Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Impactul psihodinamicii neurocerebrale asupra adaptării sociale a adolescenților


Autor: Murariu Dănuţ
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victoria Gonţa
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 316. 62/. 64:159. 91/. 922. 8 (0433)

Adobe PDF document 6.62 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

adaptare, adolescenți, psihodinamică neurocerebrală, sinergie, principii neurosinergetice, adaptare socială sinergică

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluziile generale şi recomandări, glosar, bibliografie din 287 titluri, 13 anexe, 130 pagini text de bază, 32 figuri, 18 tabele. Rezultatele obținute sunt prezentate în 12 publicaţii ştiinţifice şi didactic-metodice.

Domeniul de studiu: Psihologie Socială

Scopul: Explorarea impactului nivelului funcțional al psihodinamicii neurocerebrale asupra adaptării sociale la adolescenți și elaborarea unui program de sinergizare neurocerebrală în vederea dezvoltării unei adaptări sociale sinergice.

Obiectivele generale ale lucrării:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică:


Problema ştiinţifică soluţionată: fundamentarea științifică a teoriilor adaptării sociale, psihologiei sinergetice și neuropsihologiei, ce a condus la dezvăluirea relației dintre adaptarea socială și psihodinamica neurocerebrală la adolescenți, fapt ce a permis elaborarea și aplicarea unui model de dezvoltare a adaptării sociale la adolescenți prin aplicarea principiilor și mecanismelor neurosinergetice (adaptare socială sinergică).

Semnificaţia teoretică rezidădin aria interdisciplinară a cercetării: dezvăluirea relației dintre adaptarea socială și psihodinamica neurocerebrală la adolescenți; aplicarea în procesele de adaptare socială la adolescenți a unui model matricial al psihodinamicii neurocerebrale (conceptualizarea unui model de adaptare sinergică); elaborarea teoretică și conceptuală a unor programe psiho-sociale de optimizare a adaptării sociale; facilitarea în baza cercetării a unor contribuții teoretice la cunoașterea și dezvoltarea unor cercetări interdisciplinare între psihologia socială și neuropsihologie; completarea și aprofundarea teoretică și conceptuală a cunoaşterii profilului de personalitate al adolescentului.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în: crearea unei scale de măsurare a dimensiunilor adaptării sociale la adolescenți; elaborarea unei metodologii de intervenție - programul de optimizare a adaptării sociale din perspectiva neuro-sinergetică (bio-psiho-socială); completarea studiilor și cercetărilor anterioare referitoare la adaptarea adolescenților la mediul social din perspectiva neuro-sinergetică. Specialiştii în elaborarea programelor de prevenire a comportamentelor cu risc, vor găsi repere importante, direcții noi de studiu și cercetare, soluții concrete de intervenție, care îi pot ghida în activităţile lor, în dezvoltarea benefică a personalităţii adolescenţilor şi în adaptarea lor eficientă la mediile sociale în care trăiesc.

Implementarea și aprobarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin: activitățile universitare didactice și de cercetare, realizate la Universitatea „Petre Andrei” din Iași și Universitatea Liberă Internațională din Moldova; cercetările științifice din cadrul Centrului de Consiliere Educațională și Formare Creativă „Ion Holban”; raportările cu rezultatele teoretice și practice, prezentate și aprobate în catedră și senat (ULIM) în perioada 2010-2014; validările metodelor de cercetare (ULIM); rezultatele prelucrărilor statistice și analizelor comparative, a valorilor experimentale, diseminate în conferinţe și publicații științifice.

Cuprins


1.FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A IMPACTULUI PSIHODINAMICII NEUROCEREBRALE ÎN ADAPTAREA SOCIALĂ A ADOLESCENȚILOR
 • 1.1.Repere și paradigme conceptuale în cercetarea psihodinamicii neurocerebrale
 • 1.2.Sinergia neuro-cerebrală, implicații și corelații în fenomenul social și în adaptarea socială la adolescenți
 • 1.3.Rolul adaptării sociale în dezvoltarea personalității individului uman
 • 1.4.Particularitățile adaptării sociale în adolescență
 • 1.5.Actualitatea cercetării adaptării sociale la adolescență din perspectivă sinergică
 • 1.6.Concluzii la capitolul 1

2.CERCETAREA IMPACTULUI NIVELULUI FUNCȚIONAL AL PSIHODINAMICII NEUROCEREBRALE ASUPRA GRADULUI DE ADAPTARE SOCIALĂ LA ADOLESCENȚI
 • 2.1.Baza conceptuală a cercetării
 • 2.2.Construcţie şi validare a unei scale de măsurare a dimensiunilor adaptării sociale la adolescenţi
 • 2.3.Cercetarea relației dintre adaptarea socială și psihodinamica neurocerebrală în rândul adolescenților
 • 2.3.1.Metodologia cercetării
 • 2.3.2.Analiza datelor şi rezultatelor cercetării
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2.

3.OPTIMIZAREA ADAPTĂRII SOCIALE LA ADOLESCENȚI PRIN APLICAREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE SINERGICĂ CEREBRALĂ
 • 3.1. Metodologia cercetării experimentale
 • 3.2. Programul de intervenţie: structură, principii și modul de implementare
 • 3.3. Analiza datelor și rezultatelor cercetării experimentale.
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI