Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldova


Autor: Odainîi Dumitru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Vasile Mămăliga
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română

Teza

CZU 339.624:330.35:332.1(478)(043.2)

Adobe PDF document 4.19 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

zone economice libere, analiză comparativă, nivel de dezvoltare, politică de dezvoltare regională, venit naţional, investiţii, productivitate a muncii, venituri din vânzări

Adnotare

Structura lucrării: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 100 titluri; lucrarea include 11 anexe, 136 de pagini, 48 de figuri, 60 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 5 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Ştiinţe economice.

Scopul cercetării rezidă în fundamentarea teoretico-aplicativă şi elaborarea unor metode/soluţii de eficientizare a politicilor de creare a zonelor economice libere (ZEL) pe teritoriul Republicii Moldova; crearea unui mecanism de investigaţie a zonelor în care se preconizează deschiderea ZEL. În vederea realizării scopului propus, au fost stabilite următoarele obiective: cercetarea practicii internaţionale privind crearea ZEL; analiza şi sistematizarea conceptelor ZEL; analiza formelor organizatorice ale acestora şi a etapelor de evoluţie la nivelul economiei mondiale şi la nivelul Republicii Moldova; evaluarea prin comparaţie a conceptelor ZEL din alte ţări cu cele existente în Republica Moldova; punerea în evidenţă a tuturor facilităţilor oferite de autorităţile centrale şi cele locale din Republica Moldova pentru ZEL; analiza impactului activităţii ZEL asupra economiei regionale şi la nivel de ţară; evaluarea proiectelor de creare a ZEL din politica de dezvoltare regională.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării. A fost elaborat modelul de prognoză a dezvoltării activităţii industriale prin prisma creării ZEL.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea unei metode complexe de evaluare a impactului ZEL în economia regională, bazată pe matricea PEST; utilizarea metodelor trendului şi comparaţiei, ceea ce a condus la o evaluare mai exactă a impactului acestor formaţiuni economice asupra economiei regionale, în scopul utilizării ulterioare a acestei metode pentru amplasarea optimă a ZEL şi pentru evaluarea impactului acestora.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în ajustarea într-o viziune nouă a criteriilor de clasificare a ZEL din Republica Moldova; formularea unei noi definiţii a acestora; conceptualizarea recomandărilor teoretice şi practice privind crearea unui mediu investiţional favorabil, prin intermediul politicii creării zonelor economice libere în condiţiile economiei naţionale.

Valoarea aplicativă a tezei constă în aplicabilitatea practică a rezultatelor obţinute în elaborarea măsurilor de formare a strategiei de dezvoltare a ZEL; elaborarea unei metode de prognozare, aplicarea căreia va ajuta la elaborarea recomandărilor şi luarea deciziilor la nivelele central şi local privind amplasarea noilor zone economice libere pe teritoriul Republicii Moldova.

Rezultatele ştiinţifice ale tezei sunt aplicabile în procesele de luare a deciziilor privind crearea noilor zone economice libere pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi în calitate de suport didactic pentru cursurile din domeniul economic (Anexa 11).

Cuprins


ROLUL ZONELOR ECONOMICE LIBERE ÎN ECONOMIA MONDIALĂ ................ 15 1.1. Zonele economice libere - ca subiect economic, esența și conținutul lor ..................... 15 1.2. Evoluția zonelor economice libere în economia mondială ........................................... 19 1.3. Conceptul zonelor economice libere în Republica Moldova ........................................ 35 Concluzii la capitolul 1 ........................................................................................................ 42 2. METODE ȘI MIJLOACE DE CERCETARE COMPARATIVĂ A ACTIVITĂȚII ZONELOR ECONOMICE LIBERE ........................................................................................ 43 2.1. Evoluția zonelor economice libere în Republica Moldova ........................................... 43 2.2. Analiza activității investiționale .................................................................................... 50 2.3. Analiza indicatorilor de producere ................................................................................ 58 Concluzii la capitolul 2 ........................................................................................................ 78 3. DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN ZONE ECONOMICE ......................................... 80 3.1. Optimizarea amplasării zonelor economice libere în aspect regional ........................... 80 3.2. Zonele economice libere – impuls în dezvoltare a economiei regionale ...................... 98 3.3. Rolul parteneriatului dintre autoritățile publice locale și autoritățile publice centrale în contextul dezvoltării regionale ................................................................................................ 103 Concluzii la capitolul 3 ...................................................................................................... 111 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI ................................................................. 113 BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................... 116 Anexa 1. Facilitățile acordate