Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Principiul contradictorialității în procesul penal: reglementări naționale și de drept comparat


Autor: RUSU Lucia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Viorel Berliba
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 343.12 (043.3)

Adobe PDF document 2.91 Mb / în română
193 pagini


Cuvinte Cheie

contradictorialitate, principiu, forma procesului penal, proces penal contradictorial, apărare, acuzare, funcție procesual-penală, învinuire, învinuit, inculpat

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 312 titluri, 151 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: drept procesual penal.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul lucrării - examinarea complexă a conținutului și mecanismului de realizare a principiului contradictorialității în cadrul procesului penal. În contextul realizării acestui scop au fost conturate următoarele obiective: investigarea științifică a conceptelor fundamentale cu referire la „contradictorialitate”; dezvăluirea esenței și importanței principiului contradictorialității în procesul penal al RM; detalizarea conținutului principiului contradictorialității; evidențierea specificului contradictorialității în cadrul fazei de urmărire penală; analiza statutului părților în cadrul procesului penal contradictorial; descrierea mecanismului de realizare a principiului contradictorialității în cadrul fazelor judiciare; identificarea coraportului dintre noțiunile „formă contradictorială” și „principiul contradictorialității” în procesul penal; determinarea rolului instanței de judecată în cadrul procesului penal contradictorial; detalizarea particularităților realizării funcțiilor procesuale de către părți în condiții de contradictorialitate în cadrul cercetării judecătorești; fundamentarea contradictorialității - principiu al procesului penal, prin sistematizarea legăturilor cu principiul legalității, dreptului la apărare, publicității, prezumției de nevinovăție, egalității armelor etc.; formularea concluziilor și recomandărilor de lege ferenda pe segmentul aplicării și realizării prevederilor principiului contradictorialității în cadrul procesului penal.

Noutatea şi originalitatea cercetării constă în faptul că, în cadrul acesteia, pentru prima dată în RM, a fost examinat principiul contradictorialității în aspect complex: gradul de realizare, esența lui, problemele realizării în cadrul diferitelor etape ale procesului penal, aspectele de drept comparat etc. Acest moment a permis concretizarea și dezvoltarea cadrului conceptual al contradictorialității, elaborarea unor recomandări de perfecționare a legislației procesual penale pe acest segment. Originalitatea lucrării rezidă și în argumentarea necesității inițierii și realizării unui studiu asupra mecanismului contradictorialității în cadrul activității procesual penale.

Problema științifică importantă soluționată constă în fundamentarea științifică a principiului contradictorialității în procesul penal în contextul standardelor consolidate la nivel național și internațional, fapt care a determinat perfecționarea legislației procesual-penale a RM, permițând direcționarea activităților de cercetare și examinare a cauzelor penale în conformitate cu cerințele și exigențele contradictorialității.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării sunt determinate de înaintarea unui ansamblu de soluții referitoare la aplicarea conținutului contradictorialității și a elaborării modelului contradictorial al procesului penal. Concluziile, conceptele și constatările științifice formulate în teza de doctorat pot fi utilizate în ipoteza unor ulterioare cercetări științifice vis-a-vis de problematica complexă a principiului contradictorialității în procesul penal.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice au fost utilizate în procesul educațional al Facultății Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, precum și în calitate de ghid practic în activitatea specialiștilor din cadrul Oficiului Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.

Cuprins


1. ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE DESFĂȘURATE REFERITOARE LA PRINCIPIUL CONTRADICTORIALITĂȚII ÎN PROCESUL PENAL
 • 1.1. Analiza materialelor științifice privind principiul contradictorialității în procesul penal publicate în Republica Moldova.
 • 1.2. Analiza materialelor științifice publicate în alte state referitoare la principiul contradictorialității în procesul penal
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CONCEPTUL ȘI SEMNIFICAȚIA CONTRADICTORIALITĂȚII ÎN PROCESUL PENAL.
 • 2.1. Contradictorialitatea în calitate de formă a procesului penal.
 • 2.2. Esența și importanța principiului contradictorialității în procesul penal al Republicii Moldova
 • 2.3. Contradictorialitatea și corelația ei cu unele principii ale procesului penal
 • 2.4. Repere teoretice privind contradictorialitatea în cadrul fazei de urmărire penală
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. ACUZAREA ȘI APĂRAREA ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL CONTRADICTORIAL
 • 3.1. Acuzarea în procesul penal contradictorial
 • 3.2. Apărarea în cadrul procesului penal contradictorial
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. LOCUL ȘI ROLUL INSTANȚEI DE JUDECATĂ ÎN PROCESUL PENAL CONTRADICTORIAL
 • 4.1. Instanța de judecată – organ independent și imparțial al realizării actului de justiție.
 • 4.2. Mecanismul realizării principiului contradictorialității în cadrul primei instanțe de judecată.
 • 4.3. Realizarea principiului contradictorialității în cadrul căilor ordinare de atac
 • 4.4. Aplicarea principiului contradictorialității la faza punerii în executare a hotărârilor judecătorești
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4.

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI