Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dreptul de proprietate privată, garanții constituționale și limitele acestuia


Autor: Păduraru Olga
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 februarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 iulie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.16 Mb / în română
Adobe PDF document0.80 Mb / în engleză

Teza

CZU 347.218.3:342.4(478) (043.2)

Adobe PDF document 2.98 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

Constituția Republicii Moldova, drept de proprietate privată, garanții constituționale, constituționalizarea dreptului de proprietate privată, dreptul de proprietate funciară, piața financiar-bancară, restrângerea dreptului de proprietate privată, angajamente internaționale, excepția de neconstituționalitate, acces direct la organul jurisdicției constituționale

Adnotare

Data susținerii: 12 februarie, ora 13.00 în regim on-line.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86115947838?pwd=MFd5d3dWS2plY1NITG93ZkhjZHFmdz09

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, 161 pagini de text de bază, bibliografie din 371 titluri. Rezultatele obținute sunt publicate în 6 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: specialitatea 552.01 - Drept constituțional Scopul lucrării constă în evaluarea suficienței garanțiilor constituționale de protecție a dreptului de proprietate privată și identificarea rezervelor pentru sporirea gradului de aplicabilitate directă a normelor constituționale în procesul de realizare a acestui drept fundamental, inclusiv prin eficientizarea accesului direct la contenciosul constituțional.

Obiective de cercetare: abordarea instituției dreptului de proprietate privată, a garanțiilor și limitelor acestuia, ca elemente ale dreptului constitutional, evaluarea conceptului de constituire a dreptului de proprietate în Republica Moldova; expertizarea compatibilității cadrului constituțional național în domeniul protecției dreptului de proprietate cu normele Convenției CEDO și jurisprudența CtEDO; argumentarea unor schimbări în vederea ajustării normelor constituționale lacunare.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în evaluarea suficienței normelor constituționale care creează garanții de protecție și respectare a dreptului fundamental de proprietate privată. Cercetarea analizează calitatea normelor de vocație constituțională privind dreptul de proprietate privată și justiția constituțională prin prisma reperelor teoretico-practice și a experienței avansate a statelor Europene. Profunzimea și caracterul multidimensional al cercetării a permis elaborarea unor propuneri de modernizare a cadrului constituțional al Republicii Moldova, cu scopul a aprofunda gradul de penetrare a garanțiilor constituționale în legislația infraconstituțională, a consolida practica judiciară de adjudecare a litigiilor la acest obiect și de a lărgi accesul direct al justițiabililor la Curtea Constituțională, urmând tendințele actuale.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante rezidă în identificarea aspectelor lacunare ale mecanismelor constituționale de reglementare și protecție juridică a dreptului de proprietate privată în Republica Moldova, fapt care a determinat fundamentarea intervențiilor de natură constituțională, în vederea eficientizării acțiunii directe a nomelor constituționale și elaborării unor propuneri de completare a garanțiilor constituționale cu impact direct asupra realizării dreptului fundamental de proprietate.

Importanța teoretică a lucrării constă în cercetarea multiaspectuală a dreptului de proprietate privată în sistemul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, care sunt garantate de Constituie, din perspectiva evoluției istorice și a analizei comparate, cu proiectarea unor soluții calitativ noi de consolidare a protecției constituționale a dreptului de proprietate, în concordanță cu tendințele constituționalismului modern la nivel regional și internațional.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în posibilitatea materializării practice a recomandărilor formulate în teză prin modificarea normelor constituționale care vor eficientiza acțiunea directă a acestora în vederea protejării dreptului de proprietate privată ca valoare generală a societății democratice și ca drept vital și fundamental al oricărui individ.

Implementarea rezultatelor științifice a fost probată în activitatea de avocat și în publicarea concluziilor teoretice și a recomandărilor practice în articole științifice.

Cuprins


1. STUDIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ȘTIINȚIFICE PRIVIND CONSTITUȚIONALIZAREA DREPTULUI LA PROPRIETATE
 • 1.1. Abordări doctrinare privind statul de drept și constituționalizarea dreptului
 • 1.2. Constituționalizarea dreptului de proprietate privată în spațiul românesc
 • 1.3. Evoluția dreptului de proprietate în Basarabia, R.S.S.M și Republica Moldova
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ ÎN SISTEMUL CONSTITUTIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Dreptul de proprietate privată consfințit în Constituția Republicii Moldova
 • 2.2. Proprietatea privată și sistemul garanțiilor de protecție a dreptului la proprietate
 • 2.3. Garanții internaționale de protecție a dreptului de proprietate privată
 • 2.4. Bunuri și drepturi patrimoniale protejate de Constituție și de Convenția CEDO
 • 2.5. Constituționalizarea dreptului de proprietate funciară în Republica Moldova
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. LIMITELE GARANȚIILOR CONSTITUȚIONALE DE PROTECȚIE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ
 • 3.1. Restrângeri constituționale în exercitarea dreptului de proprietate privată
 • 3.2. Garanții constituționale privind exproprierea și rechiziția
 • 3.3. Confiscarea în limitele garanțiilor constituționale
 • 3.4. Restricționarea dreptului de proprietate privată pe piața financiar-bancară
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. ROLUL JUSTIȚIEI CONSTITUȚIONALE ÎN APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ
 • 4.1. Tratări doctrinare privind justiția constituțională. Convergența modelelor de justiție constituțională
 • 4.2. Accesul individului la justiția constituțională: elemente de drept comparat
 • 4.3. Accesul cetățenilor la jurisdicția constituțională în Republica Moldova
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE