Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea managementului sectorului agricol în condițiile Industriei 4.0


Autor: Amarfii-Railean Nelli
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2022
Consultant ştiinţific: Rodica Perciun
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.08 Mb / în română

Teza

CZU 005.22:631

Adobe PDF document 8.27 Mb / în română
381 pagini


Cuvinte Cheie

eficientizarea managementului, Industria 4.0, agricultură digitală, tehnologii informaționale și comunicaționale, revoluția industrială, ecosisteme industriale, tehnologia Blockchain, dezvoltarea durabilă, platformele digitale agricole

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 280 de titluri, 27 anexe, 260 de pagini text de bază, 118 figuri şi 16 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în peste 50 de lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în elaborarea bazei teoretico-metodologice și aplicative a instrumentarului Industriei 4.0 care va asigura eficientizarea managementului întreprinderilor agricole din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării constau în: fundamentarea teoretico-conceptuală a noțiunii „Industria 4.0”, Agricultura 4.0, Management 4.0 și a semnificației acestora în eficientizarea managementului întreprinderilor agricole; sistematizarea instrumentarului Industriei 4.0 pentru eficientizarea managementului întreprinderilor agricole; evaluarea gradului pregătirii economiei naționale pentru Industria 4.0; diagnosticarea potențialului de digitalizare al agriculturii Republicii Moldova; analiza perceperii Industriei 4.0 de către antreprenorii și managerii întreprinderilor agricole și a barierelor ce stau în calea implementării instrumentarului Industriei 4.0; analiza diagnostic a conjuncturii și tendințelor de dezvoltare a sectorului agricol și analiza eficienței managementului întreprinderilor agricole din Republica Moldova; analiza politicii și direcțiilor de subvenționare a întreprinderilor agricole naționale în scopul stimulării activităților inovaționale; determinarea interdependenței dintre managementul bazat pe instrumentarul Industriei 4.0 și performanța întreprinderilor agricole autohtone; identificarea instrumentelor de management 4.0 pentru eficientizarea managementului în sectorul agricol; elaborarea unei platforme digitale pentru eficientizarea managementului întreprinderilor agricole și testarea acesteia; elaborarea recomandărilor de înlăturare a barierelor ce stau în calea implementării instrumentarului Industriei 4.0 și de eficientizare a managementului întreprinderilor sectorului agricol.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: dezvoltarea bazei teoretico-metodologice ale conceptelor de revoluție industrială, Industrie 4.0, economie digitală, agricultură digitală, management 4.0, precum și identificarea instrumentarului managementului 4.0; identificarea gradului de pregătire a economiei Republicii Moldova pentru Industria 4.0; identificarea potențialului de digitalizare a agriculturii Republicii Moldova în vederea utilizării instrumentarului pentru eficientizarea managementului întreprinderilor agricole; studiul empiric privind gradul de percepere a necesității de digitalizare și a barierelor ce stau în calea implementării noului model de management în cadrul întreprinderilor agricole autohtone; determinarea interdependenței dintre modelul de dezvoltare și tipul de management utilizat în întreprinderile agricole și performanța acestora, prin aplicarea modelelor matematice de analiză; diagnosticarea întreprinderilor agricole prin intermediul instrumentelor digitale de analiză; elaborarea platformelor digitale „BioFuraje” și „SmartFarmer” pentru eficientizarea managementului în domeniul creșterii animalelor și păsărilor; elaborarea recomandărilor privind aplicarea instrumentelor Industriei. 4.0 în politicile de dezvoltare a sectorului agricol.

Rezultatele obținute au condiționat crearea unei noi direcții științifice în eficientizarea managementului în sectorul agricol în condițiile Industriei 4.0. În rezultatul studiilor realizate, s-a constat că digitalizarea afacerilor și implementarea produselor Industriei 4.0 în sectorul agricol este un domeniu neexplorat în literatura de specialitate și în practica managerială autohtonă, dar care asigură dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale prin asigurarea competitivității și eficienței sectorul agricol. Semnificația teoretică. Cercetările efectuate extind cadrul teoretic şi conceptual al problemei eficientizării managementului sectorului agricol în condițiile Industriei 4.0, propunând abordări teoretice privind modelele de dezvoltare economică în condițiile revoluției industriale și digitalizării operațiunilor și relațiilor dintre principalii actori ai creșterii economice durabile.

Recomandările prezentate pot fi implementate de întreprinderile din sectorul agricol, cu diverse domenii de activitate sau dimensiuni, precum şi de structurile guvernamentale, instituțiile academice și științifice din Republica Moldova ș. a.

Valoarea aplicativă a tezei este fundamentată de rezultatele studiilor efectuate, care permit conturarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a afacerilor în agricultură, iar modelele digitale examinate și elaborate de autor vor asigura creșterea eficienței managementului sectorului agricol în condițiile Industriei 4.0.

Rezultatele cercetării au fost utilizate în proiectul de cercetare din cadrul Programului Național 20.80009.080722 „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”, au fost atestate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Agenția pentru Plați și Intervenții în Agricultură, ÎS ICCC „Selecția” și implementate în cadrul întreprinderilor agricole din Republica Moldova, cum ar fi: ÎCS„Moldova Zahăr” SRL, SA„Avicola”, SRL„Vara Milk”, SRL„Cromolagro”, SRL„Dant-Agro”, SRL„SARURCON”.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA CONCEPTULUI MANAGEMENTULUI IN CONDITIILE INDUSTRIEI 4.0
 • 1.1. Abordări teoretice și conceptuale privind „Industria 4.0”
 • 1.2. Definirea conceptului Management 4.0 ca model de eficientizare a gestiunii întreprinderii
 • 1.3. Definirea conceptului de Agricultură digitală în contextul Industriei 4.0
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2.MODELE ȘI INSTRUMENTE DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI ÎN INDUSTRIA 4.0
 • 2.1. Ecosistemele industriale în agricultură
 • 2.2. Agricultura de precizie ca instrument de eficientizare a managementului în condițiile Agriculturii 4.0
 • 2.3. Tehnologia Blockchain –instrument de asigurare a trasabilității produselor și tehnologiilor în agricultură
 • 2.4. Aplicații ale inteligenței artificiale și modele de analiză în diagnosticul eficienței managementului întreprinderii
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. PREMISELE IMPLEMENTĂRII INSTRUMENTELOR INDUSTRIEI 4.0 ÎN SECTORUL AGRICOL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Implicațiile Industriei 4.0 în dezvoltarea sectorului agricol prin prisma experienței internaționale
 • 3.2. Contextul național de implementare a tehnologiilor informaționale în economie
 • 3.3. Analiza potențialului de digitalizare al sectorului agricol
 • 3.4. Studiul empiric privind perceperea digitalizării afacerilor în agricultură și disponibilitatea pentru investiții în TI
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. DIAGNOSTICAREA SECTORULUI AGRICOL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1. Analiza diagnostic a conjuncturii sectorului agricol
 • 4.2. Diagnosticul managerial al întreprinderilor agricole autohtone
 • 4.3. Analiza subvenționării prin prisma potențialului de dezvoltare inovațională a sectorului agricol
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

5. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI INTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AGRICOL PRIN IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR INDUSTRIEI 4.0
 • 5.1. Determinarea interdependenței dintre managementul bazat pe instrumentarul industriei 4.0 și performanța întreprinderilor agricole
 • 5.2. Eficientizarea managementului întreprinderilor agricole prin implementarea programului soft „DIAGNOZA”
 • 5.3. Eficientizarea managementului întreprinderii agricole prin implementarea platformei BioFuraje
 • 5.4. Direcții strategice la nivel național de eficientizare a managementului întreprinderilor sectorului agricol în contextul Industriei 4.0
 • 5.5. Concluzii la Capitolul V

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CURRICULUM VITAE