Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Violența în familie: aspecte juridico-penale


Autor: Corcea Nicolae
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Mariana Timotin-Grama
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU 340.11:343.55(478)

Adobe PDF document 1.68 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

violență în familie; violență; familie; violență domestică; membru de familie; rudă apropiată; maltratare; alte acte de violență; abuz; izolare; intimidare; victima violenței în familie; acte de persecuție.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 447 titluri, o anexă, 149 de pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 19 lucrări științifice.

Scopul lucrării: elaborarea concepției științifico-practice privind răspunderea penală pentru violență în familie, faptă prejudiciabilă incriminată la art.2011 CP RM, în accepţiunea aspectelor de lege lata şi de lege ferenda.

Obiectivele cercetării: stabilirea conținutului juridic al infracțiunilor prevăzute la art.2011 CP RM; determinarea conținutului faptei prejudiciabile din cadrul infracțiunilor prevăzute la art.2011 CP RM; sintetizarea asemănărilor și deosebirilor dintre infracțiunile prevăzute la art.2011 CP RM și faptele conexe penale sau extrapenale etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor: derivă din abordarea multiaspectuală, interdisciplinară și de pionierat a răspunderii penale pentru violență în familie, prin consolidarea prevederilor incriminatoare naționale cu aspectele doctrinare, precum și cu practica judiciară națională, cu instrumentele internaționale și regionale și cu mecanismele care le pun în acțiune pentru combaterea violenței în familie, și constă în cercetarea complexă a răspunderii penale pentru faptele prejudiciabile incriminate la art.2011 CP RM la nivel de teză de doctorat. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante soluţionate: fundamentarea științifică a elementelor şi semnelor constitutive ale infracţiunilor de violență în familie prin prisma legii penale şi a practicii judiciare, precum şi în înaintarea unui set de recomandări sub aspect de lege ferenda, de natură să contribuie la sporirea ansamblului de măsuri preventive și de combatere a infracțiunilor în sfera violenței în familie prin eficientizarea activităţii organelor de drept competente, precum şi la perfecţionarea practicii de aplicare a normei juridico-penale respective.

Semnificația teoretică: definirea bazelor conceptuale ale studiului științific de drept penal privind răspunderea pentru faptele infracționale de violență în familie prevăzute la art.2011 CP RM, precum și în identificarea unor perspective asupra cadrului științific vizând limitele și condițiile răspunderii penale pentru faptele infracționale prevăzute la art.2011 CP RM.

Valoarea aplicativă: studiul efectuat a permis constatarea unor deficiențe ce marchează prevederile art.2011 CP RM, acestea împiedică aplicarea și interpretarea corectă a reglementărilor în cauză. Întru a înlătura aceste neajunsuri, comunității științifice îi sunt înaintate concluzii și recomandări menite să contribuie la perfecționarea cadrului normativ.

Implementarea rezultatelor științifice: acestea sunt aplicabile în activitatea organelor de drept, în special în ce privește calificarea corectă a faptelor în conformitate cu art.2011 CP RM. Ele pot fi utile la elaborarea de publicații științifice cu caracter de îndrumare pentru cadrele didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi.

Cuprins


1. MATERIALE ȘTIINȚIFICE REFERITOARE LA RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACȚIUNILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE
 • 1.1. Materiale ştiinţifice în domeniul răspunderii penale pentru faptele infracționale de violență în familie publicate peste hotare
 • 1.2. Materiale ştiinţifice referitoare la răspunderea penală pentru infracțiunile de violență în familie publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Sinteza problematicii tratate și a rezultatelor obținute

2. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART.2011 CP RM
 • 2.1. Varianta-tip a infracțiunii de violență în familie prevăzute la alin.(1) art.2011 CP RM
 • 2.1.1. Maltratare, alte acţiuni violente, soldate cu vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii (lit.a) alin.(1) art.2011 CP RM)
 • 2.1.2. Izolare, intimidare în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei (lit.b) alin.(1) art.2011 CP RM)
 • 2.1.3.Privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea de mijloace de existenţă primară, neglijare, dacă au provocat victimei vătămare uşoară a integrității corporale sau a sănătăţii (lit.c) alin.(1) art.2011 CP RM)
 • 2.2. Variantele-tip și variantele agravate ale infracțiunii de violență în familie prevăzute la alin.(2), (3) și (4) art.2011 CP RM
 • 2.2.1. Variantele-tip ale infracțiunii de violență în familie prevăzute la lit.c) alin.(2), la lit.a)-b) alin.(3) și la alin.(4) art.2011 CP RM
 • 2.2.2. Variantele agravate ale faptei infracționale de violență în familie (lit.a) alin.(2); lit.b) alin.(2) art.2011 CP RM)
 • 2.3. Victima și subiectul infracțiunilor de violență în familie
 • 2.4. Sinteza problematicii tratate și a rezultatelor obținute

3. REZULTATELE OBȚINUTE ÎN MATERIA RĂSPUNDERII PENALE PENTRU FAPTELE INFRACȚIONALE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE PREVĂZUTE LA ART.2011 CP RM
 • 3.1. Rezultatele obținute în cercetarea variantei-tip a infracțiunii de violență în familie prevăzute la alin.(1) art.2011 CP RM
 • 3.2. Rezultatele obținute în cercetarea variantelor-tip și variantele agravate ale infracțiunii de violență în familie prevăzute la alin.(2), (3) și (4) art.2011 CP RM
 • 3.3. Rezultatele obținute în cercetarea aspectelor juridico-penale referitoare la victima și subiectul infracțiunilor de violență în familie
 • 3.4. Sinteza problematicii tratate și a rezultatelor obținute

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI