Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Dreрturile sосiаle аle оmului şi сetăţeаnului în Republica Moldova: garanţii constituţionalе


Autor: Şciuchina Natalia
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2019
Consultant ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.13 Mb / în română
Adobe PDF document1.40 Mb / în română

Teza

CZU 342.72/73(043.3)

Adobe PDF document 2.22 Mb / în rusă
271 pagini


Cuvinte Cheie

drept constituţional, drepturi sociale ale omului, stat social, garanţii de protecţie a drepturilor sociale, constituţie, principii ale asigurării drepturilor sociale, mecanisme de protecţie a drepturilor sociale ale omului şi cetăţeanului

Adnotare

Structura tezei. Teza cuprinde adnotare în limbile română, rusă şi engleză, introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 480 de referinţe, 234 pagini de text de bază. Rezultatele ştiinţifice sunt publicate în 1 monografiе, 39 de articole ştiinţifice şi în rapoarte ştiinţifice.

Domeniul de cercetare: dreptul constituţional, dreptul internaţional în domeniul drepturilor omului, dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, dreptul internaţional.

Scopul lucrării: elaborarea unor prevederi, concluzii şi recomandări fundamentate ştiinţific, care vizează îmbunătăţirea cadrului constituţional şi legal pentru reglementarea drepturilor omului în Republica Moldova, asigurarea securității lor în normele legislației sectoriale, în contextul unificării legislaţiei şi asigurării principiilor de formare a unui stat social.

Obiectivele lucrării: analiza premiselor teoretice și metodologice pentru întărirea normativă și dezvoltarea reglementării juridice a drepturilor sociale în Republica Moldova; să prezinte un concept și să dezvolte o clasificare a drepturilor sociale, să specifice locul lor în sistemul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului; să dezvăluie, pe baza prevederilor științei dreptului constituțional, conținutul drepturilor sociale de bază; determinarea gradului de admisibilitate a temeiurilor legale și a limitelor privind restrângerea drepturilor sociale; să elaboreze recomandări practice pentru îmbunătățirea mecanismelor de implementare și protecție a drepturilor sociale fundamentale în Republica Moldova; să dezvăluie funcția de garantare a dreptului constituțional ca instrument principal în mecanismul de asigurare și protecție a drepturilor sociale ale omului, împreună cu mecanismele juridice internaționale și participarea instituțiilor societății civile la protecția drepturilor sociale ale omului.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării se reflectă în însăşi formularea problemei, precum şi în faptul că prezenta lucrare este un studiu interdisciplinar complex privind schimbarea condiţiilor economice şi politice din Republica Moldova, în condiţiile de construire a unui stat social bazat pe drepturile omului, garanţiile constituţionale şi legale ale drepturilor sociale şi conformitatea acestora cu cerinţele unui stat social democratic. A fost propusă şi argumentată propria clasificare a drepturilor sociale ale omului ca grupă independentă în drepturile omului, împreună cu drepturile economice şi culturale, în special conţinutul dezvăluit şi importanţa drepturilor sociale în perioada modernă.

Rezultatele științifice principial noi care au fost obținute în urma investigațiilor au contribuit la elaborarea unei direcții științifice calitativ noi în știința dreptului constituțional din Republica Moldova – drepturile sociale ale omului și cetățeanului ca o categorie de drept constituțional, având în calitate de bază cercetarea problemelor de realizare și protecție a drepturilor sociale și au fost sugerate modalități de soluționare a acestora, ținând seama de consolidarea garanțiilor constituționale în legislația ramurii. Soluția problemei științifice principale este fundamentarea științifică și metodologică a garantării garanțiilor juridice ale drepturilor sociale, ținând cont de rolul legislației constituționale în garantarea și asigurarea drepturilor sociale în stadiul actual de dezvoltare a Republicii Moldova, care a condus la elaborarea unor instrumente practice pentru rezolvarea problemelor exercitării drepturilor constituționale sociale interne și internaționale legale pentru a le proteja și pentru a le permite să formuleze anumite propuneri de îmbunătățire a legislației actuale.

Valoarea aplicativă a lucrării. Propunerile cuprinse în studiu pot fi utilizate în activitatea de elaborare a legislaţiei interne la determinarea principalelor direcții ale politicii sociale de stat, precum şi în pregătirea instrumentelor internaţionale în domeniul reglementării drepturilor sociale, pentru îmbunătăţirea şi implementarea mai eficientă a garanţiilor constituţionale şi a tehnicilor şi metodelor existente de protecţie a drepturilor sociale ale omului. Rezultatele cercetării a devenit baza cursului de formare "Drept social comparativ" dezvoltat de autor, pot fi utilizate pentru dezvoltarea cursurilor de studii juridice universitare şi postuniversitare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele, concluziile şi recomandările studiului sunt publicate în articole ştiinţifice din diverse reviste de specialitate, sunt prezentate ca lucrări la conferinţe naţionale şi internaţionale, sunt utilizate cu succes la cursurile de predare a disciplinelor juridice.

Cuprins


1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА И ОПЫТА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 • 1.1. Доктринальные и иные научные работы, относящиеся к научному исследованию
 • 1.2. Историко-правовой аспект становления конституционного регулирования социальных прав в Республике Молдова и их регулирование в действующем законодательстве
 • 1.3. Трансформация в правовом регулировании социальных прав в условиях евроинтеграционных процессов в Республике Молдова
 • 1. 4.Выводы к 1-ой главе

2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ: ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
 • 2.1 Причины и условия формирования социального государства
 • 2.2. Понятие и юридическая природа социальных прав человека и гражданина
 • 2.3. Общие принципы обеспечения конституционных социальных прав человека
 • 2.4. Место конституционных социальных прав в системе основных прав и свобод человека и гражданина
 • 2.5.Выводы к 2-ой главе

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ
 • 3.1. Механизм реализации социальных прав и свобод человека и гражданина в Республике Молдова: проблемы классификации социальных прав
 • 3.2.Особенности реализации трудовых прав и свобод
 • 3.3. Право на социальное обеспечение и защиту и гарантии его реализации
 • 3.4. Обеспечение конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь и развитие процессов реализации данного права
 • 3.5. Право на охрану материнства и его реализация как одного из элементов современной системы социальных прав
 • 3.6. Государственная поддержка отдельных категорий граждан, обеспечивающая реализацию конституционного права на образование
 • 3.7 Выводы к 3-ей главе

4. ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
 • 4.1. Гарантии и юридические средства защиты конституционных социальных прав человека и гражданина в Республике Молдова
 • 4.2. Совершенствование механизмов защиты основных социальных прав человека Республике Молдова в контексте процессов глобализации и унификации
 • 4.3. Перспективы развития специализированных судов и квазисудебных инстанций по защите трудовых и иных социальных прав
 • 4.4. Общественный контроль и участие гражданского общества в защите социальных прав
 • 4.5.Европейские стандарты социальных прав. Практика Европейского суда по правам человека в свете ее влияния на обеспечение и защиту социальных прав человека на национальном уровне
 • 4.6.Выводы к 4-ой главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ