Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia


Autor: Musca Snejana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Alexandru Onofrei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 octombrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.14 Mb / în română
Adobe PDF document0.98 Mb / în rusă

Teza

CZU 005.583.1:334.72.012.63/.64 (478)(043)

Adobe PDF document 5.32 Mb / în rusă
222 pagini


Cuvinte Cheie

мотивация, мотивационный механизм, мотивационный аудит, мотивационный менеджмент, мотивационный профиль, мотивационная модель, самомотивация

Adnotare

MUSCA Snejana, „Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia”. Specialitatea 521.03 – „Economie și management (în sectoare)”. Teză de doctor în științe economice, Chişinău, 2017 Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 180 de titluri, 27 de anexe, 148 de pagini de text de bază, 50 de figuri, 23 tabele și 12 formule. Publicații la tema tezei: rezultatele obținute au fost publicate în 19 lucrări științifice cu un volum total de 5,7 c.a., inclusiv cu drept de autor – 3,61 c.a.

Scopul și obiectivele lucrării: cercetarea detaliată a fundamentelor conceptuale ale managementului motivațional, stabilirea relațiilor reciproce și particularităților diverselor teorii cu privire la motivație, identificarea problemelor existente privind motivația la întreprinderile mici și mijlocii vinicole din UTA Găgăuzia, precum și elaborarea și implementarea modelului motivațional la obiectele investigate, care ar contribui la sporirea eficacității întreprinderilor din acest sector.

Noutatea și originalitatea științifică a tezei constă în: elaborarea noilor principii ale auditului motivațional, care vor contribui la implementarea eficientă și realizarea modelului motivațional elaborat pentru întreaga perioadă de funcționare, precum și a algoritmului de modelare a modelului motivațional, recomandat pentru implementare la întreprinderi și argumentarea modelului managementului motivațional, aplicat pentru întreprinderile mici și mijlocii vinicole din UTA Găgăuzia, ce va avea un efect sinergetic, pe de o parte, va spori eficiența activității întreprinderilor investigate, iar pe de altă parte, va crește satisfacția în muncă a colaboratorilor, în consecință, va asigura automotivarea colaboratorilor. Problema științifică soluționată constă în găsirea abordării eficiente cu privire la managementul motivațional ca mijloc de sporire a eficienței activității întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul implementării auditului motivațional, orientat strategic, în funcție de specificul cercetării, precum și metodologia desfășurării auditului motivațional și elaborarea algoritmului de implementare a modelului managementului inovator la obiectul investigat.

Valoarea teoretică și aplicativă a lucrării constă în identificarea particularităților diferitelor abordări cu privire la managementului motivațional, fundamentarea modelului unic inovator al managementul motivațional, abordarea inovatoare față de auditul motivațional, precum și elaborarea metodologiei de implementare a acestui model, aplicabil și adecvat condițiilor economice actuale. Rezultatele cercetării pot fi folosite ca bază teoretică și metodologică pentru predarea cursurilor, precum: „Gestiunea personalului”, „Managementul resurselor umane”, „Managementul capitalului uman” și Introducerea în programele de studii pentru ciclu I și II de instruire a disciplinei științifice „Managementul motivațional”, specialitatea „Business și management”, precum și la elaborarea noilor programe de studii.

Aprobarea rezultatelor științifice a fost desfășurată în cadrul multor conferințe naționale și internaționale, forumuri și mese rotunde. Metodologia de desfășurare a auditului motivațional și a modelului inovator al managementului motivațional a fost implementat la trei întreprinderi din UTA Găgăuzia: SA „Vinuri de Comrat”, SA „Tomai-Vinex”, SRL „Nexovin”, care deja au remarcat tendințe favorabile de dezvoltare datorită implementării (totale sau parțiale) a metodelor elaborate.

Cuprins


1. Концептуально-методические основы современного мотивационного менеджмента
 • 1.1.Сущность и содержание мотивации, её влияние на экономическую деятельность предприятий
 • 1.2. Концепции и методологические положения мотивационного менеджмента
 • 1.3. Современные методы и способы управления мотивацией персонала
 • 1.4. Выводы по 1 главе

2. Исследования состояния мотивационного механизма малых и средних предприятий АТО Гагаузия
 • 2.1. Мониторинг деятельности малых и средних предприятий АТО Гагаузия
 • 2.2. Проблемы экономического развития винодельческих предприятий АТО Гагаузия и мотивационные аспекты их решения
 • 2.3. Анализ сложившейся мотивационной модели и использования человеческих ресурсов на малых и средних винодельческих предприятий АТО Гагаузия
 • 2.4. Выводы по 2 главе

3. Направления совершенствования мотивационного менеджмента предприятий на основе мотивационного аудита
 • 3.1. Разработка направлений проведения мотивационного аудита на основе синтеза методологических подходов
 • 3.2. Обоснование инновационного подхода к мотивационному менеджменту на предприятии
 • 3.3. Аудит мотивационного состояния персонала малых и средних винодельческих предприятий АТО Гагаузия
 • 3.4. Построение комплексной модели мотивационного менеджмента на основе результатов мотивационного аудита малых и средних винодельческих предприятий АТО Гагаузия
 • 3.5. Выводы по 3 главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ