Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurarea securității economice a Republicii Moldova în procesul asocierii la Uniunea Europeană


Autor: Munteanu Corneliu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Dumitru Moldovan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 338.1(478):[339.923:061.1EU](043.3)

Adobe PDF document 4.21 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

Securitate economică durabilă, amenințare, parametri de prag, securitatea individului, capacitate de adaptare, vulnerabilitate economică, securitate energetică, diplomația economică.

Adnotare

Domeniul de studiu: Specialitatea - 521.01 Teorie economică și politici economice

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul cercetării constă în analiza procesului de asigurare a securității economice durabile prin examinarea instituțiilor, diferitor modele de analiză a variabilelor și elaborarea recomandărilor în baza unui model econometric pentru asigurarea securității economice durabile a Republicii Moldova în procesul integrării europene. În vederea realizării scopului cercetării, au fost stabilite următoarele obiective: clasificarea și sistematizarea abordărilor teoretice cu privire la securitatea economică durabilă, identificarea celor mai importante amenințări și găsirea celor mai eficiente mecanisme pentru diminuarea lor; interpretarea critică a influienței fenomenului de integrare regională asupra securității economice durabile a țărilor în dezvoltare; cu scopul de a extrage esența, structura și elementele principale ale securității economice durabile; cercetarea diferitor modele de analiză a securității economice naționale (modelul „Indicatorilor de prag”, modelul lui L. Briguglio) asupra statelor comparabile Republicii Moldova, însă aderate deja la UE (exemplu: Letonia, Estonia, Lituania); relevarea impactului diplomației economice a Republicii Moldova asupra procesului de asigurare a securității economice durabile.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în dezvoltarea analizei teoretico-științifice și corelarea procesului de asigurare a securității prin utilizarea instrumentelor diplomației economice; identificarea factorilor de risc (amenințărilor) la adresa securității economice durabile a Republicii Moldova; realizarea unei analize comparative a nivelului de securitate economică a statelor baltice și a Republicii Moldova; aplicarea unui model econometric propriu, care să evidențieze cei mai importanți factori ce influiențează asigurarea unei securități economice durabile a Republicii Moldova; oferirea soluțiilor practice pentru fortificarea securității economice durabile a Republicii Moldova (cu identificarea instrumentelor: normativ-legislative, procesul de asociere al RM la UE, diplomația economică, etc).

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul investigat constă în elaborarea unui model compus din cei mai semnificativi indicatori de evaluare a securității economice durabile a RM. Recomandările propuse vor contribui la accelerarea procesului de integrare europeană ca instrument esenţial şi indispensabil pentru fortificarea securităţii economice durabile a RM.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei reprezintă elaborarea recomandărilor teoretice şi practice privind fortificarea securităţii economice durabile a RM în condiţii de integrare europeană.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării date au fost și sunt în proces de implementare în activitatea Înaltului Consilier din partea UE pentru Republica Moldova – Aldona JOCIENE și think-tank-ul Institutul pentru Iniţiative de Dezvoltare Economică Avansată (IDEA).

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE SECURITĂȚII ECONOMICE DURABILE CA PARTE COMPONENTĂ A SECURITĂȚII NAȚIONALE
 • 1.1. Considerații teoretice de bază ale securității economice durabile
 • 1.2. Analiza amenințărilor asupra securității economice şi amplificarea acestora
 • 1.3. Specificul asigurării securității economice în procesul globalizării și a integrării economice regionale (exemplul UE)
 • 1.4 Concluzii la capitolului 1

2. SECURITATEA ECONOMICĂ ÎN TEORIA ȘI PRACTICA UNIUNII EUROPENE ȘI REPUBLICII MOLDOVA

 • 2.1 Politica implementată de Uniunea Europeană în domeniul securității economice durabile
 • 2.2 Dimensiunea economică a securității în procesul integrării europene a țărilor baltice (exemplu: Letonia, Estonia, Lituania)
 • 2.3 Analiza indicatorilor determinanți ai securității economice pentru Estonia, Letonia și Lituania comparativ cu Republica Moldova
 • 2.4 Evaluarea nivelului securității economice a Republicii Moldova prin prisma unui model econometric
 • 2.5 Concluzii la capitolului 2

3. OPORTUNITĂȚI DE FORTIFICARE A SECURITĂȚII ECONOMICE DURABILE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN PROCESUL ASOCIERII LA UE

 • 3.1 Integrarea europeană – principalul instrument de asigurare a securității economice durabile a Republicii Moldova
 • 3.2 Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova în procesul implementării Acordului de Asociere la UE
 • 3.3 Rolul diplomaţiei economice în fortificarea sistemului securităţii economice (cazul Republicii Moldova)
 • 3.4 Concluzii la capitolului 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI