Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularități psihosociale ale stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar


Autor: Cerlat Raisa
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Teza

CZU 316.613,4;37,091(043.3)

Adobe PDF document 2.62 Mb / în română
231 pagini


Cuvinte Cheie

stabilitate emoțională, instabilitate emoțională, cadre didactice, adaptare socialpsihologică, reglare emoțională, stres profesional, sindromul burnout, satisfacție în muncă

Adnotare

Structura tezei: Teza este alcătuită din introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 238 titluri, 3 anexe, 146 pagini text de bază, 44 tabele, 35 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: stabilitate emoțională, instabilitate emoțională, cadre didactice, adaptare socialpsihologică, reglare emoțională, stres profesional, sindromul burnout, satisfacție în muncă.

Domeniul de cercetare: psihologia competențelor socio-emoționale.

Scopul cercetării rezidă în determinarea particularităților psihosociale ale stabilității emoționale și evidențierea modalităților de optimizare a acesteia la cadrele didactice din învățământul primar.

Obiectivele cercetării vizează: - Analiza literaturii de specialitate cu referire la problematica stabilității emoționale și a rolului acesteia în mediul educațional; - Identificarea influenței vechimii în muncă, a vârstei și mediului de trai asupra dinamicii stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar; - Determinarea impactului psihosocial al stabilității emoționale în activitatea profesională a cadrelor didactice din învățământul primar; - Conceptualizarea profilurilor psihosociale ale cadrelor didactice stabile/instabile emoțional și caracteristica lor prin prisma diferențelor semnificative înregistrate; - Elaborarea, implementarea și validarea experimentală a Programului de optimizare a nivelului funcțional al stabilității emoționale. Problema științifică soluționată în cercetare constă în stabilirea particularităților psihosociale ale stabilității emoționale, fapt ce a contribuit la determinarea impactului său în activitatea profesională a cadrelor didactice din învățământul primar, în vederea elaborării și implementării programului formativ de optimizare a stabilității emoționale.

Noutatea și originalitatea științifică: Pentru prima dată în Republica Moldova, a fost efectuată analiza impactului psihosocial al stabilității emoționale, prin prisma elucidării particularităților psihologice și sociale ale acesteia, în contextul activității profesionale a cadrelor didactice din învățământul primar. A fost evidențiată modalitatea în care vechimea în muncă și mediul de trai influențează dinamica stabilității emoționale. Au fost conceptualizate profilurile psihosociale ale cadrelor didactice stabile/instabile emoțional și s-a efectuat caracteristica lor prin prisma diferențelor semnificative înregistrate. A fost validată posibilitatea optimizării stabilității emoționale prin elaborarea și implementarea demersului formativ.

Semnificația teoretică a cercetării este justificată de completarea cadrului teoretico-științific cu informații sintetizate, privind particularitățile psihosociale ale stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar: stabilirea rolului determinanților interni și externi în dezvoltarea stabilității emoționale; elucidarea componentelor și a funcțiilor stabilității emoționale; evidențierea rolului stabilității emoționale în prevenirea sindromului burnout și prezentarea profilurilor psihosociale ale cadrelor didactice stabile/instabile emoțional.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în evidențierea sferei de influență a stabilității emoționale în activitatea profesională a cadrelor didactice din învățământul primar, precum și în elaborarea, implementarea și validarea unui program formativ de optimizare a stabilității emoționale a cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice au fost aplicate în desfășurarea programului formativ de optimizare a stabilității emoționale, servind drept punct de sprijin și în activitatea de consiliere a cadrelor didactice. Materialele prezentate în lucrare au fundamentat editarea ghidului metodologic „Stabilitatea emoțională a cadrelor didactice: modalități de optimizare”. Rezultatele demersului științific pot constitui surse importante de diseminare a materialelor cu caracter formativ în cadrul Platformei on-line „Epistemologia și praxeologia asistenței psihologice a învățării pe tot parcursul vieții” și în cadrul Cursurilor de Psihologie, predate la Universitatea de Stat din Moldova

Cuprins


1. REPERE TEORETICO-CONCEPTUALE ALE STABILITĂȚII EMOȚIONALE A CADRELOR DIDACTICE
 • 1.1. Paradigme conceptuale în cercetarea stabilității emoționale5
 • 1.2. Factori determinanți ai stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar
 • 1.3. Interferențe ale stabilității emoționale în contextul fenomenelor psihosociale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DEMERSUL EXPERIMENTAL AL CERCETĂRII PARTICULARITĂȚILOR PSIHOSOCIALE ALE STABILITĂȚII EMOȚIONALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
 • 2.1. Designul cercetării
 • 2.2. Cadrul investigativ al analizei influenței vârstei, vechimii în muncă și a mediului de trai asupra dinamicii nivelului stabilității emoționale a cadrelor didactice
 • 2.3. Domenii de implicare psihosocială a stabilității emoționale în activitatea profesională a cadrelor didactice din învățământul primar
 • 2.4. Profiluri social - psihologice ale cadrelor didactice stabile/instabile emoțional
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL FORMATIV AL OPTIMIZĂRII STABILITĂȚII EMOȚIONALE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
 • 3.1. Dimensiunile valorificării strategiilor psihologice de dezvoltare a stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar
 • 3.2. Prevederi structurale ale demersului formativ
 • 3.3. Evaluarea validității programului de optimizare a stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar
 • 3.4. Concluzii la capitolul

3 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI