Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Implicații manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova


Autor: Ilciuc Cătălina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Alic Bârcă
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Teza

CZU 005.583.1:334.72 (478)

Adobe PDF document 5.40 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

motivare, teorii motivaționale, satisfacție/insatisfacție în muncă, recompense, politică motivațională, strategii motivaționale, management motivațional, instrumente și tehnici motivaționale, demers motivațional

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 177 titluri, 21 anexe, 138 pagini text de bază, 58 figuri, 29 tabele și 17 formule. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate. Scopul tezei rezidă în cercetarea și analiza teoretico-practică complexă a implicațiilor manageriale asupra motivării personalului, precum și elaborarea și implementarea unor strategii manageriale de motivare a angajaților în vederea sporirii performanțelor individuale și organizaționale. Obiectivele cercetării: analiza aspectelor teoretico-conceptuale ale motivării personalului și implicațiilor manageriale asupra acesteia; evaluarea cadrului teoretic al managementului motivațional la nivelul organizațiilor; analiza teoriilor motivaționale prin prisma satisfacției și insatisfacției în muncă a angajaților; evaluarea sistemului motivațional și al percepției angajaților cu referire la motivație în organizațiile din RM; evidențierea implicării managerilor în procesul adoptării unui comportament motivant al angajaților; analiza comparativă a strategiilor și tacticilor motivaționale din cadrul companiilor din UE și RM; identificarea și implementarea unor instrumente și tehnici eficiente de motivare a personalului în organizațiile autohtone; prezentarea și argumentarea aspectului redimensionat al demersului motivațional al personalului prin prisma implicațiilor manageriale.

Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea și implementarea din partea managerilor a celor mai eficiente și relevante instrumente și tehnici motivaționale ale angajaților pentru organizațiile economice din Republica Moldova, în vederea creșterii satisfacției profesionale a angajaților, în condițiile sporirii performanței organizaționale.

Noutatea și originalitatea științifică a tezei este în corelație cu scopul și obiectivele acesteia și rezidă în fundamentarea științifică a cadrului teoretico-conceptual al motivației personalului și a mecanismului motivațional la nivel organizațional; evidențierea și argumentarea implicațiilor manageriale asupra motivației personalului la diferite nivele ale managementului; evaluarea principalilor indicatori statistici privind forța de muncă, precum și a celor privind utilizarea timpului de muncă și salarizarea în RM, cu implicații directe asupra motivării personalului; evaluarea calitativă a elementelor sistemului de motivare a personalului în unele întreprinderi din RM; elaborarea tabloului general al zonelor corelative performanță-motivații-satisfacție la nivel organizațional; elaborarea și implementarea propunerilor de optimizare a instrumentelor și tehnicilor motivaționale ale personalului în organizațiile din RM; argumentarea necesității implicării managerilor în redimensionarea demersului motivațional pentru întreprinderile din RM.

Semnificația teoretică a tezei constă în analiza complexă și sistematizarea reperelor epistemologice din domeniul managementului motivațional, elucidarea teoriilor, politicilor și strategiilor motivaționale adoptate în cadrul organizațiilor autohtone, abordarea conceptelor de satisfacție și insatisfacție în muncă.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în: analiza și evaluarea sistemului motivațional la nivel național; diagnosticarea motivării personalului în organizațiile autohtone; evaluarea politicilor și strategiilor motivaționale aplicate de organizațiile autohtone; analiza comparativă a instrumentelor și elementelor motivaționale în RM și UE; evaluarea nivelului de implicare a managerilor din organizațiile autohtone în procesul de motivare a personalului; elaborarea și aplicarea instrumentelor și tehnicilor motivaționale în scopul creșterii performanțelor în practica organizațiilor cercetate; elaborarea demersului motivațional pentru organizațiile din RM.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetărilor științifice efectuate au fost expuse în articole științifice publicate în reviste de specialitate, în cadrul conferințelor științifico-practice din țară și de peste hotare. Unele recomandări privind optimizarea instrumentelor și tehnicilor motivaționale ale personalului au fost propuse spre implementare SA ”Apă-Canal Chișinău”, ÎM ”Regia Transport Electric”, SA ”Viorica-Cosmetic”, ”Top Fashion” SRL, ”Luxtore” SRL, fapt justificat prin certificatele de implementare anexate.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A MOTIVĂRII PERSONALULUI LA NIVELUL ORGANIZAȚIEI
 • 1.1. Caracteristici definitorii ale motivării personalului
 • 1.2. Cadrul managementului motivațional la nivelul organizațiilor
 • 1.3. Abordarea satisfacției și insatisfacției în muncă prin prisma teoriilor motivaționale
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. DIAGNOSTICUL MOTIVĂRII PERSONALULUI ÎN ORGANIZAȚIILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Analiza elementelor sistemului de motivare a personalului la nivel național
 • 2.2. Aprecierea sistemului de motivare a personalului în organizațiile autohtone
 • 2.3. Evaluarea cantitativă și calitativă a implicațiilor manageriale asupra motivației personalului în organizațiile autohtone
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR MANAGERIALE DE MOTIVARE A ANGAJAȚILOR ÎN VEDEREA SPORIRII PERFORMANȚELOR
 • 3.1. Direcții de perfecționare a motivației personalului în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 • 3.2. Optimizarea instrumentelor și tehnicilor motivaționale ale personalului
 • 3.3. Rolul și implicațiile managerilor în redimensionarea demersului motivațional al personalului
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI.