Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Politica de construcție militară în Republica Moldova: repere teoretico-metodologice și valențe practice


Autor: Manolache Constantin
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2016
Consultant ştiinţific: Gheorghe Rusnac
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 aprilie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.01 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Republica Moldova, construcție militară, organism militar, sector național de securitate și apărare, securitate militară, securitate nonmilitară (ecologică), formațiune militară, sistem, autorități, modernizare politică

Adnotare

Structura referatului: Introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, referințe bibliografice cu 103 de titluri, lista publicațiilor, 56 de pagini de text de bază. Rezultatele sunt publicate în 43 de lucrări științifice.

Scopul și obiectivele: scopul constă în cercetarea procesului de fundamentare conceptual-teoretică și de evoluție a construcției militare în Republica Moldova în vederea determinării și evaluării gradului de funcționalitate a politicii de stat în sistemul securității și apărării naționale. Unele obiective sunt: stabilirea cadrului politico-juridic, abordărilor conceptuale și reperelor teoretico-metodologice de realizare a investigațiilor sistemului național de securitate și apărare; analiza cadrului legislativ-normativ de instituționalizare și funcționalitate a structurilor abilitate cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale; analiza obiectivelor, funcțiilor și activității, semnalmentelor, tipurilor și structurii organismului militar al statului ca sistem, evidențiind generalul și particularul.

Noutatea și originalitatea științifică a investigațiilor desfășurate și a rezultatelor obținute se exprimă prin realizarea unei cercetări complexe, axate pe un suport conceptual-teoretic adecvat și cu valențe aplicative fezabile, a construcției militare în Republica Moldova, fapt care a asigurat fundamentarea unei direcții științifice noi în cadrul științelor politice. Caracterul inovator constă în abordarea interdisciplinară în plan metodologic și polivalentă sub aspect structural-funcțional a politicii construcției militare în Republica Moldova, elucidată diacronic și preponderent sincronic.

Rezultatele științifice principial noi obținute în urma realizării cercetărilor au contribuit la fondarea unei direcții științifice calitativ noi în cadrul științelor politice din Republica Moldova – politica construcției militare în Republica Moldova, avînd ca suport analiza politicii de stat și a organismului militar. Cercetările au condus la dezvoltarea fundamentelor conceptual-teoretice ale politologiei militare și reperelor aplicative pentru modernizarea sistemului de securitate și apărare.

Semnificația teoretică rezidă în elaborarea și prezentarea unui cadru conceptual-teoretic și metodologic complex, de caracter interdisciplinar și multidisciplinar de cercetare a construcției militare în Republica Moldova tratată ca politică de stat în sectorul securității și apărării naționale: au fost elaborate definiții de sinteză ale conceptelor „organism militar”, „formațiune militară” și „politică militaro-ecologică”, precum și cadrul teoretico-metodologic de cercetare a organismului militar al statului în baza conexiunii „sistem-element”; au fost reliefate necesitățile și oportunitățile de securitate și apărare ale Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă constă în prezentarea rezultatelor de importanță deosebită care pot fi folosite pentru elaborarea politicilor de stat în domeniul securității și apărării, exprimată în formă de legi, concepții, strategii și alte acte normative de caracter general sau sectorial. Aplicabilitatea rezultatelor cu valențe fezabile se exprimă prin următoarele: asigură autoritățile cu demnități publice, funcționarii publici cu rezultate relevante în domeniul construcției militare; oferă cadrelor științifice universitar-academice și experților în domeniul securității și apărării suportul conceptual și teoretico-metodologic indispensabil pentru aprofundarea și extinderea cercetărilor; deschide perspective noi pentru pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetărilor exprimate prin concluzii și recomandări au fost implementate în Legea cu privire la apărarea națională nr. 345-XV din 25 iulie 2003 și în proiectele strategiei naționale militare, participarea la pregătirea funcționarilor publici și militarilor în termen prin elaborarea și editarea unor documente, precum și la executarea unor proiecte instituționale în calitate de director sau executant.

Cuprins


1. ASPECTE ISTORIOGRAFICE ȘI ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE POLITICII DE CONSTRUCȚIE MILITARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
  • 1.1. Politica de construcție militară în Republica Moldova: studiu istoriografic
  • 1.2. Repere teoretico-metodologice de investigație a politicii de construcție militară în Republica Moldova

2. ASPECTE ISTORICE ALE CONSTRUCȚIEI MILITARE NAȚIONALE
  • 2.1. Continuitate și discontinuitate în evoluția construcției militare: de la geto-daci pînă la sfîrșitul perioadei sovietice
  • 2.2. Oportunități și constrîngeri în edificarea instituțional-juridică a fundamentelor politicii de construcție militară în contextul constituirii statului independent Republica Moldova

3. ESENȚA ȘI STRUCTURA ORGANISMULUI MILITAR AL REPUBLICII MOLDOVA
  • 3.1. Aspecte conceptual-teoretice ale instituției organismului militar
  • 3.2. Structura instituțională a organismului militar al Republicii Moldova

4. OPORTUNITĂȚI DE SECURITATE NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EXTINDERII PROVOCĂRILOR INTERNE ȘI EXTERNE
  • 4.1. Securitatea militară - element edificator al securității naționale
  • 4.2. Relația militar - nonmilitar în domeniul securității naționale a Republicii Moldova

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI