Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea personalității adolescenților delincvenți


Autor: Nicolaescu Eliza Penelopa
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Igor Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română
Adobe PDF document0.62 Mb / în engleză

Teza

CZU 159.922.763:343.915(043.3)

Adobe PDF document 6.21 Mb / în română
241 pagini


Cuvinte Cheie

delincvență juvenilă, antisocial, adolescent, personalitate, tulburări specifice adolescenței, recidivă, coping dezadaptativ, psihopatie infracțională, program formativ

Adnotare

Structura tezei: Teza este constituită din: adnotări în 3 limbi, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 235 titluri, 6 anexe, 138 pagini de text de bază, 51 figuri și 8 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: psihologia adolescenților delicvenți.

Scopul cercetării a constat în determinarea potențialului delincvent la adolescenți și în elaborarea şi implementarea unui program de intervenție psihologică de ameliorare a acestor particularități specifice pattern-ului deviant.

Obiectivele cercetării au constat în: 1) analiza, studierea și explicitarea modelelor teoretice privind dezvoltarea personalității delincvente; 2) elaborarea unei metodologii de diagnosticare a specificului delincvent la adolescenți; 3) studierea comparativă a adolescenților delincvenți, respectiv a particularităților lor psihologice în raport cu adolescenții non-delincvenți; 4) estimarea gradului de psihopatie infracțională la adolescenții delincvenți; 5) determinarea particularităților personalității adolescenților delincvenți; 6) evaluarea profilului clinic al tinerilor cu pattern delincvent; 7) determinarea strategiilor de coping dezadaptativ și al nivelului de dezvoltare morală al infractorilor adolescenți; 8) elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihologică duală având ca obiectiv ameliorarea potențialului delincvent; 9) formularea recomandărilor psihologice cu caracter practic de diminuare a particularităților specifice pattern-ului deviant la adolescenți.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante constau în: elaborarea unui model de diagnoză privind determinarea particularităților ce domină structura afectivă și de personalitate a adolescenților delincvenți, identificarea factorilor de risc și vulnerabilitate și evaluarea impactului implementării unui program de intervenție psihologică duală de ameliorare a potențialului delincvent la adolescenți.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată la nivel național a fost realizat un studiu experimental comparativ privind profilul psihopatiei infracționale și al strategiilor de coping dezadaptativ la adolescenții delincvenți în raport cu adolescenți non-delincvenți de aceeași vârstă; s-a stabilit o metodologie de evaluare și diagnoză a particularităților specifice adolescenților delincvenți; a fost elaborat și aplicat un program de intervenție psihologică duală în vederea ameliorării potențialului delincvent la adolescenți.

Semnificația teoretică constă în evidențierea particularităților de dezvoltare apărute la adolescenții delincvenți și determinarea factorilor de risc și vulnerabilitate care contribuie la apariția delincvenței juvenile.

Valoarea aplicativă a lucrării a constat în elaborarea unui model de psihodiagnoză a delincvenței la adolescenți precum și construirea, implementarea și verificarea eficienței unui program de intervenție psihologică duală având ca obiectiv ameliorarea potențialului delincvent la adolescenți; rezultatele obținute completează informațiile prezente, lucrarea constituind fundamentul unui ghid metodologiс de bune practici.

Implementarea rezultatelor științifice. Materialele rezultate sunt utilizate în procesul de formare continuă și complementară a psihologilor în domeniul psihologiei în cadrul Institutului de Psihologie Aplicată în domeniul Sănătății Mintale și sunt recomandate pentru pregătirea studenților și masteranzilor Universității Hyperion București. Programul formativ este aplicat de către psihologi specializați, care își desfășoară activitatea în sistemul penitenciar, în centrele și cabinetele de evaluare și consiliere și psihoterapie pentru prevenirea delincvenței juvenile.

Cuprins


PERSONALITĂȚII LA ADOLESCENȚII DELINCVENȚI
  • 1.1. Modele teoretice și arhitectura personalității
  • 1.2 Abordări teoretice ale delincvenței la adolescenți
  • 1.3 Factori de risc în apariția delincvenței juvenile
  • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A PERSONALITĂȚII ADOLESCENȚILOR DELINCVENȚI
  • 2.1. Design-ul cercetării experimentale constatative
  • 2.2. Rezultatele cercetării experimentale a personalității adolescenților delincvenți
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ELABORAREA ȘI VALORIFICAREA PROGRAMULUI DUAL DE INTERVENŢIE PSIHOLOGOGICĂ DUALĂ LA ADOLESCENȚII DELINCVENȚI
  • 3.1. Metodologia și conținutul experimentului formativ
  • 3.2. Evaluarea eficienței programului formativ
  • 3.3. Concluzii la capitolul III.
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI