Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal


Autor: Stăvilă Mihai
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Alexandru Mariţ
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 343.21(043.2)

Adobe PDF document 1.66 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

politică penală, criminalizare, decriminalizare, penalizare, depenalizare, diferenţiere, individualizare, răspundere penală, pedeapsă penală, circumstanţă atenuantă/agravantă, stare atenuantă/agravantă, efect

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 173 titluri, 155 pagini de text de bază, 8 reprezentări grafice. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Cercetarea ştiinţifică a fost axată pe domeniul dreptului penal (partea generală), o atenţie sporită fiind acordată diferenţierii/individualizării pedepsei penale în baza circumstanţelor de atenuare şi agravare a pedepsei penale.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul constă în stabilirea unor algoritme de diferenţiere a pedepsei penale prin intermediul circumstanţelor care atenuează ori agravează pedeapsa penală, implicit punându-se la dispoziţie un mecanism viabil şi eficient de individualizare a pedepsei penale. Printre obiectivele tezei se determină: stabilirea legăturii şi delimitării conceptuale între categoriile de criminalizare şi decriminalizare, penalizare şi depenalizare, diferenţiere şi individualizare; identificarea şi descrierea conţinutului categoriilor juridice de diferenţiere şi individualizare a răspunderii penale, diferenţiere şi individualizare a pedepsei penale, individualizare şi diferenţiere a executării pedepsei penale; stabilirea şi analiza corelaţiei dintre conţinutul diferitor împrejurări modificatoare de pedeapsă penală: circumstanţă atenuantă, circumstanţă agravantă, stare de agravare, stare de atenuare; analiza efectelor circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale, inclusiv în corelaţie cu alte stări modificatoare de pedeapsă penală; elaborarea algoritmului de individualizare a pedepsei penale în baza conţinutului diferenţierii acesteia prin prisma circumstanţelor atenuante şi agravante etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute au fost conturate de: delimitarea conceptuală a noţiunii de diferenţiere de individualizarea pedepsei penale; delimitarea procesului de individualizare a pedepsei penale, de cel al individualizării răspunderii penale şi procesul de individualizare a executării pedepsei penale; efectele circumstanţelor atenuante/agravante şi cele ale stărilor de atenuare/agravare a pedepsei penale urmează a fi analizate separat; unele criterii generale de individualizare a pedepsei penale nu materializează o anumită eficienţă aplicativă; efectele circumstanţelor atenuante/agravante nu sunt descrise pe deplin prin intermediul conţinutului diferenţierii în baza acestor criterii generale; mijloacele juridice puse în seama individualizării prin intermediul diferenţierii nu angajează posibilitatea şi inevitabilitatea unei pedepse echitabile; împrejurările agravante şi atenuante, sub aspectul efectelor acestora, nu diferenţiază anumite reguli de aplicare a acestora în ordine succesivă etc. Problema ştiinţifică importantă soluţionată a constat în elaborarea unui sistem diferențierea a pedepsei penale prin prisma circumstanţelor atenuante şi agravante, inclusiv în corelare cu alte împrejurări modificatoare de pedeapsă penală, fapt care a contribuit la perfecţionarea procesului de diferenţiere a pedepsei penale, în vederea aplicării acestuia în cadrul unei eventuale individualizări a acesteia.

Semnificaţia teoretică. Teza de doctorat elaborată vizează posibilitatea dezvoltării teoriei şi principiilor ştiinţifice în materia diferenţierii şi individualizării pedepsei penale, în special prin intermediul împrejurărilor modificatoare de pedeapsă penală. Valoarea aplicativă a lucrării reiese din incidenţa investigaţiilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, didactice, practico-aplicativă şi în procesului de modificare a legislaţiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările, care formează rezultatele ştiinţifice ale investigaţiilor ştiinţifice întreprinse, şi-au găsit reflectare în 6 articole ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice, inclusiv participări la conferinţe ştiinţifico-practice internaţionale.

Cuprins


1. ANALIZA MATERIALELOR ŞTIINŢIFICE REFERITOARE LA EFECTELE CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI/SAU AGRAVANTE
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la circumstanţele atenuante şi/sau agravante, în particular la efectele acestora asupra pedepsei penale, publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. DIFERENŢIEREA ŞI INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI PENALE: NOŢIUNE, FORME ŞI MIJLOACE
 • 2.1. Diferenţierea pedepsei penale: noţiune și caracteristică generală
 • 2.2. Individualizarea pedepsei penale: noţiune, caracteristică generală și modalităţi
 • 2.3. Individualizarea pedepsei penale și alte categorii juridice
 • 2.4. Forme și mijloace juridice de diferenţiere a pedepsei penale
 • 2.4.1. Forme de diferenţiere a pedepsei penale
 • 2.4.2. Mijloace juridice de diferenţiere a pedepsei penale
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. DIFERENŢIEREA PEDEPSEI PENALE PRIN PRISMA CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI/SAU AGRAVANTE
 • 3.1. Caracterizarea generală circumstanţelor atenuante şi agravante, în corelaţie cu alte împrejurări modificatoare de pedeapsă penală
 • 3.2. Efectele circumstanţelor atenuante asupra pedepsei penale
 • 3.2.1. Noţiuni generale privind efectele circumstanţelor atenuante
 • 3.2.2. Efectele circumstanţelor atenuante asupra pedepselor privative de libertate
 • 3.2.3. Efectele circumstanţelor atenuante asupra pedepselor principale neprivative de libertate, inclusiv complementare
 • 3.3. Efectele circumstanţelor agravante asupra pedepsei penale
 • 3.3.1. Noţiuni generale privind circumstanţele care agravează pedeapsa penală
 • 3.3.2. Efectele circumstanţelor agravante asupra pedepsei penale
 • 3.4. Efectele unui concurs de împrejurări modificatoare de pedeapsă penală (circumstanţe atenuante/agravante şi stări de atenuare/agravare a pedepsei penale)
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI