Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Managementul strategic al dezvoltării complexului regional (cazul domeniului turismului Republicii Moldova)


Autor: Crotenco Irina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei

,
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 005.21:338.48(478)(043)

Adobe PDF document 3.19 Mb / în română
206 pagini


Cuvinte Cheie

managementul strategic, managementul complexului regional, managementul strategic al regiunii, managementul strategic în turism, turism internațional, turism al Republicii Moldova

Adnotare

Domeniul de studiu: managementul strategic al regiunei.

Scopul cercetării: cercetarea privind managementul strategic al complexului regional (cazul domeniului turismului Republicii Moldova).

Obiectivele cercetării: cercetarea aspectelor teoretice ale managementului strategic al dezvoltării regionale a complexului; analiza mecanismelor strategice de management al dezvoltării complexului economic național al Moldovei (pe exemplul industriei turismului Republicii Moldova); identificarea modalităților de a îmbunătăți managementul strategic al industriei turistice regionale în Moldova și modalități de reformare a mecanismului național al managementului strategic.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute constă în rezolvarea problemei de dezvoltare a prevederilor conceptuale privind formarea sistemului de management strategic al complexului turistic regional, în implementare strategiei și planurilor strategice, precum și în evaluarea eficienței și eficacității procesului de luare a deciziilor strategice și justificare modalităților de îmbunătățire a mecanismelor de gestionare a industriei pentru a asigura funcționarea eficientă și competitivă sub influența experienței mondiale progresive.

Problema științifică importantă rezolvată în cadrul cercetării constă în elaborarea măsurilor metodologice și practice de îmbunătățire a managementului strategic de dezvoltare a regiunii pe exemplul complexului turistic al Republicii Moldova, pe baza celor mai progresive experiențe internaționale de dezvoltare a turismului, ca unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei mondiale, fapt care a confirmat oportunitatea acestor măsuri în vederea creșterii rolului și importanței turismul internațional al Moldovei până la nivelul mediu mondial.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei este cauzată de relevanța sa și constă în dezvoltarea unui sistem de mecanisme de formare, implementare și adaptare a managementului strategic al complexului regional pe exemplu domeniului turismului al Republicii Moldova. Materialele lucrării pot fi utilizate ca cadru teoretic și metodologic pentru cursuri, cum ar fi „Management“, „Marketing“, „Relații Economice Internaționale“, „Economia mondială“, „Turism“ și altele. Recomandările elaborate de autor în cadrul studiului pot fi utilizate pentru managementul strategic al complexelor economice naționale și regionale, precum turismul și sectoarele sale componente ca domenii prioritare ale economiei naționale.

Implementarea rezultatelor științifice. Au fost publicate 19 lucrări, inclusiv în străinătate și în reviste cu recenzii, autorul a participat la 9 conferințe științifico-practice internaționale. Implementarea rezultatelor cercetării științifice este confirmată prin certificatele Agenției Turismului a Republicii Moldova și Academiei de Studii Economice a Moldovei

Cuprins


Введение

1. Теоретические аспекты стратегического менеджмента развития регионального комплекса

 • 1.1. Место и роль стратегического менеджмента развития регионального комплекса
 • 1.2. Сущность и содержание стратегического менеджмента развития регионального комплекса
 • 1.3. Специфика проявления стратегического менеджмента развития регионального комплекса на примере туризма
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. Анализ механизмов стратегического управления развитием регионального туристического комплекса Республики Молдова

 • 2.1. Анализ развития туристической индустрии в мировой экономике
 • 2.2. Состояние туристической индустрии Молдовы в условиях действия современных механизмов стратегического управления
 • 2.3. Национальная система стратегического управления развитием регионального туристического комплекса Республики Молдова
 • 2.4. Выводы по главе 2

3. Пути совершенствования стратегического менеджмента развития регионального комплекса в сфере туризма

 • 3.1. Стратегические аспекты управления сектором национального туризма в мировой практике
 • 3.2. Пути совершенствования стратегических подходов к управлению региональным туристическим комплексом
 • 3.3. Выводы по главе 3

Общие выводы и рекомендации