Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană


Autor: Pantea Larisa
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Tudor Bajura
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie al AŞM
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 331.5 (478)

Adobe PDF document 4.16 Mb / în română
240 pagini


Cuvinte Cheie

piața muncii, managementul pieței muncii (MgPM), forţă de muncă, servicii publice de ocupare, migrarea forței de muncă, șomaj, pregătire profesională

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 335 titluri, 157 pagini de text de bază (conținînd 38 figuri și 31 tabele) și 17 anexe. Domeniul de studiu: managementul pieței muncii autohtone.

Scopul cercetării: generalizarea și completarea conceptelor teoretico – metodologice ale funcționării pieței muncii, fundamentarea și elaborarea recomandărilor de perfecționare a MgPM din Republica Moldova în baza experienței statelor europene și în contextul integrării în Uniunea Europeană.

Obiectivele cercetării: sintetizarea conceptelor teoretico – metodologice ale MgPM; analiza direcțiilor strategiilor și politicilor europene în MgPM; evidențierea experienței europene privind MgPM aplicabile în R. Moldova; determinarea tendințelor de evoluție și trăsăturilor specifice a pieței muncii naționale, identificarea direcțiilor de perfecționare a MgPM și elaborarea recomandărilor de perfecționare a MgPM a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării: 1) elaborarea definiției proprii a MgPM, în baza sistematizării conceptele teoretico - metodologice ale MgPM; 2) determinarea mecanismelor și pîrghiilor în sfera MgPM aplicabile pentru R. Moldova; 3) elaborarea și argumentarea științifică a: - sistemului actualizat de indicatori privind migrația forței de muncă; - indicatorilor de evaluare a eficienței serviciilor de ocupare; - indicatorilor de cuantificare a calității tranziției de la studii la activitate profesională; 4) determinarea modalităților de perfecționare a managementului SPO, în baza modelului european de document „Fișa de țară”; 5) argumentarea măsurilor de perfecționare a bazei informaționale privind piața muncii.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: fundamentarea teoretico-metodologică și practică a direcțiilor principale de MgPM autohtone, bazat pe ridicarea competitivității forței de muncă, consolidarea funcționării structurilor de stat în sfera muncii și îmbunătățirea monitorizării proceselor specifice pe piața muncii, în vederea perfecționării MgPM a R. Moldova în contextul integrării în UE.

Semnificaţia teoretică a tezei: aprofundarea abordărilor științifice privind MgPM, elaborarea definiției proprii a MgPM și a modelului de MgPM a Republicii Moldova, elaborarea și argumentarea sistemului de evaluare a dimensiunilor proceselor specifice pieței muncii.

Valoarea aplicativă a tezei: rezultatele cercetării pot fi utilizate la perfecționarea MgPM, în procesul monitorizării și luării deciziilor, contribuind la creșterea ocupării forței de muncă, inclusiv în activitatea practică a autorităților publice abilitate în domeniul pieței muncii. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în elaborarea curriculei disciplinelor „Teorie Economică”, „Managementul Resurselor Umane”, „Piața muncii”, „Politici sociale” ș.a.

Rezultatele obținute sunt publicate în 24 publicații științifice(din ele 23 - monoautor), cu volum total de 9,15 c.a. (inclusiv 5 articole în reviste recenzate și 19 rapoarte la conferințe științifice, din ele - 5 peste hotare). Rezultatele științifice au fost implementate în cadrul ANOFM, AOFM din raioanele Soroca și Cahul și Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”.

Cuprins


ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND IMPORTANŢA ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI PIEŢEI MUNCII ÎN FUNCŢIONAREA SISTEMULUI ECONOMIC
 • 1.1 Aspectul teoretic multidimensional al pieței muncii
 • 1.2 Managementul pieței muncii – concept, gradul de cercetare și abordări metodologice
 • 1.3 Politicile de ocupare – parte a instrumentarului managementului pieței muncii
 • 1.4 Strategii şi politici europene privind managementul pieţei muncii
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. SITUAȚIA ACTUALĂ ŞI TENDINŢELE DEZVOLTĂRII PIEŢEI MUNCII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Analiza tendinţelor actuale de dezvoltare a pieţei muncii
 • 2.2 Procesele migraţioniste ale forţei de muncă: trăsături și consecințe asupra pieței muncii
 • 2.3 Particularitățile managementului pieței muncii și direcțiile de perfecționare ale acestuia
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. GESTIONAREA EFICIENTĂ A PIEȚEI MUNCII ÎN CONDIȚIILE ASOCIERII REPUBLICII MOLDOVA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
 • lll
 • 3.1 Sporirea nivelului de calificare a forţei de muncă ca factor al managementului modern al pieţei muncii în contextul integrării în Uniunea Europeană
 • 3.2 Perfecționarea managementului în domeniul serviciilor publice de ocupare
 • 3.3 Perfecționarea sistemului de indicatori cantitativi şi calitativi de monitorizare a fluxului migraţional de forță de muncă din Republica Moldova
 • 3.4 Propuneri de consolidare a capacităţilor de stat privind managementul pieţei muncii
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI