Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Prevederi de politică externă în documentele programatice și activitatea partidelor politice din Republica Moldova


Autor: Diacon Maria
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victor Juc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU 32.001:329(478)(093.2)

Adobe PDF document 1.70 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, partid politic, politică externă, sistem de partide, strategii și tactici, instituții, mecanisme, integrare europeană, cooperare subregională, prevederi

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 351 de titluri, 162 pagini de text de bază. Rezultatele sunt publicate în 12 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: științe politice.

Scopul și obiectivele tezei: scopul constă în a cerceta prevederile de politică externă din documentele programatice ale partidelor politice din Republica Moldova și a determina impactul lor asupra priorităților strategice de politică externă, activității instituțiilor puterii de stat și al partidelor politice în contextul pluralismului geopolitic și doctrinar. Atingerea scopului solicită valorificarea unor obiective: a realiza un studiu istoriografic complex al elaborărilor științifice la temă; a reliefa fundamentele politico-juridice, reperele metodologice și conceptual-teoretice de investigație; a identifica spectrul de strategii şi tactici aplicate de partide în procesul programării, analizei şi realizării obiectivelor de politică externă; a determina nivelul de transformare de unele instituții ale puterii de stat a obiectivelor de politică externă ale partidelor în puncte de reper ale programelor de guvernare; a cerceta impactul sistemelor de partide din șapte state din Europa și apartenenței ideologico-doctrinare a partidelor europene asupra opțiunilor de politică externă; a elucida activitatea Republicii Moldova în cadrul unor instituții de cooperare subregională.

Problema științifică importantă soluționată se exprimă prin elaborarea unei viziuni de ansamblu cu privire la analiza componentei de politică externă în documentele programatice și în activitatea partidelor politice, fapt care a asigurat determinarea impactului ei asupra evoluției Republicii Moldova pe plan intern și pe arena mondială. A fost stabilit gradul de implementare a strategiilor și tacticilor partinice în procesele de modernizare politică a Republicii Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în realizarea unei cercetări complexe a binomului partide politice-prevederi programatice de politică externă, abordate în interconexiune și interdependență,identificând procesele de cooperare a Republicii Moldova în arealul european: sunt determinate strategii şi tactici aplicate de partide în realizarea prevederilor programatice de politică externă; sunt identificate mecanismele acţionale ale instituţiilor democratice abilitate cu elaborarea, adoptarea şi exercitarea prerogativelor în domeniul politicii externe; este demonstrată lipsa interdependenței între definirea obiectivelor de politică externă și organizarea democratică a statului, inclusiv sistemul de partide democratic; este reliefată activitatea Republicii Moldova în cadrul instituțiilor de cooperare multilaterală, cu precădere pe dimensiunea subregională.

Semnificația teoretică a tezei constă în completarea cadrului conceptual-metodologic pentru desfășurarea investigațiilor de caracter interdisciplinar asupra binomului partid politic – politică externă; elaborarea unor strategii şi tactici ca suport teoretic în vederea modernizării activităţii partidelor politice pentru a asigura eficiența procesului de adoptare şi implementare a obiectivelor; argumentarea oportunității aprofundării parteneriatelor la nivel subregional pentru a consolida participarea Republicii Moldova în cadrul procesului integraţionist european.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea unui studiu cu valențe fezabile care se manifestă prin: asigurarea factorilor decizionali din administrația publică și a reprezentanților partidelor cu rezultatele științifice originale în domeniul multipartidismului și politicii externe; completarea elaborărilor teoretico-științifice în domeniul stasiologiei; familiarizarea experților și opiniei publice cu informație privind opțiunile doctrinare și geopolitice ale partidelor politice.

Implementarea rezultatelor științifice: teza este elaborată în Centrul Cercetări Juridice și Relații Internaționale a ICJP al AȘM, a fost prezentată și susținută în ședințele Centrului și Seminarului Științific de Profil din cadrul Institutului. Rezultatele obținute au fost publicate în 12 lucrări, au fost discutate și aprobate la 7 foruri științifice naționale și internaționale. Elaborările pot fi folosite de către structurile de resort și instituțiile universitar-academice.

Cuprins


1.ASPECTE ISTORIOGRAFICE ŞI ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE PREVEDERILOR DE POLITICĂ EXTERNĂ ÎN DOCUMENTELE PROGRAMATICE ȘI ACTIVITATEA PARTIDELOR POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 1.1. Coordonate de politică externă în documentele de program și în activitatea partidelor politice: studiu istoriografic
  • 1.2. Repere teoretico-metodologice de cercetare a obiectivelor şi activităţilor de politică externă ale partidelor politice
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2.PROBLEME DE POLITICĂ EXTERNĂ ÎN DOCUMENTELE PROGRAMATICE ȘI ÎN ACTIVITATEA PARTIDELOR POLITICE
  • 2.1. Sisteme de partide şi prevederi programatice de politică externă: experiența europeană
  • 2.2. Afirmarea internațională a Republicii Moldova prin prisma activității partidelor politice
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3.MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVELOR DE POLITICĂ EXTERNĂ ELABORATE DE PARTIDELE POLITICE
  • 3.1. Strategii şi tactici de realizare a obiectivelor de politică externă în activitatea partidelor politice
  • 3.2. Instituţii şi mecanisme de exercitare a politicii externe la nivel de stat şi de partide politice
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI