Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iulie /

Perfecționarea sistemului de control financiar în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova


Autor: Raiețchi Eugeniu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Cristina Dolghii
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iulie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 657.63:336.713(043)(478)

Adobe PDF document 3.65 Mb / în română
202 pagini


Cuvinte Cheie

control financiar, reglementare, supraveghere, criză, risc, activitate de creditare, diagnostic, prognozare, analiză discriminantă multifactorială, instrumente FinTech, creștere economică

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia, tabele, figuri și anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 11 publicații științifice.

Domeniul de cercetare: economie; controlul financiar al activității băncilor.

Scopul și obiectivele lucrării constau în dezvoltarea metodologică și practică a instrumentelor controlului financiar în bănci prin elaborarea unui nou model de diagnostic și previziune a stării de criză financiară, elaborarea și implementarea unor recomandări privind evitarea și/sau anticiparea situațiilor de criză în sectorul bancar din Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în aprofundarea și dezvoltarea conceptului de control financiar al activității bancare; identificarea și sistematizarea problemelor generatoare de situații de criză financiară în sectorul bancar autohton și determinarea eficienței gestiunii acestora de către BNM; aprecierea condițiilor și a necesității capitalizării fondurilor proprii în sectorul bancar autohton, precum și argumentarea necesității consolidării în continuare a acestora prin prisma implementării Basel IV; cercetarea instrumentelor de reglementare și supraveghere bancară, în scopul intervenției în situațiile de criză; recomandări privind dezvoltarea sistemului de control financiar a băncilor, ca urmare a evoluției modelului de business bancar; elaborarea și implementarea modelului Z-scor, de diagnostic și previziune a crizei financiare pentru băncile autohtone, bazat pe metoda analizei discriminante.

Problematica științifică importantă soluționată în domeniul cercetat constă în diagnosticul și prognoza cu o exactitate înaltă a situațiilor de criză în sectorul bancar național prin aplicarea instrumentelor moderne de control financiar și implementarea unor noi mecanisme, care oferă diagnosticarea și previzionarea crizelor financiare încă de la faza incipientă a acestora, fapt ce va permite managementului să întreprindă din timp măsuri corective suficiente, aferente evenimentelor care amenință direct sau indirect activitatea băncii.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării sunt determinate de aprofundarea teoretică și metodologică în vederea dezvoltării controlului financiar în sectorul bancar; evaluarea dezvoltării instrumentelor de reglementare și supraveghere prin prisma evoluției acordurilor Basel; examinarea și completarea naturii factorilor de criză financiară și a circumstanțelor apariției acestora în sectorul bancar; argumentarea noilor abordări de prevenire a crizelor financiare în bănci, sau diminuare a riscului de apariție a acestora în sectorul bancar din Republica Moldova. Totodată, în vederea fundamentării celor descrise mai sus, autorul, a propus un nou model, bazat pe metoda analizei discriminante, în vederea diagnosticului și prognozei crizelor financiare în bănci.

Implementarea rezultatelor științifice: modelul de diagnostic și previziune a crizei financiare și unele recomandări elaborate de autor au fost acceptate pentru a fi implementate în câteva bănci din Republica Moldova, DLC și în compania internațională de audit BDO, drept dovadă fiind certificatele de implementare a rezultatelor științifice anexate la teza de doctorat.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR ÎN CADRUL BĂNCILOR
 • 1.1. Aspecte conceptuale privind controlul financiar al băncilor
 • 1.2. Metode și forme de control financiar în activitatea băncilor
 • 1.3. Provocări actuale ale sectorului bancar din Republica Moldova și impactul acestora asupra sistemului de control financiar
 • 1.4. Concluzii la Capitolul I

2. ANALIZA ASPECTELOR METODOLOGICO-PRACTICE PRIVIND SUPRAVEGHEREA SECTORULUI BANCAR ȘI EFICIENȚA CONTROLULUI FINANCIAR
 • 2.1. Analiza evoluției mecanismelor de reglementare și supraveghere a activității băncilor din Republica Moldova.
 • 2.2. Eficiența supravegherii bancare, prin prisma intervenției BNM în soluționarea crizelor financiare din sectorul bancar național
 • 2.3. Impactul sistemului de control financiar asupra performanței activității bancare
 • 2.4. Concluzii la Capitolul II

3. ASIGURAREA STABILITĂȚII SECTORULUI BANCAR DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN MODERNIZAREA TEHNICILOR DE CONTROL FINANCIAR
 • 3.1. Elaborarea și implementarea modelului de diagnostic și prognoză a stărilor de dificultate financiară în vederea dezvoltării instrumentelor de control financiar al activității băncilor
 • 3.2. Modernizarea politicilor și implementarea practicilor moderne în sistemul de control financiar al băncilor
 • 3.3. Dezvoltarea sistemului de control financiar a băncilor, ca urmare a evoluției industriei bancare
 • 3.4. Concluzii la Capitolul III

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE