Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Actul terorist în contextul dreptului penal


Autor: Cojocaru Violeta M.
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Vladislav Manea
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română
Adobe PDF document0.51 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.326(043.3)

Adobe PDF document 2.08 Mb / în română
264 pagini


Cuvinte Cheie

explozie, incendiu, act terorist, organizaţie teroristă, ameninţare, intimidarea populaţiei, clauză de impunitate, armă de foc, substanţe explozive etc.

Adnotare

Actul terorist în contextul dreptului penal”. Teză de doctorat în drept. Şcoala Doctorală Ştiinţe Juridice a Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău, 2020 Structura tezei. Teza cuprinde: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 374 titluri; 237 pagini – partea principală a tezei, inclusiv 230 pagini text de bază, 27 pagini – partea complementară a tezei, inclusiv 23 pagini bibliografia. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea specială.

Scopul şi obiectivele. Scopul lucrării rezidă în efectuarea unei cercetări temeinice comparative în partea ce vizează răspunderea penală pentru infracţiunile reunite sub denumirea generică de act terorist, în identificarea şi soluţionarea problemelor teoretico-legislative iscate pe marginea infracţiunilor enunţate, precum și în formularea unor propuneri de lege ferenda menite să optimizeze cadrul incriminator în materie. În calitate de obiective au fost stabilite: analiza modalităţilor normative alternative de exprimare a faptei prejudiciabile prevăzute la alin. (1) art. 278 CP RM; relevarea semnelor subiective obligatorii inserate în dispoziţiile art. 278 CP RM; conturarea condiţiilor în care este operabilă clauza de impunitate înscrisă la alin. (6) art. 278 CP RM, precum şi a celor ce caracterizează circumstanţa specială de atenuare a răspunderii penale pentru săvârşirea actelor teroriste, prevăzută la alin. (5) art. 278 CP RM; analiza comparativă a reglementărilor penale din legislaţiile unor state străine în materia infracţiunilor reunite sub denumirea de act terorist; identificarea carenţelor legislative care îngreunează aplicabilitatea normelor de incriminare prevăzute la art. 278 CP RM etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se concretizează în realizarea unei cercetări juridico-penale temeinice a infracţiunilor prevăzute la art. 278 CP RM. Noutatea ştiinţifică a lucrării elaborate consistă şi în: 1) argumentarea plenară a faptului că infracţiunile reunite sub denumirea de act terorist (art. 278 CP RM) atentează, în plan principal, asupra relaţiilor sociale aflate în derivaţie organică cu securitatea publică, nu însă cu securitatea statului ori cu securitatea internaţională (a omenirii); 2) identificarea coraportului dintre normele fixate la art. 278 CP RM şi cele prevăzute la alin. (3) art. 2791, 290 şi 292 CP RM; 3) precizarea construcţiei finalităţilor urmărite de făptuitor la săvârşirea actelor teroriste; 4) punctarea asupra raţionamentelor instituirii răspunderii penale a persoanelor juridice pentru săvârşirea actelor teroriste etc.

Semnificaţia teoretică. Cercetarea realizată prezintă valoare teoretică, dat fiind faptul că este o lucrare în care sunt investigate temeinic şi multiaspectual elementele constitutive ale infracţiunilor consemnate la art. 278 CP RM prin prisma noilor reglementări conexe normelor prevăzute la acest articol. Teza de faţă se înscrie în şirul lucrărilor în care actele teroriste sunt supuse abordării juridico-penale din perspectivă comparativistă.

Valoarea aplicativă. Prezenta teză comportă relevanţă: a) în procesul de instruire în instituţiile de învăţământ superior cu profil juridic, b) pentru persoanele îndrituite cu aplicarea legii penale şi c) pentru legiuitor, în procesul îmbunătăţirii continue a calităţii legii penale.

Cuprins


CAPITOLUL 1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN MATERIA RĂSPUNDERII PENALE PENTRU INFRACŢIUNILE REUNITE SUB DENUMIREA DE ACT TERORIST
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Cercetarea lucrărilor ştiinţifice în materie publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

CAPITOLUL 2. SEMNELE OBIECTIVE ALE INFRACŢIUNILOR REUNITE SUB DENUMIREA DE ACT TERORIST
 • 2.1. Obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 278 CP RM
 • 2.2. Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art. 278 CP RM
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

CAPITOLUL 3. SEMNELE SUBIECTIVE ALE INFRACŢIUNILOR REUNITE SUB DENUMIREA DE ACT TERORIST
 • 3.1. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art. 278 CP RM
 • 3.2. Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art. 278 CP RM
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CAPITOLUL 4. ELEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR REUNITE SUB DENUMIREA DE ACT TERORIST
 • 4.1. Actul terorist săvârşit de un grup criminal organizat
 • 4.2. Actul terorist săvârşit cu cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari
 • 4.3. Actul terorist săvârşit de o organizaţie criminală
 • 4.4. Actul terorist soldat cu decesul unei persoane din imprudenţă
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI