Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Procesul legislativ: reglementări naționale şi aspecte de drept comparat


Autor: Arnăut Veronica
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 0040.134:340.137(478)(043.2)

Adobe PDF document 1.49 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

lege, legiferare, competență de legiferare, funcție legislativă, proces legislativ, procedură legislativă, parlament, etapele procesului legislativ, inițiativă legislativă, promulgare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 256 titluri, 122 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: drept constituțional. Scopul şi obiectivele tezei. Scopul tezei rezidă în efectuarea cercetării științifice aprofundate în vederea fundamentării științifice a reglementării juridice a procesului legislativ din Republica Moldova, identificării particularităților, optimizării, eficientizării şi armonizării acestuia conform standardelor europene și internaționale. Pentru realizarea acestui scop, au fost trasate următoarele obiective de cercetare: analiza legiferării ca funcție legislativă a statului şi reliefarea rolului Parlamentului în cadrul realizării acestora; examinarea funcției legislative şi a competenței de legiferare a Parlamentului, în vederea trasării distincției dintre ele şi identificării limitelor acestora; definirea categoriilor de proces legislativ şi procedură legislativă pentru reliefarea esenței lor şi a particularităților ce le delimitează; cercetarea principiilor ce domină materia legiferării, în scopul accentuării rolului lor în asigurarea calității procesului legislativ; analiza etapizării procesului legislativ în diferite sisteme de drept, în vederea identificării principalelor etape ale acestuia; stabilirea conținutului şi a procedurilor pe care le implică etapa pre-parlamentară, parlamentară şi postparlamentară a procesului legislativ.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute. Originalitatea științifică se datorează cercetărilor științifice complexe consacrate expres reglementării procesului legislativ și generalizării viziunilor doctrinale, argumentării poziției autorului asupra celor mai importante aspecte ale acestei problematici. Noutatea științifică a rezultatelor cercetării rezidă în: delimitarea categoriilor funcție legislativă şi competenţă legislativă a Parlamentului; demarcația clară între procesul legislativ şi procedura legislativă; elucidarea deosebirilor procesului legislativ din Republica Moldova de bunele practici în domeniu ale altor state; identificarea etapelor procesului legislativ, inclusiv a procedurilor legislative. Elemente inovaționale conțin recomandările autorului privind consacrarea în Constituția Republicii Moldova și în alte legi a dispozițiilor privind: asigurarea dreptului cetățenilor de a se implica în procesul legislativ, prin intermediul instituției inițiativei legislative, inclusiv a inițiativei optimizate de revizuire a Constituției; notificarea de către Parlament a tuturor subiecților cu drept de sesizare a Curții Constituționale despre disponibilitatea textului legii, semnat de Președintele Parlamentului pentru verificarea constituționalității acesteia; promulgare prin hotărâre a Parlamentului a legii reexaminate și adoptate de Parlament în cazul în care aceasta nu a fost promulgată repetat de Președintele Republicii Moldova; condiționarea numărului proiectelor pentru care Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului prin: caracterul lor urgent, reglementarea relațiilor din același domeniu de activitate, stabilirea normelor juridice de aplicare imediată şi protejarea sau realizarea interesului public.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în fundamentarea științifică a reglementării juridice a procesului legislativ din Republica Moldova prin argumentarea competențelor în materie, a etapelor și procedurilor pe care le implică, fapt ce a permis cunoașterea particularităților acestuia și propunerea de soluții în vederea optimizării, eficientizării şi armonizării procesului legislativ conform standardelor europene și internaționale. Semnificația teoretică. Rezultatele investigației sunt benefice dezvoltării continue a teoriei dreptului constituțional, la capitolul legiferare şi proces legislativ, pot servi drept repere teoretice în cercetarea științifică ulterioară a procesului legislativ, precum şi în procesul didactic, ca suport teoretic suplimentar în cadrul disciplinelor: drept constituțional și drept parlamentar.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot contribui la dezvoltarea unor noi investigații aplicative în domeniile dreptului public, în special a calității legii şi a procesului legislativ, funcției legislative a statului şi a Parlamentului, colaborării autorităților în procesul legislativ. Valoarea aplicativă a lucrării este determinată și de aplicabilitatea practică a propunerilor de modificare și completare a Constituției Republicii Moldova, Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, Legii privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, precum și a altor acte normative conexe. Propunerile de lege ferenda pot fi luate în considerare de autoritățile publice la îmbunătățirea reglementării procesului legislativ.

Implementarea rezultatelor stiinţifice. Rezultatele obținute pot fi utilizate la revizuirea legislației în domeniu, inclusiv la nivel constituţional, la optimizarea activității de legiferare a Parlamentului, precum şi la eficientizarea procesului legislativ. Facultatea de drept a Universității Libere Internaționale din Moldova utilizează rezultatele stiinţifice obținute în cadrul cercetării în procesul de studii la predarea cursului „Drept constituțional al Republicii Moldova”.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII REGLEMENTĂRII JURIDICE A PROCESULUI LEGISLATIV
 • 1.1. Reglementarea juridică a procesului legislativ ca subiect de cercetare doctrinară
 • 1.2. Determinantele interesului științific față de reglementarea juridică a procesului legislativ
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1.

2. LEGIFERAREA ȘI PROCESUL LEGISLATIV: COMPETENȚE, PRINCIPII ȘI PARTICULARITĂȚI
 • 2.1. Legiferarea - funcție legislativă a statului.
 • 2.2. Competența de legiferare a Parlamentului și limitele acesteia
 • 2.3. Identificarea principiilor procesului legislativ.
 • 2.4. Procesul legislativ și procedura legislativă: distincții și particularități
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ETAPELE PROCESULUI LEGISLATIV: REGLEMENTĂRI JURIDICE ȘI JURISPRUDENȚĂ
 • 3.1. Tipologia etapelor procesului legislativ
 • 3.2. Etapa pre-parlamentară: conținut și deficiențe
 • 3.3. Etapa parlamentară: trăsături și particularități
 • 3.4. Etapa post-parlamentară: reglementări normative și evoluții jurisprudențiale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE