Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / martie /

Managementul stabilității financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a Republicii Moldova


Autor: PERCIUN Rodica
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Alexandru Stratan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.26 Mb / în română

Teza

CZU 336.1 (043.3)

Adobe PDF document 6.01 Mb / în română
306 pagini


Cuvinte Cheie

stabilitate financiară sistemică, securitate economică, sector bancar, piața capitalului, finanțe publice, indicatorii SAT, Banca Națională a Moldovei etc.

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 236 de surse. Conţinutul este expus pe 249 pagini text de bază; conţine 27 de tabele, 87 de figuri, 24 de anexe. Rezultatele au fost publicate în peste 51 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: managementul stabilității financiare sistemice.

Scopul lucrării: fundamentarea teoretică și metodologică a managementului stabilității financiare sistemice, care reprezintă un exerciţiu complex ce porneşte de la analiza pilonilor stabilităţii financiare (instituţii, pieţe, metode de gestionare) şi continuă cu identificarea lacunelor și deficienților managementului existent, în vederea elaborării recomandărilor de perfecționare a acestui management în contextul asigurării securității economice.

Obiectivele: cercetarea dimensiunii teoretice a securității economice a statului, fundamentarea teoretică a conceptului de management al stabilității financiare sistemice, identificarea instrumentarului de măsurare a stabilității financiare sistemice, analiza noii arhitecturi europene a managementului stabilității financiare sistemice în scopul preluării bunelor practice, determinarea particularităților managementului stabilității financiare sistemice în Republica Moldova, prin analiza obiectului, cadrului instituțional și a metodelor de monitorizare a stabilității financiare, determinarea sistemului de clasificare a principalilor factori ce avertizează criza, precum și a indicatorilor cu valorile-prag ale acestora, determinarea punctelor slabe ale managementului autohton al stabilității financiare sistemice, elaborarea de recomandări privind un concept modern al managementului stabilității financiare sistemice în R. Moldova, elaborarea de recomandări privind metodologia de monitorizare a stabilității financiare și de avertizare a crizelor în scopul adaptării acesteia la realitatea Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: dezvoltarea unei baze conceptuale ale managementului stabilității financiare sistemice prin abordarea multidimensională a conceptului de stabilitate financiară în scopul asigurării securității economice a statului; elaborarea bazei metodologice a instrumentarului de măsurare a stabilității financiare prin identificarea factorilor care au impact direct asupra stării stabilității financiare; determinarea indicatorilor sistemului de avertizare timpurie a crizei (SAT) cu stabilirea și adaptarea valorilor-prag pentru economia R. Moldova; evidenţierea trăsăturilor şi problemelor-cheie ale managementului autohton al stabilității financiare sistemice; conturarea unui nou concept de management al stabilității financiare sistemice din țară cu preluarea bunelor practici europene şi elaborarea recomandărilor de eficientizare în scopul asigurării pe viitor a securității economice a Republicii Moldova.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă obţinute, înaintate spre susţinere, sunt: Modelul descriptiv conceptual-metodologic al managementului stabilității financiare pentru asigurarea securității economice a statului; Instrumentarul de măsurare a stabilității financiare sistemice. Rezultatele principial noi pentru practică obţinute, înaintate spre susţinere, sunt: Arhitectura managementului stabilității financiare sistemice din Republica Moldova; Studiu privind stabilitatea financiară a Republicii Moldova elaborat în baza indicatorilor utilizați la monitorizarea acesteia de către instituțiile internaționale; Argumentarea științifico-practică a indicatorilor de stabilitate financiară care pot fi utilizați în SAT; Indicatorii sistemului de avertizare timpurie a crizei (SAT) adaptați pentru economia R. Moldova. Conceptul modern al managementului stabilității financiare sistemice pentru Republica Moldova în scopul asigurării securității economice. Rezultatele obţinute permit soluţionarea problemei ştiinţifice aplicative de perfecţionare a managementului naţional al stabilității financiare sistemice în condiţiile actuale de criză şi contribuie la dezvoltarea unui nou concept modern al acestuia în scopul asigurării securității economice a Republicii Moldova. Iar problema ştiinţifică importantă soluționată constă în fundamentarea din punct de vedere teoretic şi metodologic a stabilității financiare sistemice și a managementului acesteia, fapt ce a condus la dezvoltarea modelului autohton al managementului stabilității financiare sistemice, în vederea asigurării securității economice a statului. Totodată, rezultatele principial noi pentru știință și practică au generat o nouă direcție științifică – evaluarea și monitorizarea stabilității financiare sistemice la nivel național în scopul asigurării securității economice a țării, care trebuie să se integreze în noua Strategie a securității naționale.

Semnificaţia teoretică și aplicativă a lucrării. Cercetarea dată este o contribuţie la dezvoltarea ştiinţei despre stabilitatea financiară sistemică și arta de a gestiona această stabilitate în scopul asigurării unei securități economice a unui stat, aducând o valoare științifică adăugată prin analiza complexă a elementelor stabilităţii financiare (instituţii, pieţe, metode de gestionare) și prin elaborarea recomandărilor de perfecționare a modelului autohton al managementului stabilității financiare sistemice. Rezultatele cercetării demonstrează posibilitatea de a obține un management cu mult mai eficient al stabilității financiare sistemice, în cazul în care autoritățile naționale abilitate vor ținea cont de recomandările, făcute în baza preluării bunelor practici din lume.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute, parţial au fost implementate, în activitatea BNM, la perfecționarea legislației fiscale pentru anul 2017, în Strategia de dezvoltare a pieței nebancare pentru anii 2016-2020, Planul Guvernului cu privire la măsurile anticriză, Implementarea rezultatelor sunt confirmate prin Certificate de implementare, eliberate de Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Banca Națională a Moldovei, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare – Victor Slăvescu, Academia Română, AGEPI.

Cuprins


1. ABORDAREA TEORETICĂ A CONCEPTULUI DE STABILITATE FINANCIARĂ SISTEMICĂ CA PARTE COMPONENTĂ A SECURITĂŢII ECONOMICE A STATULUI
 • 1.1. Dimensiunea teoretică a securităţii economice a statului
 • 1.2. Caracteristici definitorii ale conceptului de stabilitate financiară sistemică
 • 1.3. Definirea managementului stabilităţii financiare în contextul asigurării securităţii economice a statului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1 şi formularea obiectivelor spre cercetare

2. METODOLOGIA DE EVALUARE A STABILITĂŢII FINANCIARE SISTEMICE
 • 2.1. Fundamentarea teoretică a metodelor directe utilizate în evaluarea stabilităţii financiare sistemice
 • 2.2. Analiza instrumentarului de evaluare a stabilităţii financiare sistemice
 • 2.3. Noua arhitectură europeană a managementului stabilităţii financiare sistemice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA SISTEMULUI FINANCIAR DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA STABILITĂŢII FINANCIARE SISTEMICE
 • 3.1. Analiza stabilității financiare a sectorului bancar
 • 3.2. Evaluarea pieţei financiare nebancare
 • 3.3 Diagnosticarea sistemului bugetar-fiscal…
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

4. ANALIZA MANAGEMENTULUI STABILITĂŢII FINANCIARE SISTEMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1 Cadrul instituțional responsabil de gestiunea stabilității financiare sistemice
 • 4.2 Identificarea deficienților managementului stabilității financiare sistemice
 • 4.3. Mecanismul de monitorizare a stabilităţii financiare sistemice - parte componentă a complexului de măsuri de asigurare a securității economice
 • 4.4. Concluzii la capitolul

5. PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI STABILITĂȚII FINANCIARE SISTEMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Noi abordări privind conceptul managementului stabilității financiare sistemice în contextul asigurării securității economice
 • 5.2.Recomandări privind perfecționarea managementului stabilității financiare sistemice
 • 5.3. Adaptarea metodologiei privind monitorizarea stabilității financiare sistemice și avertizarea timpurie a crizelor la particularitățile economiei naționale
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI