Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurarea competitivităţii întreprinderilor din alimentația publică (cazul Republica Moldova)


Autor: Tabunşcic Olga
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 septembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.48 Mb / în română
Adobe PDF document1.13 Mb / în engleză

Teza

CZU 339.137.2:334.72:64(478)(043)

Adobe PDF document 5.86 Mb / în română
248 pagini


Cuvinte Cheie

competitivitate, concurență, strategii, unitate de alimentație publică, serviciu, serviciu de alimentație publică, competență

Adnotare

Structura tezei: teza constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie, anexe. Textul de bază conține 148 de pagini, 52 de figuri, 31 de tabele, 26 anexe, 208 referinţe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.

Scopul lucrării constă în dezvoltarea abordărilor teoretice și metodologice în vederea asigurării competitivității întreprinderilor de alimentație publică.

Obiectivele lucrării: Conceptualizarea serviciului de alimentație publică ca segment distinct al economiei de piață; Evidențierea rolului și importanței economice a sectorului alimentației publice ca activitate economică separată; Conturarea stadiului actual al cunoașterii în domeniul competitivităţii întreprinderilor de alimentaţie publică; Identificarea factorilor de influență ai competitivității întreprinderilor de alimentație publică; Analiza situației economice a sectorului alimentației publice din Republica Moldova și a pieței de alimentație publică în municipiul Chișinău; Efectuarea unui sondaj în rândul managerilor, consumatorilor și angajaților; Elaborarea soluţiilor de asigurare a competitivităţii unităţilor de alimentaţie publică din Republica Moldova; Fundamentarea abordărilor conceptuale de gestiune a competitivității personalului organizației de AP în contextul implementării abordării bazate pe competențe; Determinarea locației optime pentru o UAP în mun. Chișinău în baza dezvoltării unui model matematic.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor cercetării constă în: Sistematizarea abordărilor cu privire la definirea conceptului „serviciu” și evidențierea unei clasificări a acestora, în funcție de componentele serviciului; ordonarea serviciilor de alimentație publică după modelul piramidei lui Maslow, bazată pe nivele, ce includ elementele distinctive ale serviciilor de alimentație publică, legate de consum, siguranță, apartenență socială, statut și autoafirmare; efectuarea studiului teoretic privind analiza comparativă a tipurilor de unități de alimentație publică în Moldova, România, Rusia, Franța; concretizarea conceptului de „competitivitate al întreprinderii de alimentație publică”, evidențierea componentelor de bază ale acesteia; identificarea factorilor de influență asupra competitivității întreprinderilor de alimentație publică și elaborarea soluţiilor de asigurare a competitivităţii unităţilor de alimentaţie publică; adaptarea modelului de identificare a locației optime pentru o unitate nouă de alimentație publică și elaborarea algoritmului acestuia; dezvoltarea modelului competențelor profesionale a specialiștilor din alimentația publică, orientat spre sporirea flexibilității forței de muncă.

Problema științifică soluționată constă în: fundamentarea teoretică și metodologică a factorilor de influență asupra activității unităților de alimentație publică, fapt care a confirmat necesitatea dezvoltării continue a competențelor profesionale ale angajaților din domeniu și oportunitatea dezvoltării unei metodologii de identificare a amplasării optime a unei unități de alimentație publică în funcție de tipul acesteia, în vederea asigurării competitivității unităților de alimentație publică.

Semnificaţia teoretică constă în: contribuțiile aduse la concretizarea noțiunilor de serviciu, serviciu de alimentație publică, competitivitatea întreprinderilor de alimentație publică, identificarea factorilor de influență asupra competitivității acestora, evidențierea criteriilor de evaluare a competitivității UAP, completarea modelului de identificare a amplasării optime a unității de alimentație publică, dezvoltarea modelului competențelor profesionale a specialiștilor din alimentația publică, orientat spre sporirea flexibilității forței de muncă.

Valoarea aplicativă a lucrării: este determinată de posibilitatea de a utiliza rezultatele de bază ale tezei pentru eficientizarea activității unităților de alimentație publică. Deasemenea aceste rezultate ale cercetări pot servi drept bază pentru cercetările ulterioare, mai profunde a factorilor care influențează competitivitatea UAP.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele ştiinţifice au fost implementate în unitatea de alimentaţie publică SRL „La Harap Alb” şi sunt utilizate în procesul de instruire al studenţilor ASEM de la facultatea Business şi Administrarea Afacerilor.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND SERVICIUL ALIMENTAȚIEI PUBLICE ȘI ELEMENTE DE BAZĂ ALE COMPETITIVITĂȚII ACESTUIA
 • 1.1. Delimitări conceptuale privind serviciul de alimentaţie publică
 • 1.2. Definirea competitivităţii întreprinderilor de alimentație publică și elementele de bază ale acesteia
 • 1.3. Identificarea factorilor de influență ai competitivității întreprinderilor de alimentația publică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE PE PIAȚA ÎNTREPRINDERILOR DIN ALIMENTAȚIA PUBLICĂ
 • 2.1. Rolul şi importanţa economică a sectorului alimentaţiei publice
 • 2.2. Analiza situației economice a sectorului alimentației publice
 • 2.3. Analiza pieței de alimentație publică în municipiul Chișinău
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECŢII DE ASIGURARE ŞI SPORIRE A COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
 • 3.1 Identificarea problemelor existente şi soluţii de asigurare a competiivităţii unităţilor de alimentaţie publică din Republica Moldova
 • 3.2. Impactul competențelor profesionale a angajaților asupra competitivității unităților de alimentație publică 105
 • 3.3. Gestiunea competitivității personalului unităților de alimentație prin aplicarea abordării în bază de competențe
 • 3.4. Metodologia de determinare a locației optime pentru întreprinderile de alimentație publică
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI