Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Influența atitudinilor sociale asupra procesului de adaptare a adolescenților şi părinţilor în cadrul familiei


Autor: Donoga Liudmila
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română
Adobe PDF document0.46 Mb / în rusă

Teza

CZU 316.64-058.8(043.3)

Adobe PDF document 3.29 Mb / în rusă
227 pagini


Cuvinte Cheie

montaje, atitudini sociale, valori, adaptare, adaptare social-psihologică, adolescenți, părinți

Adnotare

Structura tezei: adnotările, lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 219 titluri, 5 anexe, 129 de pagini de text de bază, 14 figuri şi 20 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Psihologie socială.

Scopul lucrării: determinarea particularităţilor atitudinilor sociale şi concretizarea relației lor cu adaptarea adolescenților şi părinţilor în cadrul familiei în vederea eficientizării acestui proces.

Obiectivele cercetării: determinarea fundamentelor teoretice și a aparatului categorial al cercetării experimentale a relației dintre atitudinile sociale și adaptarea adolescenților și părinților în cadrul familiei; identificarea particularităţilor atitudinilor sociale în sfera trebuinţelor și valorilor a adolescenților şi părinţilor; stabilirea nivelului adaptării socialpsihologice al adolescenților şi părinţilor; stabilirea nivelului adaptării şi coeziunii familiale al adolescenților şi părinţilor; determinarea legăturii dintre particularităţile atitudinilor sociale ale adolescenților şi tipul sistemului familial; concretizarea legăturii dintre particularităţile atitudinilor sociale şi nivelul adaptării al adolescenților şi părinţilor în cadrul familiei; elaborarea recomandărilor ştiinţific argumentate în vederea contribuirii la dezvoltarea armonioasă a personalităţii adolescenților, autodeterminarea şi adaptarea lor eficientă în cadrul familiei.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute: rezidă în determinarea particularităţilor atitudinilor sociale în sfera trebuinţelor şi valorilor a adolescenților şi părinţilor. Într-o nouă abordare au fost analizate atitudinile sociale ca mecanisme social-psihologice ce condiţionează adaptarea adolescenților şi părinţilor în cadrul familiei. Au fost obţinute date empiric verificate ce demonstrează: relația particularităţilor atitudinilor sociale cu nivelul adaptării adolescenților şi părinţilor în cadrul familiei; legătura particularităţilor atitudinilor sociale ale adolescenților cu tipul sistemului familial din care fac parte.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în fundamentarea ştiinţifică a particularităţilor atitudinilor sociale, fapt ce a contribuit la concretizarea relației acestor formaţiuni social-psihologice cu adaptarea adolescenților şi părinţilor în cadrul familiei, în vederea eficientizării acestui proces.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în: determinarea particularităţilor atitudinilor sociale în sfera trebuinţelor şi valorilor a adolescenților şi părinţilor; concretizarea legăturii particularităţilor depistate cu nivelul adaptării adolescenților şi părinţilor în cadrul familiei; stabilirea legăturii particularităţilor atitudinilor sociale ale adolescenților cu tipul sistemului familial din care fac parte.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în completarea psihologiei sociale cu date empiric verificate privind: particularităţile atitudinilor sociale în sfera trebuinţelor şi valorilor a adolescenților şi a părinţilor; raportul acestor particularităţi cu adaptarea adolescenților şi părinţilor în cadrul familiei; legătura particularităţilor atitudinilor sociale ale adolescenților cu tipul sistemului familial din care fac parte. Rezultatele obţinute sunt de real folos pentru psihologii şcolari, părinți, pedagogi, asistenţi sociali în cadrul elaborării programelor de contribuire la eficientizarea procesului de adaptare a adolescenților în cadrul familiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. În temeiul rezultatelor obţinute în cercetare şi recomandărilor propuse se alcătuiesc programe de facilitare a dezvoltării armonioase a personalităţii adolescenților, a autodeterminării şi adaptării lor eficiente în cadrul familiei. Rezultatele studiului deasemenea se implementează în activitatea practică a psihologilor şcolari şi profesorilor în cadrul organizării seminarelor cu părinţiii adolescenților (Liceul „Academicianul Sibirschi” m. Chişinău). 6

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И СОЦИАЛЬНО-АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
 • 1.1. Парадигмы определения социальных установок
 • 1.2. Теоретические подходы к изучению социальных установок
 • 1.3. Ценности как объект социальных установок
 • 1.4. Явление адаптации и его определение в социальной психологии
 • 1.5. Выводы к первой главе

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК СТАРШЕКЛАССНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ
 • 2.1. Психологический инструментарий исследования
 • 2.2. Общая характеристика выборки испытуемых
 • 2.3. Особенности социальных установок в мотивационно-потребностной сфере старшеклассников и родителей
 • 2.4. Особенности социальных установок в мотивационно-ценностной сфере старшеклассников и родителей
 • 2.5. Выводы ко второй главе

3. СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И АДАПТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ В СЕМЬЕ
 • 3.1. Особенности социально-психологической адаптации старшеклассников и родителей
 • 3.2. Уровни семейной адаптации и сплоченности у старшеклассников и родителей
 • 3.3. Принципы и приемы фасилитации самодетерминации и социально-психологической адаптации старшеклассников
 • 3.4. Выводы к третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ