Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formele controlului respectării legislației în domeniul securităţii şi sănătății în muncă


Autor: Păscăluță Felicia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Nicolae Romandaş
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.23 Mb / în română

Teza

CZU 349.2 (043.3)

Adobe PDF document 0.99 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

control de stat, control obștesc, supraveghere, sănătate și securitate în muncă, accident de muncă, organe de supraveghere și control, sector cu risc sporit.

Adnotare

Structura lucrării. Lucrarea are următoarea structură: introducere, ca iniţiere în studiu, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 225 numiri, 7 anexe, 143 pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 publicații.

Domeniul de cercetare: dreptul muncii, dreptul administrativ.

Scopul și obiectivele lucrării. Teza de doctorat are ca scop analiza complexă a conceptelor de „securitate şi sănătate în muncă” şi „protecţie a muncii”, precum şi a mecanismului legal de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea desluşirii principalelor forme de exercitare a controlului asupra respectării legislaţiei din domeniul enunţat. De asemenea, s-a propus, ca obiectiv, completarea literaturii juridice de specialitate cu un studiu monografic asupra problematicii menţionate mai sus, precum şi înaintarea unor propuneri de perfecţionare a legislaţiei naţionale în domeniu, făcînd-o compatibilă cu cea internaţională.

Noutatea și originalitatea științifică, constă în formularea concluziilor de ordin teoretic şi practic şi înaintarea propunerilor de lege ferenda în vederea cizelării legislaţiei în domeniu. În acelaşi timp, teza de doctorat constituie o investigaţie monografică în ale cărei pagini, pentru prima dată în doctrina naţională, a fost efectuată o cercetare complexă a celor două instituţii juridice interdependente: prima fiind securitatea şi sănătatea muncii, iar cea de a doua – supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii.

Problema ştiinţifică soluţionată, constă în elucidarea complexă a mecanismului legal de organizare şi asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă şi, totodată, a conceptului de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului muncii a formelor de exercitare a controlului asupra respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea înfăptuirii eficiente a acestuia în cadrul raporturilor juridice de muncă.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării este determinată de importanţa social-juridică a instituţiei securităţii muncii pentru domeniul politicilor social-economice ale statului. În teză, au fost abordate cele mai relevante opinii şi concepţii expuse în doctrină.

Implementarea rezultatelor științifice. Studiul dat prezintă o sursă de reper pentru activitatea didactică în instituțiile de învățămînt, perfecționarea cadrului legislativ, dezvoltarea conceptelor ştiinţifice din domeniul securității și sănătății în muncă.


Cuprins


1. ANALIZA CATEGORIEI JURIDICE A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ŞI A CELEI PRIVIND SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL ASUPRA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI MUNCII ÎN CADRUL SPAŢIULUI ŞTIINŢIFIC
 • 1.1. Evoluția preocupărilor şi a reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 1.2. Controverse doctrinare privind raportul dintre noţiunile „securitatea şi sănătatea în muncă” și „protecția muncii”
 • 1.3. Abordarea conceptului de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii în cadrul ştiinţei dreptului muncii şi a dreptului administrativ
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. PREZENTAREA COMPARATIVĂ ŞI TELEOLOGICĂ A MECANISMULUI LEGAL DE ORGANIZARE ŞI ASIGURARE A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
 • 2.1. Reglementarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin prisma instrumentelor internaţionale şi a legislaţiei Republicii Moldova
 • 2.2. Consacrarea legală a obligaţiilor şi a drepturilor angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 2.3. Consacrarea legală a obligaţiilor şi a drepturilor lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 2.4. Modul de elaborare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 2.5. Accidentele de muncă şi bolile profesionale. Modul de cercetare a accidentelor de muncă
 • 2.6. Aspecte particulare privind organizarea securităţii şi sănătăţii muncii în domeniul agriculturii și în cel al serviciilor de construcţii
 • 2.7. Concluzii la Capitolul 2

3. FORMELE DE EXERCITARE A CONTROLULUI ASUPRA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
 • 3.1. Conceptualizarea principalelor forme de exercitare a controlului şi a supravegherii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 3.2. Exercitarea controlului şi a supravegherii de stat de către autorităţile publice cu competenţe restrînse în domeniul respectării legislaţiei muncii
 • 3.3. Inspectoratul de Stat al Muncii – autoritatea de bază cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii
 • 3.4. Controlul obştesc ca una dintre formele controlului asupra respectării legislaţiei muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 3.5. Răspunderea juridică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI