Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Particularităţile legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin inacţiune


Autor: Nedelcu Narciza
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Igor Ciobanu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 343.352 (043.3)

Adobe PDF document 1.43 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

legătură cauzală, cauză, efect, consecinţă socialmente periculoasă, determinism cauzal, construcţie teoretică a legăturii cauzale, fapt, acţiune, inacţiune, componenţă de infracţiune, cauzalitate, mecanismul cauzării empirice

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 203 titluri, 3 anexe, 166 pagini text de bază.

Domeniul cercetării. Lucrarea este axată pe una dintre cele mai complexe şi actuale probleme ale dreptului penal: analiza particularităţilor legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin inacţiune şi a formelor de manifestare a acesteia în cadrul faptelor sancţionate penal.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul lucrării constă în realizarea cercetărilor ştiinţifice pe segmentul problemelor teoretico-aplicative ale instituţiei legăturii cauzale în dreptul penal, la general, şi a particularităţilor stabilirii legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin inacţiune. Atingerea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective: efectuarea unui studiu temeinic privind noţiunea şi esenţa legăturii cauzale atât în cadrul dreptului penal, cât şi în sistemul ştiinţelor naturale, profilarea particularităţilor legăturii cauzale în cadrul componenţelor de infracţiune săvârşite prin inacţiune, argumentarea oportunităţii anumitor propuneri, modificări şi completări.

Noutatea şi originalitatea cercetării. Caracterul novator al lucrării este determinat de faptul ca în cadrul acesteia sunt propuse noţiuni, definiţii, teze, concepţii care pun într-o lumină nouă unele dintre cele mai controversate probleme ce ţin de problematica legăturii cauzale în dreptul penal.

Originalitatea rezultatelor obţinute de autor se exprimă în cercetarea celor mai controversate probleme ale ştiinţei şi practicii judiciare cu referire la instituţia legăturii cauzale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării. În baza cercetărilor realizate, s-a constatat existenţa unor carenţe şi omisiuni de ordin teoretico-normativ, precum şi lipsa unor lucrări consacrate temei cercetate. Pentru a fi înlăturate aceste carenţe, autorul formulează mai multe concluzii şi înaintează recomandări menite să îmbunătăţească calitatea cadrului normativ privind aplicarea corectă a instituţiei legăturii cauzale atât în aspect teoretic, cât şi practic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile ştiinţifice formulate ca rezultat al realizării acestui studiu pot fi de un real folos în procesul de elaborare şi aplicare a reglementărilor cu privire la specificul legăturii cauzale în cadrul componenţelor de infracţiune săvârşite prin inacţiune. De asemenea, ele pot fi utile la elaborarea de publicaţii ştiinţifice pentru cei interesaţi, dar au şi un caracter de instrumentariu pentru lucrătorii practici din domeniul dreptului penal.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL LEGĂTURII CAUZALE ÎN DREPTUL PENAL
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice consacrate legăturii cauzale publicate peste hotare
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice consacrate legăturii cauzale publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Evaluarea scopului şi obiectivelor tezei de doctorat
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CONCEPTUL DE CAUZALITATE ÎN DREPTUL PENAL
 • 2.1. Temeiurile raţionale ale concepţiei cauzalităţii în dreptul penal
 • 2.2. Noţiunea cauzalităţii, a legăturii cauzale, a cauzei şi efectului
 • 2.3. Caracterul consolidat al noţiunii de legătură cauzală în dreptul penal
 • 2.4. Calităţile şi particularităţile cauzalităţii, ale legăturii cauzale, ale cauzei şi efectului
 • 2.5. Stabilirea cauzalităţii, legăturii cauzale, a cauzei şi efectului
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. CONSTRUCŢIA TEORETICĂ A LEGĂTURII CAUZALE ÎN DREPTUL PENAL
 • 3.1. Coraportul legăturii cauzale cu alte elemente ale componenţei de infracţiune
 • 3.2. Locul întâmplării în cadrul determinismului şi al incidentului (cazusului) în dreptul penal
 • 3.3. Teoria legăturii cauzale adecvate în dreptul penal
 • 3.4. Categoria cauzalităţii şi construcţia teoretică a legăturii cauzale în componenţele formale de infracţiune
 • 3.5. Cazul particular al divizării categoriei cauzalităţii, al construcţiei teoretice a legăturii cauzale şi al mecanismului cauzării empirice
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE STRUCTURII ŞI CONŢINUTULUI LATURII OBIECTIVE A COMPONENŢELOR DE INFRACŢIUNE SĂVÂRŞITE PRIN INACŢIUNE
 • 4.1. Particularităţile inacţiunii în calitate de formă a faptei socialmente periculoase
 • 4.2. Inacţiunea în calitate de element al complexului cauzal
 • 4.3. Specificul caracterului cauzator al inacţiunii
 • 4.4. Fundamentarea caracterului cauzator al inacţiunii în baza aplicării teoriei deosebirii categoriei cauzalităţii, a construcţiei teoretice a legăturii cauzale şi a mecanismului cauzării empirice
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI