Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile psihocomportamentului empatic al studenţilor psihologi în perioada anilor de studii


Autor: Stomff Mihaela
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Petru Jelescu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 159. 922.5:378 (043.3)

Adobe PDF document 4.96 Mb / în română
296 pagini


Cuvinte Cheie

empatia, comportament empatic, comunicare empatică

Adnotare

Structura tezei: Teza constă din introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 249 de titluri, 5 anexe, glosar şi este perfectată pe 153 pagini, inclusiv 64 figuri şi 21 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 24 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Psihologie, dezvoltarea personalităţii studenţilor.

Scopul lucrării constă în studierea şi determinarea particularităţilor psihocomportamentului empatic la studenţii psihologi şi dezvoltarea lui în procesul formării profesionale.

Obiectivele cercetării: identificarea particularităţilor psihocomportamentului empatic la studenţii psihologi; determinarea nivelului de empatie al studenţilor psihologi în funcţie de anul de studiu; elucidarea dinamicii existente între empatie şi factorii de personalitate la studenţii psihologi; determinarea relaţiei dintre inteligenţa emoţională, stimă de sine, stil de comunicare, stiluri parentale de educaţie, indice de statut preferenţial şi corelatele specifice empatiei ale studenţilor psihologi; elaborarea şi validarea experimentală a programului formativ de dezvoltare a psihocomportamentului empatic la studenţii psihologi; formularea unor recomandări de dezvoltare a empatiei la studenţii psihologi, pentru profesori, studenţi, doctoranzi, psihologi.

Problemă ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în determinarea nivelului dezvoltării psihocomportamentului empatic la studenţii psihologi, în elaborarea, fundamentarea şi implementarea unui program de dezvoltare a empatiei la aceştia, fapt care a condus la ridicarea nivelului abilităţilor empatice, în vederea pregătirii lor profesionale ca psihologi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată la nivel naţional a fost realizat un studiu teoretico-empiric privind caracteristicile psihocomportamentului empatic la studenţii psihologi în anii de studii. Drept urmare, au fost stabiliţi indicatorii şi particularităţile comportamentului empatic la studenţii psihologi; s-a precizat structura empatiei; s-a constatat că nu există diferenţe semnificative ale nivelului empatiei în funcţie de anul de studiu; s-au evidenţiat factorii determinanţi ai empatiei: inteligenţă emoţională şi socială, stiluri parentale de educaţie ş.a., precum şi rolul empatiei în dezvoltarea unor faţete ale personalităţii (stimă de sine, stil de comunicare); a fost realizat un program de intervenţie psihologică formativă a comportamentului empatic şi s-a evidenţiat rolul pozitiv al implementării lui.

Semnificaţia teoretică. Semnificaţia teoretică a lucrării îşi are expresia în cercetarea, examinarea şi evidenţierea particularităţilor psihocomportamentului empatic la studenţii psihologi, a factorilor determinanţi ai acestuia.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea praxiologică a tezei constă în posibilitatea aplicării programului complex de antrenare a capacităţii empatice şi a rezultatelor cercetării în lucrul psihologilor, profesorilor, putând constitui baza unui ghid metodologic pentru aceştia.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute sunt implementate în pregătirea profesională a studenţilor psihologi de la Universitatea Hyperion din Bucureşti prin includerea lor în predarea cursurilor teoretice Introducere în psihologia socială, Consiliere psihologică ş.a., cât şi prin desfăşurarea trainingurilor practice cu aceştia, aplicând programul complex de antrenare a capacităţii empatice, elaborat şi validat de către noi. Aceste rezultate sunt aplicate, de asemenea, în lucrul psihologilor, cât şi a recalificării lor.

Cuprins


1. PROBLEMATICA EMPATIEI ÎN PSIHOLOGIA CONTEMPORANĂ
 • 1.1. Delimitări conceptuale
 • 1.2. Conceptul de empatie – structură, mecanism psihologic, funcții, factori
 • 1.3. Abordărea teoretică şi experimentală a empatiei
 • 1.4. Empatia ca trăsătură de personalitate
 • 1.5. Empatia în relaţie cu alte trăsături de personalitate
 • 1.6. Empatia în psihoterapie
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2 .CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A PSIHOCOMPORTAMENTULUI EMPATIC LA STUDENŢII PSIHOLOGI ÎN PERIOADA ANILOR DE STUDII
 • 2.1. Scopul obiectivele şi ipotezele cercetării
 • 2.2. Metodologia cercetării constatative
 • 2.3. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării experimentale a psihocomportamentului empatic la studenţii psihologi
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3 . MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A POTENŢIALULUI EMPATIC LA STUDENŢII PSIHOLOGI
 • 3.1. Scopul, obiectivele şi ipotezele experimentului formativ
 • 3.2. Metodologia experimentului formativ
 • 3.3. Caracteristica generală a programului de intervenţie psihologică
 • 3.4. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor dezvoltării potenţialului empatic al studenţilor psihologi în condiții experimentale
 • 3.5. Evaluarea rezultatelor programului formative
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI