Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială (în baza materialelor din Republica Moldova)


Autor: Oberșt Ala
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Sîrbu Ion
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei

,
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.42 Mb / în română

Teza

CZU 005.61:637.5(478)(043)

Adobe PDF document 3.65 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

management, sistem integrat de management, funcţii manageriale, subsisteme manageriale, diagnostică, metodologie, eficienţa managementului, reproiectare, carne, produse din carne, sector, întreprinderi de fabricare a produselor din carne, industria alimentară, sector zootehnic, strategie, economia concurenţială, situaţia economică

Adnotare

Domeniul de studiu:specialitatea 521.03 Economie și management (în domeniul de activitate).

Scopul lucrăriiconstă în propunerea măsurilor de perfecţionare a managementului la întreprinderile de fabricare a produselor din carne din Republica Moldova în baza diagnosticului situaţiei şi constrângerilor de dezvoltare a acestuia.

Obiectivele studiuluiconstituie prezentarea conceptelor şi legăturilor dintre management şi sistemul integrat de management; analiza situaţiei economice în sectorul cărnii şi produselor din carne şi sectorul zootehnic prin prisma formulării tendinţelor de dezvoltare; diagnosticul managementului din punctele de vedere cantitativ şi calitativ la întreprinderile de fabricare a produselor din carne autohtone; propunerea măsurilor de perfecţionare a managementului şi argumentarea economică a metodologiei de evaluare a eficienţei acestuia pentru întreprinderile de fabricare a produselor din carne.

Noutatea și originalitatea ştiinţificăa investigaţiilor constau în dezvoltarea bazei teoretico-metodologice şi perfecționarea managementului în cadrul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne şi acestea rezidă în: 1. sintetizarea esenței și evoluției conceptelor de management și a sistemelor integrate de management, în contextul tendințelor de dezvoltare a managementului contemporan; 2. identificarea perspectivelor de dezvoltare a managementului la întreprinderile de fabricare a produselor din carne din Republica Moldova, în urma analizei situației economice și diagnosticului managementului; 3. formularea recomandărilor la nivel sectorial pentru eficientizarea activităţii economico-manageriale a sectorului de producție, prelucrare și conservare a cărnii și produselor din carne; 4. justificarea economică a strategiei de integrare pe verticală în amonte în condițiile de funcționare a întreprinderilor de fabricare a produselor din carne autohtone; 5. elaborarea metodologiei de evaluare a eficienţei managementului pentru întreprinderile de fabricare a produselor din carne; 6. argumentarea necesității implementării sistemului integrat de management, reieşind din specificul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea din punct de vedere științific, metodologic și practic a măsurilor în domeniul managementului, fapt ce a confirmat oportunitatea perfecţionării acestuia atât la nivel mezoeconomic, cât și microeconomic, în vederea eficientizării activității întreprinderilor de fabricare a produselor din carne din Republica Moldova.

Semnificația teoretică a tezei constă în analiza critică a conceptului de management şi evaluarea tendinţelor actuale în dezvoltarea acestuia în condiţiile economiei concurenţiale.

Valoarea aplicativăa lucrării constă în aplicabilitatea şi implementarea rezultatelor investigației în practica managementului întreprinderilor de fabricare a produselor din carne şi aprobarea publică a rezultatelor, reflectate în publicaţii ştiinţifice, prezentări la manifestări ştiinţifice în țară şi peste hotare, confirmate prin acte de implementare și include diagnosticarea și evaluarea nivelului de dezvoltare a managementului, aplicarea metodei sondajului bazat pe autoevaluarea, promovarea strategiei de integrare pe verticală în amonte la întreprinderile de fabricare a produselor din carne, implementarea măsurilor de reproiectare a subsistemelor manageriale, evaluarea eficienţei absolute şi relative a managementului, cu suportul metodologiei propuse, implementarea sistemelor integrate de management, luând în considerare tendințele internaționale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Aspectele teoretice şi recomandările practice, prezentate în teză, au fost implementate de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova şi FPC ROGOB SRL

Cuprins


INTRODUCERE

1. REPERELE TEORETICO-CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI CONCURENȚIALE

 • 1.1 Sinteza conceptelor de management și sistem integrat de management
 • 1.2 Tendințele actuale în dezvoltarea managementului contemporan
 • 1.3 Caracteristica funcţiilor și subsistemelor manageriale
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICE ȘI DIAGNOSTICAREA MANAGEMENTULUI LA ÎNTREPRINDERILE DE FABRICARE A PRODUSELOR DIN CARNE DIN REPUBLICA MOLDOVA

 • 2.1 Caracteristica generală și analiza structurii sectorului de producție, prelucrare și conservare a cărnii și produselor din carne
 • 2.2 Evaluarea situației economice în sectorul producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne și sectorul zootehnic
 • 2.2.1 Analiza situaţiei în sectorul producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
 • 2.2.2 Analiza situaţiei în sectorul zootehnic
 • 2.3 Diagnosticul managementului la întreprinderile de fabricare a produselor din carne
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3. DIRECȚIILE DE PERFECȚIONARE A MANAGEMENTULUI LA ÎNTREPRINDERILE DE FABRICARE A PRODUSELOR DIN CARNE DIN REPUBLICA MOLDOVA

 • 3.1 Propunerea măsurilor în domeniul politicilor de stat pentru eficientizarea activității economico-manageriale în sectorul cărnii și produselor din carne
 • 3.2 Identificarea strategiei de dezvoltare pentru sectorul cărnii și produselor din carne
 • 3.2.1 Argumentarea strategiei de integrare pe verticală
 • 3.2.2 Evaluarea proiectului investițional pentru ferma zootehnică de creștere a taurinelor pentru carne
 • 3.3 Măsuri de perfecționare a managementului și propunerea metodologiei de evaluare a eficienței acestuia pentru întreprinderile de fabricare a produselor din carne
 • 3.3.1. Reproiectarea subsistemelor manageriale
 • 3.3.2 Evaluarea eficienței managementului întreprinderii
 • 3.4 Implementarea sistemelor integrate de management în cadrul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne
 • 3.5 Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI