Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul megatendințelor economiei mondiale asupra turismului internațional şi naţional


Autor: Roitman Irina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Svetlana-Zorina Şişcan
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 339.9: 338.48(043)

Adobe PDF document 6.24 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

megatendințele economiei mondiale; turism internațional; turismul Republicii Moldova, globalizare, informatizare, localizare, regionalizare, ecologizare

Adnotare

Structura tezei:Teza cuprinde adnotare (în limbile română, engleză și rusă), lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, fiind expusă pe 148 de pagini de bază, bibliografie (180 titluri), 24 de figuri, 25 de tabele și 17 anexe.

Domeniul de studiu: Specialitatea – 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale.

Scopul și obiectivele cercetării. Scopul constă în investigarea impactului principalelor megatendințe ale economiei mondiale asupra turismului internațional și național, precum și determinarea esenței paradigmei turismului contemporane și de viitor și, în această ordine de idei, reliefarea perspectivelor de dezvoltare ale turismului Republicii Moldova pentru integrarea mai aprofundată a acestuia în piața regională și mondială.

Din obiectivele fac parte: elaborarea cadrului teoretico-metodologic; analiza schimbărilor paradigmatice în evoluția turismului; revelarea modalităților de impact al megatendințelor economiei mondiale asupra turismului internațional și național; efectuarea unui studiu empiric și formularea problemelor cu care se confruntă firmele turistice pe piața Republicii Moldova, precum și depistarea posibilităților de soluționare a acestor probleme și elaborarea recomandărilor corespunzătoare.

Problema științifică importantă soluționată: rezidă în elucidarea esenței paradigmei turismului contemporan și de viitor și fundamentarea ei în baza examinării evoluției turismului ca formă a relațiilor economice internaționale și a cercetării efectelor megatendințelor economiei mondiale asupra turismului, fapt ce a condus la identificarea modalităților de dezvoltare a turismului ca durabil și inteligent, elaborarea recomandărilor în vederea precizării Concepției naționale a turismului, perfecționării mecanismului de implementare a acesteia, precum și a corelării strategiilor de ridicare a competitivității turismului la nivel național și internațional.

Noutatea și originalitatea științifică ale rezultatelor obținute constă în elaborarea premiselor teoretico-metodologice ale cercetării turismului internațional și național prin prisma impactului megatendințelor economiei mondiale; revelarea modalităților de acest impact asupra turismului; determinarea paradigmelor în evoluția turismului, abordat ca formă a relațiilor economice internaționale; dezvoltarea conceptuală a paradigmei contemporane și de perspectivă a turismului; realizarea unor cercetări empirice, utilizând chestionarele originale, menite să studieze caracterul calitativ al ofertei și cererii serviciilor turistice pe piața R. Moldova prin prisma acțiunilor megatendințelor economiei mondiale; recomandările privind dezvoltarea turismului în R. Moldova.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă reprezintă concluziile generale deduse în baza cercetării efectuate, precum și recomandările în vederea soluționării problemelor de bază ce împiedică dezvoltarea turismului în R. Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice de bază a fost efectuată de către Agenția Turismului a R. Moldova și de către Agenția turistică „Racurs-Tur”din cadrul „Racurs Grup”S.R.L.

Cuprins


1. CADRUL TEORETICO-METODOLOGIC CU PRIVIRE LA EVOLUȚIA TURISMULUI ÎN CONTEXTUL MEGATENDINȚELOR ECONOMIEI MONDIALE
 • 1.1. Delimitări conceptuale și analiza paradigmatică a evoluției turismului prin prisma devenirii relațiilor economice internaționale
 • 1.2. Abordarea metodologică a impactului megatendințelor economiei mondiale asupra evoluției turismului
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. DEZVOLTAREA CONTEMPORANĂ A TURISMULUI INTERNAȚIONAL SUB IMPACTUL MEGATENDINȚELOR ECONOMIEI MONDIALE
 • 2.1. Dinamica turismului internațional în economia mondială determinată de megatendința de globalizare
 • 2.2. Dezvoltarea turismului internațional în contextul megatendințelor de regionalizare, localizare și ecologizare
 • 2.3. Impactul megatendinței de informatizare asupra turismului internațional
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. EFECTELE MEGATENDINȚELOR ECONOMIEI MONDIALE ASUPRA TURISMULUI NAȚIONAL
 • 3.1. Dezvoltarea pieței serviciilor turistice a Republicii Moldova sub impactul megatendințelor de globalizare și regionalizare
 • 3.2. Impactul megatendinței de informatizare asupra turismului național
 • 3.3. Acțiunile megatendințelor de localizare și ecologizare și problemele de organizare a afacerilor turistice în Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI