Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii franceze în învățământul superior


Autor: Sofronie (Neamtu) Natalia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Angela Solcan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046 : 811.133.1 (043.3)

Adobe PDF document 2.81 Mb / în română
182 pagini


Cuvinte Cheie

strategie, strategie euristică, euristica, competența literar-lectorală, metodă, literatură, didactica universitară a literaturii.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, 153 surse bibliografice, 128 pagini text de bază, 22 anexe, 30 tabele, 25 figuri. Publicaţii la tema tezei: 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Didactica limbii și literaturii franceze.

Scopul lucrării: stabilirea reperelor metodologice de proiectare și aplicare a strategiilor euristice la orele de literatură franceză în învățământul universitar.

Obiectivele lucrării cuprind: studierea reperelor teoretice vizând strategiile euristice în contextul studierii literaturii franceze în învățământul superior; sintetizarea multitudinii semnificațiilor lingvistice ale termenilor strategii euristice și competență literar-lectorală pentru renovarea conotației psihopedagogice a conceptelor de strategie euristică și competență literar-lectorală; stabilirea nivelurilor de dezvoltare a CLLS; identificarea strategiilor euristice orientate spre dezvoltarea CLLS în cadrul studierii literaturii franceze; validarea experimentală a Modelului tehnologic de SULFSE.

Noutatea și originalitatea științifică sunt marcate de: identificarea perspectivelor actuale de explorare a strategiilor euristice în studierea literaturii franceze; sintetizarea multitudinii semnificațiilor lingvistice ale termenilor strategii euristice și competență literar-lectorală pentru renovarea conotației psihopedagogice a conceptelor strategie euristică și CLL, recunoașterea și descrierea științifică a impactului strategiilor euristice în formarea competenței literar-lectorale în cadrul studierii literaturii franceze în învățământul superior; descrierea nivelurilor de dezvoltare și a indicatorilor CLLS.

Problema științifică soluționată în cercetare rezidă în fundamentarea teoretică și validarea experimentală a eficienței metodologice a Modelului tehnologic de SULFSE, orientat spre formarea, conform indicatorilor calității, a competenţei literar-lectorale în perspectiva cunoașterii științifice de către studenți a literaturii franceze.

Semnificația teoretică a cercetării rezultă din relevarea argumentelor științifice privind importanța valorificării strategiilor euristice orientate spre formarea CLL a studenților în contextul tehnologiilor didactice universitare; identificarea dificultăților de utilizare a strategiilor euristice în studierea literaturii franceze; generalizarea preceptelor teoretice și a oportunităților metodologice de eficientizare a didacticii literaturii străine în învățământul superior.

Valoarea aplicativă a lucrării este justificată prin elaborarea și validarea experimentală a Modelului tehnologic de SULFSE valabil și pentru învățământul preuniversitar; determinarea premiselor metodologice ale explorării strategiilor euristice prin analiza produselor curriculare universitare la disciplina Istoria literaturii franceze și Literatura franceză. Reperele teoretice și metodologice ale cercetării pot servi drept fundamente epistemologice în elaborarea ghidurilor și a notelor de curs și în formarea continuă a cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale; au fost experimentate în instituţii de învățământ universitar între anii 2011-2015.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE PRIVIND STRATEGIILE EURISTICE DE STUDIERE A LITERATURII FRANCEZE
  • 1.1. Abordări conceptuale ale strategiilor euristice și ale tehnologiilor didactice universitare
  • 1.2. Incursiune în evoluția termenului de competență literar-lectorală
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA VALORIFICĂRII STRATEGIILOR EURISTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
  • 2.1. Oportunități metodologice de eficientizare a didacticii literaturii străine prin intermediul strategiilor euristice
  • 2.2. Analiza produselor curriculare universitare la disciplina Literatura franceză pe dimensiunea integrării strategiilor euristice
  • 2.3. Modelul tehnologic de studiere universitară a literaturii franceze prin strategii euristice
  • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL PRAXIOLOGIC AL IMPLEMENTĂRII STRATEGIILOR EURISTICE ÎN STUDIEREA LITERATURII FRANCEZE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
  • 3.1. Valori și niveluri de dezvoltare a competenței literar-lectorale de limbă franceză a studenților
  • 3.2. Argumente experimentale privind eficiența Modelului tehnologic de studiere universitară a literaturii franceze prin strategii euristice
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI