Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / august /

Cooperarea internaţională dintre România şi alte ţări ale Uniunii Europene în domeniul migraţiei forţei de muncă


Autor: Stana George
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 august 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Teza

CZU 339.5(043.3)=135

Adobe PDF document 7.21 Mb / în română
172 pagini


Cuvinte Cheie

mobilitatea forţei de muncă, cooperare internaţională, migraţia forţei de muncă şi consecinţele ei, migraţie ilegală, şomaj, strategii, mecanisme şi politici de ocupare a forţei de muncă, integrare europeană, relaţii economice internaţionale, economie mondială

Adnotare

STANA George cu tema Cooperarea internaţională dintre România şi alte ţări ale Uniunii Europene în domeniul migraţiei forţei de muncă, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, 2015 Structura tezei. Lucrarea este constituită din 3 capitole precedate de introducere şi succedate de concluzii generale şi propuneri, 44 figuri, 12 tabele, 136 pagini de texst de bază, 236 surse bibliografice şi 6 anexe. Rezultatele investigaţiei sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice dintre care 6 fără coautori.

Domeniul de studiu îl constituie cooperarea internaţională dintre România şi alte ţări ale Uniunii Europene în domeniul migraţiei forţei de muncă, problemele migraţiei forţei de muncă şi consecinţele ei asupra economiei naţionale; strategiile, mecanismele şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi de combatere a şomajului; problematica noului model european de piaţă a forţei de muncă.

Scopul şi oboectivele lucrării rezidă în analiza teoretico-practică a cercetării migraţiei forţei de muncă la nivel naţional şi, totodată, la nivelul Republicii Moldova şi al altor ţări-membre ale Uniunii Europene şi totodată, în identificarea unor propuneri relevante privind perfecţionarea şi eficientizarea unor politici şi strategii de consolidare a procesului migraţiei forţei de muncă.

Obiectivele lucrării constau în examinarea situaţiei existente la nivelul României, Republicii Moldova şi a unor state -membre ale Uniunii Europene; determinarea direcţiilor migraţiei şi a fluxurilor internaţionale de forţă de muncă; identificarea factorilor determinanţi ai migraţiei forţei de muncă; cercetarea tendinţelor şi caracteristicile circulaţiei forţei de muncă româneşti; cercetarea sferei de cuprindere a legislaţiei şi a politicilor în domeniul migraţiei forţei de muncă, atât la nivel naţional cât şi la nivel european; identificarea strategiilor de consolidare a procesului migraţiei forţei de muncă în Uniunea Europeană.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării. Problematica modului de trai al populaţiei României, al impactului recesiunii economice asupra acesteia, nivelul de trai scăzut, lipsa locurilor de muncă – motivul primordial ce determină migraţia forţei de muncă spre statele Uniunii Europene – n-a fost deocamdată cercetată atât de amplu, astfel că, la momentul actual, aceasta reprezintă un element nou de cercetare. În linii mari, inovaţia ştiinţifică a lucrării constă în dezvoltarea şi precizarea de conţinut a conceptului „migraţie a forţei de muncă” şi locul acestuia în viaţa politică a României şi totodată a Uniunii Europene; în baza aplicării metodelor economico-matematice sunt determinaţi factorii şi condiţiile care generează migraţia forţei de muncă spre alte state; identificarea formelor de adaptare a comportamentului spaţial, examinarea tendinţelor şi direcţiilor de bază ale dezvoltării componentei socioteritoriale; recomandările propuse în scopul depăşirii unor probleme, deficienţe, elemente retrograde ce ţin de viaţa populaţiei; argumentarea aplicării politicilor, strategiilor de ocupare a forţei de muncă în România şi alte ţări ale UE.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în stabilirea impactului pe care l-a avut aderarea României la Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte migraţia forţei de muncă şi totodată cooperarea ţarii noastre cu alte state membre ale Uniunii Europene, în acest domeniu, care în ultimii ani a cunoscut o evoluţie semnificativă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unor cunoştinţe teoretice şi empirice despre problematica fenomenului migraţionist şi al cooperării României cu Uniunea Europeană faţă de acest aspect. Rezultatele cercetării, propunerile şi concluziile făcute pot fi utilizate de unele instituţii de stat ca de exemplu Ministerul Administraţiilor şi Internelor, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, OCDE, unităţile economice din ţară, de asemenea, instituţiile de pregătire profesională etc.

Valoarea aplicativă a tezei este determinată de posibilitatea utilizării propunerilor elaborate ce au drept scop identificarea unor strategii de consolidare a procesului migraţiei forţei de muncă; îmbunătăţirea substanţială a relaţiilor de cooperare la nivelul statelor-membre ale Uniunii Europene în domeniul migraţiei forţei de muncă; promovarea unor politici şi strategii care să sprijine forţa de muncă existentă la ora actuală pe piaţa muncii atât în România şi Republica Moldova, cât şi la nivelul Uniunii Europene. Concluziile şi recomandările autorului conţin propuneri concrete privind gestionarea cât mai eficientă a fenomenului migraţiei forţei de muncă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării şi-au găsit reflecţie în acte de implementare emise de instituţii ale statului, implicate direct în monitorizarea şi sprijinirea migraţiei forţei de muncă, instituţii ce au apreciat importanţa şi valoarea contribuţiei recomandărilor autorului. Unele idei şi recomandări din teză au fost implementate în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, Inspectoriatul Teritorial de Muncă, Regiei Autonomă Judeţeane de Apă Constanţa ş.a.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ A FORŢEI DE MUNCĂ
 • 1.1. Concepte de bază şi teorii privind cooperarea internaţională în domeniul migraţiei forţei de muncă
 • 1.2. Direcţiile migraţiei şi fluxurile internaţionale de forţă de muncă
 • 1.3. Migraţia internaţională a forţei de muncă şi consecinţele acesteia
 • 1.4. Factorii determinanţi ai migraţiei forţei de muncă
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. 2. ANALIZA RELAŢIILOR ROMÂNIEI CU ALTE ŢĂRI EUROPENE PRIVIND MIGRAŢIA FORŢEI DE MUNCĂ
 • 2.1. Evoluţia procesului de migraţie în ţările Uniunii Europene
 • 2.2. Tendinţe şi caracteristici ale circulaţiei forţei de muncă româneşti
 • 2.3. Politici şi legislaţie în domeniul migraţiei în UE şi România
 • 2.4. Analiza sociodemografică teritorială a migraţiilor interne în România
 • 2.5. Efectele circulaţiei forţei de muncă din România în Uniunea Europeană
 • 2.6. Migraţia forţei de muncă în Republica Moldova şi parteneriatul de mobilitate încheiat cu Uniunea Europeană
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECŢII DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ÎNTRE ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE EUROPENE ÎN DOMENIUL MIGRAŢIEI FORŢEI DE MUNCĂ
 • 3.1. Măsuri privind stimularea ocupării şi creşterii capitalului uman
 • 3.2. Aplicarea strategiilor de dezvoltare a forţei de muncă în Uniunea Europeană
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI