Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iulie /

Machiavelismul în structura cunoaşterii psihologice contemporane: probleme ale teoriei şi metodologiei de analiză


Autor: Anţibor Liudmila
Gradul:doctor habilitat în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2021
Consultant ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.04 Mb / în română
Adobe PDF document0.90 Mb / în rusă

Teza

CZU 159.9.01(043.02)

Adobe PDF document 2.68 Mb / în rusă
320 pagini


Cuvinte Cheie

Machiavelism, „scopul scuză mijloacele”, realism, manipulare, personalitate machiavelică, metodologia de analiză a machiavelismului, direcţii sociopsihologice, aspecte clinic-psihologice şi evolutive în studiul machiavelismului, structura cunoaşterii psihologice, personalitate disfuncțională, autocunoaştere, autoactualizare

Adnotare

Structura lucrării: introducere, şase capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (335), 34 figuri, 22 tabele, 9 anexe (133 p.). Rezultatele cercetării sun expuse pe 320 pagini și reflectate în 75 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: psihologie generală.

Scopul cercetării: fundamentarea conceptuală a machiavelismului; precum şi a direcţiilor de analiză în interpretarea fenomenului dat; identificarea surselor privind studierea machiavelismului în structura cunoaşterii psihologice contemporane.

Obiectivele cercetării: analiza premizelor istorice, conceptuale şi teoretice în fundamentarea perspectivei filosofice şi psihologice în studiul machiavelismului; argumentarea ştiinţifică privind studiul fenomenului machiavelismului în psihologie; investigarea experimentală a trăsăturilor personalităţii machiavelice. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost elaborată o nouă perspectivă în studiul machiavelismului, aflată la interferenţa ştiinţelor psihologice şi politologice; au fost argumentate avantajele modelului interdisciplinar în studiul machiavelismului; au fost propuse modele relevante de investigare a machiavelismului în psihologie; au fost prezentate dovezi experimentale privind posibitatea diminuării influenţei psihosociale a machiavelicului.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în argumentarea conexiunilor dintre învăţăturile lui Machiavelli şi machiavelism, ca obiect de studiu a ştiinţei psihologice, ceea ce a condus la elaborarea unui program de studiu teoretic și experimental a corelației dintre anumite trăsături de personalitate de tip makiavelic, care generează manifestări disfuncționale de răspuns (la nivel subclinic) în anumite situații dificile, fapt ce a permis determinarea eficacităţii unui program training ce include activități de psihocorecție în vederea dezvoltării unor abilități de autocunoaștere a personalității, rezistență la strategiile de manipulare realizate împotriva ei.

Semnificaţia teoretică: au fost evidenţiate avantajele empirice ale modelului interdisciplinar în abordarea machiavelismului, care asigură interconexiunile metodologice din psihologie şi ştiinţe politice în investigarea fenomenului.

Valoarea aplicativă: rezultatele cercetării sunt utile specialişţilor din diverse domenii: psihologie generală, psihologia vârstelor, psihologie organizaţională, psihologie clinică, victiminologie, psihopatologie, antropologie socială, securitate, psihologie politică, liderism, management, drept, etică, pedagogie ş.a.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării au fost utilizate – în cadrul activităţilor didactice; în elaborarea şi validarea unui program de dezvoltare a personalităţii asertive; în elaborarea raportului psihologic cu referire la tehnicile de manipulare utilizate în propagandă (realizat la comanda procuraturii); în prezentările la forumurilor ştiinţifice naţionale şi internaţional

Cuprins


ГЛАВА 1. МАКИАВЕЛЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕНЫ
 • 1.1. Философско-мировоззренческий подход к проблеме макиавеллизма
 • 1.2. Современные интерпретации термина «макиавеллизм»
 • 1.3. Социально-психологический подход в изучении феномена макиавеллизм
 • 1.4. Клинико-психологический подход в изучеии макиавеллизма личности
 • 1.5. Макиавеллизм как эволюционно стабильная стратегия поведения
 • 1.6. Выводы по 1 главе

ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА: МАКИАВЕЛЛИЗМ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
 • 2.1. Макиавеллизм как объект мультидисциплинарного анализа
 • 2.2. Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: моделирование процесса исследования
 • 2.3. Теоретико-методологические аспекты изучения феномена макиавеллизма в современной психологии
 • 2.4. Выводы по 2 главе

ГЛАВА 3. УЧЕНИЕ МАКИАВЕЛЛИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ
 • 3.1. Влияние идей Макиавелли о природе человека на теорию и методологию изучения личности в психологии
 • 3.2. Макиавелли и концепции личности в западной психологии
 • 3.3. Расширение рамок теории личности и новые возможности для изучения феномена макиавеллизма в психологии
 • 3.4. Выводы по 3 главе

ГЛАВА 4. МАКИАВЕЛЛИСТ КАК ЛИЧНОСТЬ: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ
 • 4.1. Методология исследования
 • 4.2. Направленность и волевые свойства личности макиавеллиста
 • 4.3. Типы акцентуации характера у личности, склонной к манипулированию
 • 4.4. Изучение структурных компонентов образа «Я» личности макиавеллиста
 • 4.5. Взаимосвязь конформности, внушаемости с рациональными функциями макиавеллиста
 • 4.6. Социальный и эмоциональный интеллект личности, склонной к манипуляции
 • 4.7. Нравственное развитие личности и макиавеллизм
 • 4.8. Выводы по 4 главе

ГЛАВА 5. СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУЦИИ ЛИЧНОСТИ, СКЛОННОЙ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ
 • 5.1. Макиавеллизм как межличностный фактор взаимодействия
 • 5.2. Проявление склонности личности к манипулированию в расширенной системе – коллективе
 • 5.3. Изучение стилей поведения в трудных жизненных ситуациях и склонность личности макиавеллист а к разви тию стресса
 • 5.4. Личность макиавеллиста с виктимологическими установками и антисоциальным поведением
 • 5.5. Субклинические проявления в поведении макиавеллист
 • 5.6. Особенности механизмов психологической защиты личности, склонной к манипулированию
 • 5.7. Выводы по 5 главе

ГЛАВА 6. ПРАКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ МАКИАВЕЛЛИЗМА В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
 • 6.1. Стратегии изучения феномена макиавеллизма в психологии
 • 6.2. Психологическая зрелость как источник противодействия манипулятивным установкам
 • 6.3. Самопонимание и макиавеллизм личности
 • 6.4. Макиавеллизм личности: психологический портрет, типы личности и онтогенез
 • 6.5. Развитие навыков противодействия манипуляции и формирование антиманипулятивных установок (в условиях тренинга)
 • 6.6. Выводы по 6 главе

OБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛИТЕРАТУРА
СПИСОК РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (rus, rom)