Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Măsurile speciale de investigaţii autorizate de procuror în procesul penal


Autor: Covalciuc Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Tudor Osoianu
doctor, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

,
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 343.1 (043.3)

Adobe PDF document 1.70 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

activitate specială de investigații; măsuri speciale de investigații, proces penal, autorizare, procuror, control judiciar; urmărirea vizuală; controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite; investigația sub acoperire; supravegherea transfrontalieră; livrarea controlată; colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată; cercetarea obiectelor și documentelor; achiziția de control etc

Adnotare

Domeniul de studiu. Lucrarea este consacrată măsurilor speciale de investigații în procesul penal.

Scopul și obiectivelelucrării rezidă în realizarea unui studiu complex al măsurilor speciale de investigații autorizate de procuror în procesul penal, având drept finalitate statornicirea doctrinei în domeniu, evaluarea oportunității de desăvârșire a cadrului legal și de instituire a bunelor practici în acest domeniu. Pentru realizarea acestui scop am considerat necesară realizarea următoarelor obiective: analiza comprehensivă a surselor de specialitate în vederea determinării gradului de studiere a măsurilor speciale de investigații în procesul penal; determinarea noțiunii și esenței măsurilor speciale de investigații autorizate de procuror în procesul penal, stabilirea corelației cu activitatea specială de investigație; examinarea și analiza principiilor măsurilor speciale de investigații; evaluarea garanțiilor procesuale privind respectarea drepturilor omului oferite de cadrul legal în procesul de realizare a măsurilor speciale de investigații autorizate de procuror prin prisma jurisprudenței CtEDO; examinarea și analiza temeiurilor și condițiilor de realizare a măsurilor speciale de investigații autorizate de procuror în procesul penal; evaluarea cadrului normativ privind dispunerea, autorizarea, realizarea și consemnarea măsurilor speciale de investigații autorizate de procuror în procesul penal; elucidarea particularităților controlului privind măsurile speciale de investigații autorizate de procuror în procesului penal; etc.

Noutatea şi originalitatea lucrării este marcată prin faptul că reprezintă o cercetare complexă a măsurilor speciale de investigații autorizate de către procuror atât din perspectiva de mijloc de realizare a activității speciale de investigații cât și în calitate de procedeu probator în cadrului procesului penal. În baza opiniilor doctrinare în domeniu, dinamicii cadrului normativ și a materialelor practice relevante, au fost studiate măsurile speciale de investigații autorizate de către procuror, identificarea naturii acestora, a impactului pozitiv, dar și a interferenței cu drepturile omului. Problema științifică soluționată constă în conceptualizarea naturii juridice a măsurilor speciale de investigații, în general, și a celor autorizate de către procuror în procesul penal, în special, potrivit ultimelor modificări legislative, fapt care a permis identificarea reperelor ce vor asigura efectuarea acestora nu numai în cadrul legal, dar și în spiritul dreptului, în vederea utilizării la maximum a oportunităților oferite organelor judiciare, fără să fie pusă în pericol siguranța drepturilor și libertăților omului.

Semnificația teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în sistematizarea lucrărilor din domeniu atât din țară cât și de peste hotare cu scoaterea în evidență a celor mai importante idei care se referă la obiectul de studiu dar, totodată, și o încercare de analiză a aspectele pozitive și criticabile ale acestora, formularea unor idei proprii referitoare la activitatea specială de investigații cât și studierea fenomenului din alte perspective.

Implementarea rezultatelor științifice. Elaborările teoretico-practice pe segmentul măsurilor speciale de investigații autorizate de către procuror au fost implementate în procesul didactic al Facultății de Drept și Științe sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Subiectul este implementat și în activitatea organelor abilitate cu efectuarea măsurilor speciale de investigații.

Cuprins


INTRODUCERE
 • I. SITUAȚIA ÎN MATERIA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE PRIVIND MĂSURILE SPECIALE DE INVESTIGAȚII
 • 1.1. Materialele științifice naționale consacrate măsurilor speciale de investigații
 • 1.2. Materialele științifice consacrate măsurilor speciale de investigații publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la capitolul I

II. NATURA JURIDICĂ A MĂSURILOR SPECIALE DE INVESTIGAȚII AUTORIZATE DE PROCUROR

 • 2.1. Noțiunile: - activitate specială de investigații și măsurile speciale de investigații
 • 2.2. Principiile activității speciale de investigații
 • 2.3. Caracterizarea măsurilor speciale de investigații autorizate de procuror
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

III. DISPUNEREA ȘI REALIZAREA MĂSURILOR SPECIALE DE INVESTIGAȚII AUTORIZATE DE PROCUROR

 • 3.1. Temeiurile și condițiile privind efectuarea măsurilor speciale de investigații autorizate de procuror
 • 3.2. Exigențele procedurale privind dispunerea, efectuarea și consemnarea măsurilor speciale de investigații autorizate de procuror
 • 3.3. Particularitățile controlului privind măsurile speciale de investigații autorizate de procuror
 • 3.4. Particularitățile utilizării rezultatelor măsurilor speciale de investigații în probatoriul penal
 • 3.5. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ȘI RECAMNDĂRI