Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice din Republica Moldova


Autor: Solomon Oleg
Gradul:doctor în administrare publică
Specialitatea: 25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victor Saca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Administrare Publică

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 351 (043.3)

Adobe PDF document 5.23 Mb / în română
227 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, administraţia publică, administraţia publică centrală, autorităţi publice administrative, act de guvernare, proces decizional administrativ, decizia administrativă, politici publice, modele decizionale, eficienţă, modernizare.

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 258 de titluri, 15 anexe, 150 pagini text de bază, 19 figuri, 13 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Administraţia publică; organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice.

Scopul lucrării rezidă în cercetarea sistemică a procesului decizional administrativ din Republica Moldova şi identificarea modalităţilor de eficientizare a acestuia în contextul dezideratului de modernizare a administraţiei publice.

Obiectivele lucrării constau în: identificarea gradului de cercetare şi a controverselor procesului decizional în literatura de specialitate internaţională şi naţională; analiza teoreticometodologică a procesului decizional administrativ şi a modelelor decizionale şi identificarea elementelor determinante pentru acestea; determinarea şi analiza particularităţilor procesului decizional din cadrul administraţiei publice centrale a Republicii Moldova; analiza comparată a procesului decizional din administraţia publică centrală a RM, RE şi FRYM; stabilirea deficienţelor cu care se confruntă procesul decizional din cadrul administraţiei publice centrale a Republicii Moldova; identificarea modalităţilor de eficientizare a acestuia în contextul modernizării administraţiei publice şi elaborarea unui model decizional optimal.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării este prescrisă de rezultatele cercetării sistemice a teoriilor, abordărilor şi modelelor decizionale, a influenţelor acestora asupra calităţii procesului decizional, de originalitatea definiţiilor elaborate, de particularităţile procesului decizional administrativ central identificate prin intermediul anchetei sociale, de similitudinile şi deosebirile determinate în procesul decizional administrativ central din RM, RE şi FRYM, de rezultatele cu privire la calitatea procesului decizional administrativ obţinute ca urmare a desfăşurării analizei comparate, de perspectiva modelului decizional elaborat şi de modalităţile de îmbunătăţire a procesului decizional administrativ din Republica Moldova în contextul modernizării administraţiei publice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea unui studiu științific care vine să consolideze și să asigure continuitatea procesului de dezvoltare a celui mai important aspect al administrației publice cu referință la procesul decizional, prin cercetarea implicațiilor teoriilor, abordărilor și modelelor decizionale asupra calității deciziilor adoptate, dezvoltarea unei analize sistemice şi comparate a procesului decizional din cadrul administraţiei publice centrale a Republicii Moldova şi identificarea modalităţilor de eficientizare a acestuia. Semnificaţia teoretică a lucrării derivă din rezultatele cercetării şi analizei teoriilor, abordărilor, modelelor, elementelor şi etapelor structurale ale procesului decizional, din analiza comparată a teoriilor, modelelor şi structurii interne a proceselor decizionale şi din natura cercetării multilaterale a interferenţelor dintre modelele decizionale, procesele decizionale administrative, calitatea deciziilor, actul de guvernare şi modernizarea administraţiei publice. Valoarea aplicativă a cercetării se identifică în modelul decizional elaborat, precum şi în modalităţile de eficientizare a procesului decizional administrativ din Republica Moldova în contextul dezideratului de modernizare a administraţiei publice. Considerînd natura rezultatelor lucrării, acestea sunt recomandate autorităţilor publice administrative şi instituţiilor de învăţămînt superior.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice se regăseşte în curriculumul disciplinei „Administraţia publică centrală” a Catedrei Administraţie Publică a Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, în cadrul proceselor de iniţiere, pregătire şi dezvoltare a proiectelor de acte normative în cadrul Ministerului Apărării, precum şi în cadrul proceselor de luare a deciziilor programate şi structurate.

Cuprins


1. ANALIZA ŞTIINŢIFICO-BIBLIOGRAFICĂ A PROCESULUI DECIZIONAL ADMINISTRATIV
 • 1.1. Repere bibliografice internaţionale de investigare a procesului decizional administrativ
 • 1.2. Reflectarea teoretică a procesului decizional administrativ în literatura de specialitate din Republica Moldova
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE PROCESULUI DECIZIONAL DIN PERSPECTIVA MODERNIZĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • 2.1. Aspecte fundamentale ale teoriei şi metodologiei procesului decizional administrativ
 • 2.2. Paradigme moderne privind modelele procesului decizional al administraţiei publice
 • 2.3. Interferenţe între eficientizarea procesului decizional administrativ şi modernizarea administraţie publice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROCESUL DECIZIONAL AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE DIN REPUBLICA MOLDOVA, REPUBLICA ESTONIA ŞI FRY MACEDONIA: ANALIZĂ COMPARATĂ
 • 3.1. Particularităţile procesului decizional administrativ central din Republica Moldova. Analiza SWOT
 • 3.2. Similitudini şi deosebiri ale procesului decizional administrativ central în perimetrul cadrului legal
 • 3.3. Analiza comparată a procesului decizional administrativ central prin prisma bunei guvernări
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. DIRECŢII PRIORITARE ALE EFICIENTIZĂRII PROCESULUI DECIZIONAL ADMINISTRATIV ÎN CONTEXTUL MODERNIZĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Fundamentarea ştiinţifică şi inovarea procesului decizional administrativ
 • 4.2. Extinderea procesului de transparentizare a actului decizional administrativ şi stimularea participării electronice a cetăţenilor la acesta
 • 4.3. Îmbunătăţirea etapelor decizionale de monitorizare şi evaluare a deciziilor administrative 139
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI