Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea predării limbii engleze prin învățarea personalizată


Autor: Șchiopu Lucia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Galina Grădinari
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046 : 811.111 (043.3)

Adobe PDF document 3.20 Mb / în română
228 pagini


Cuvinte Cheie

învățare personalizată; cunoștințe declarative, procedurale, condiționale; strategii metacognitive; abordare personalizată, mediu personalizat; competențe de comunicare (scriere, citire, ascultare, vorbire) în limba engleză; competența metacognitivă și competența socială

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 217 surse, 137 de pagini text de bază, 9 figuri, 17 tabele, 21 anexe. Publicații la tema tezei: 11 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: teoria și metodologia instruirii (limba engleză).

Scopul cercetării: determinarea reperelor teoretice și metodologice ale elaborării Modelului tehnologic de învățare personalizată a limbii engleze la nivel universitar.

Obiectivele cercetării: analiza evoluției conceptului de „învățare personalizată”, determinarea reperelor teoretice și metodologice ale pregătirii studenților pedagogi din perspectiva personalizată în învățământul superior contemporan; definirea coordonatelor metodologice de eficientizare a predării limbii engleze prin învățarea personalizată la nivel universitar; formularea criteriilor de evaluare, indicatorilor, descriptorilor competențelor de comunicare (scriere, citire, ascultare, vorbire) din perspectiva valorificării strategiilor metacognitive și fundamentarea Modelului tehnologic de învățare personalizată a limbii engleze la nivel universitar.

Noutatea și originalitatea științifică a investigației rezidă în actualizarea și extinderea dimensiunii multidisciplinare a conceptului de „învățare personalizată”, ceea ce reprezintă un demers educațional în vederea dezvoltării personalității în ansamblu; eficientizarea predării limbii engleze prin fundamentarea tehnologiei de învățare personalizată a limbii engleze prin valorificarea strategiilor de reglare a cogniției și a strategiilor metacognitive de ascultare, citire, scriere pentru dezvoltarea competențelor de comunicare (scriere, citire, ascultare și vorbire) în limba engleză și formularea criteriilor de evaluare, indicatorilor, descriptorilor competențelor de comunicare (scriere, citire, ascultare, vorbire) din perspectiva valorificării strategiilor metacognitive.

Problema științifică soluționată în cercetare constă în eficientizarea predării limbii engleze prin valorificarea potențialului metacognitiv al studentului pedagog, posibilă prin elaborarea, implementarea și validarea experimentală a Modelului tehnologic de învățare personalizată a limbii engleze la nivel universitar în scopul sporirii nivelului de formare a competențelor de comunicare (scriere, citire, ascultare, vorbire) în limba engleză prin valorificarea strategiilor metacognitive.

Semnificația teoretică a cercetării este justificată de extinderea practicilor de formare inițială a profesorilor de limba engleză prin: evidențierea particularităților învățării personalizate a limbii engleze în învățământul superior; necesitatea dezvoltării competențelor de comunicare (scriere, citire, ascultare, vorbire) din perspectiva valorificării strategiilor metacognitive de reglare a cogniției și strategiilor metacognitive de scriere, citire și ascultare în procesul de studiere a limbii engleze.

Valoarea praxiologică a cercetării constă în elaborarea și validarea experimentală a Modelului tehnologic de învățare personalizată a limbii engleze la nivel universitar pentru organizarea și desfășurarea activităților didactice de învățare personalizată a limbii engleze prin dezvoltarea strategiilor metacognitive ale studenților, ceea ce facilitează comunicarea în limba engleză. Rezultatele cercetării pot fi de real folos cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior și mediu, precum și în formarea continuă a cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării au fost valorificate în activitățile practice cu studenții pedagogi de la UPS „Ion Creangă”.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ALE ÎNVĂȚĂRII PERSONALIZATE ÎN CONTEXTUL EFICIENTIZĂRII PREDĂRII
 • 1.1. Evoluția conceptului de „învățare personalizată”
 • 1.2. Conținutul și structura învățării personalizate
 • 1.2.1. Localizarea învățării personalizate în paradigma teoriilor de învățare
 • 1.3. Componentele de eficientizare a predării limbii engleze prin învățarea personalizată
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. COORDONATELE METODOLOGICE DE EFICIENTIZARE A PREDĂRII LIMBII ENGLEZE PRIN ÎNVĂȚAREA PERSONALIZATĂ LA NIVEL UNIVERSITAR
 • 2.1. Rolul studentului și profesorului în învățarea personalizată
 • 2.2. Strategii pedagogice de eficientizare a predării limbii engleze prin învățarea personalizată în domeniul cognitiv
 • 2.3. Eficientizarea predării limbii engleze prin învățarea personalizată în domeniul metacognitiv
 • 2.4. Eficientizarea predării limbii engleze prin învățarea personalizată în domeniul social
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3.VALORIFICAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI TEHNOLOGIC DE ÎNVĂȚARE PERSONALIZATĂ A LIMBII ENGLEZE ÎN CONTEXTUL EFICIENTIZĂRII PREDĂRII
 • 3.1. Designul cercetării experimentale în baza Modelului tehnologic de învățare personalizată a limbii engleze la nivel universitar
 • 3.2. Organizarea demersului constatativ
 • 3.3. Implementarea Modelului tehnologic de învățare personalizată a limbii engleze
 • 3.4. Valorificarea datelor experimentale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI