Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţei socio-culturale a studenţilor în baza textelor din presa de limbă germană


Autor: Kononova Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Emilia Denisov
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română
Adobe PDF document0.65 Mb / în rusă

Teza

CZU 37. 016. 046: 811. 112. 2 (043.2)

Adobe PDF document 1.82 Mb / în rusă
215 pagini


Cuvinte Cheie

competenţa socioculturală (CSC); identitate lingvistică secundă; texte din presa de limbă germană (TPLG); caracteristici socio-culturale ale textului presei (TP); Model pedagogic de formare a CSC în baza textelor din presa de limbă germană

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 234 surse bibliografice, 165 pagini text de bază, 24 tabele, 22 figuri, 14 anexe.

Publicaţii la tema tezei:18 lucrări ştiinţifice

Domeniul de studiu: Didactica limbii germane.

Scopul cercetării: fundamentarea teoretico-metodologică а СSC și implementarea Modelului pedagogic de formare a CSC la studețn i în baza TPLG.

Obiectivele investigației: determinarea reperelor teoretice și metodologice ale formării CSC în contextul studierii integrate a limbii și culturii germane; descrierea genezei, a structurii și a conținutului CSC; cercetarea caracteristicilor socioculturale ale TP; analiza situaţiei de predareînvăţare a limbii germane în instituţiile de învăţământ superior din perspectiva problemei studiate şi determinarea nivelurilor de formare a CSC; elaborarea şi validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a CSC studenţilor-filologi prin intermediul TPLG; analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor experimentului pedagogic.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării constă în: determinarea fundamentelor teoretice ale formării CSC în contextul studierii integrate a limbii și culturii germane; descrierea structurii și a conținutului CSC; identificarea rolului și specificului TPLG ca bază a formării CSC studenților-filologi; descrierea caracteristicilor socioculturale ale TP; elaborarea Modelului pedagogic de formare a CSC studețn ilor-filologi în baza TPLG.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a procesului de formare a CSC la studenţi în baza TPLG, fapt ce a permis cercetarea specificului textelor din presă în contextul dialogului intercultural, determinarea conţinutului şi structurii CSC, stabilirea caracteristicilor socioculturale ale TP, descrierea nivelurilor de formare a CSC, elaborarea şi validarea Modelului pedagogic de formare a CSC studenţilor-filologi în baza TPLG, în rezultatul căruia a fost posibilă realizarea procesului de formare a CSC în procesul studierii TPLG, iar în consecinţă – prezentarea calităţilor unei personalităţi socioculturale necesare pentru realizarea unui dialog intercultural.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezultă în actualizarea termenilor de bază în demersul teoretic al cercetării; prezentarea structurii și a conținutului CSC; descrierea caracteristicilor CSC ale TP; stabilirea reperelor de bază în formarea CSC; elaborarea Modelului pedagogic de formare a CSC studenţilor-filologi în baza TPLG; determinarea criteriilor de evaluare şi а valorilor CSC.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în:validarea experimentală a eficienţei Modelului pedagogic de formare a CSC studețn ilor-filologi prin valorificarea TPLG; elaborarea sistemul complex de exerciții specifice orientat spre formarea valorilor socioculturale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetării au fost aprobate la conferinţe ştiinţifice internationale şi naţionale; au fost experimentate în instituţii de învăţământ superior din R. Moldova în anii 2008-2015.

Cuprins


ВВЕДЕНИЕ
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
 • 1.1. Теоретические аспекты социокультурного подхода в обучении иностранным языкам
 • 1.2.Структурно-содержательное развитие понятия «социокультурная компетенция»
 • 1.3. Тексты прессы как первооснова формирования социокультурной компетенции
 • 1.4. Выводы по первой главе

2. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ
 • 2.1. Социокультурные характеристики текстов прессы
 • 2.2. Педагогическая модель формирования социокультурной компетенции студентов- филологов
 • 2.3. Выводы по второй главе

3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
 • 3.1. Современное состояние процесса формирования социокультурной компетенции в ВУЗе и уровни сформированности социокультурной компетенции у студентов-филологов
 • 3.2. Организация системы работы по формированию социокультурной компетенции студентов на материале текстов прессы
 • 3.3. Экспериментальная проверка эффективности Педагогической модели формирования социокультурной компетенции студентов-филологов
 • 3.4. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ