Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / august /

Fenomenul infracţional al separatismului: oportunităţi de incriminare şi practici internaţionale


Autor: CARA Evgheni
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 august 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Teza

CZU 343.325:341.6(043.3)

Adobe PDF document 3.62 Mb / în română
208 pagini


Cuvinte Cheie

separatism, acțiuni de separatism, infracţiune, suveranitate, integritate teritorială, securitate, practici anti-separatism, conflict armat, violenţă

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 254 titluri, 3 anexe şi 179 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Scopul tezei constă în realizarea unei cercetări științifice complexe privind fenomenul separatismului, politicile naţionale şi internaţionale de prevenire şi combatere ale acestuia, identificarea vidurilor legislative existente și suplinirea acestora prin norme de lege ferenda în vederea sancționării acțiunilor de separatism.

Obiectivele cercetării: analiza actelor și doctrinei privind separatismul; cercetarea premiselor privind prevenirea și combaterea actelor de separatism; identificarea și abordarea comparativă a modelelor incriminatorii ale separatismului și a jurisprudenței în materie; cercetarea relațiilor sociale subsumate în Capitolul XVII al Părţii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova și stabilirea coraportului acestora cu separatismul; definirea separatismului în legea penală; elaborarea propunerilor de lege ferenda privind incriminarea acțiunilor de separatism și perfecționarea unor norme din Codul penal al Republicii Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute rezidă în cercetarea complexă a fenomenului de separatism, a naturii acestuia și formelor sale de exteriorizare, a modalităților și mijloacelor de operare ale separatiștilor, a practicilor internaţionale de prevenire şi combatere a fenomenului în cauză prin mijloace de drept penal, inclusiv a infracţiunilor care aduc atingere relațiilor sociale privind integritatea teritorială a ţării, suveranitatea și securitatea națională a Republicii Moldova, precum şi suplinirea vidului legislativ existent în vederea calificării faptelor de separatism ca infracțiune și pedepsirea adecvată a acestora. Noutatea științifică a cercetării este determinată și de anumiți factori: a) necesitatea sporirii reacției sociale a statului la amenințările de sorginte separatistă; b) periculozitatea acțiunilor de separatism, impactul și consecințele acestuia sunt de natură să determine necesitatea sporirii răspunderii făptuitorilor pentru săvârșirea unor asemenea fapte; c) oportunitatea extinderii sferei de incriminare a acțiunilor de separatism din perspectiva eficientizării măsurilor de prevenire predelictuală.

Problema ştiinţifică importantă soluționată constă în conturarea unui cadru conceptual complex cu privire la natura juridică a fenomenului de separatism prin prisma normativului internațional și național, practicilor și jurisprudenței acumulate la acest capitol, fapt ce a condus la identificarea unor lacune în regimul de protecție juridico-penală, şi corespunzător, elaborarea și promovarea unor norme de lege ferenda menite să consolideze normativul penal sancționator în vederea prevenirii și combaterii eficiente a acțiunilor de separatism.

Semnificaţia teoretică a tezei vizează conceptualizarea răspunderii penale pentru acțiunile de separatism. Totodată, lucrarea livrează un vast suport teoretic și normativ privind tratamentul fenomenului de separatism pe plan internațional și național. Abordarea multiaspectuală a fenomenului de separatism poate servi drept cadru ştiinţifico-metodologic de reper pentru diferite medii de specialitate.

Valoarea aplicativă a tezei se desprinde din volumul de informații pertinente și utile, atât din perspectiva reglementării diferendului transnistrean, cât și pentru dezvoltarea cadrului juridico-penal pe măsură să facă faţă pericolelor separatismului în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în procesul de instruire din cadrul facultăților de drept, științe politice și relații internaționale a instituțiilor de învățământ universitar, inclusiv la efectuarea unor cercetări științifice tematice privind separatismul, precum și la implementarea unor inițiative legislative în vederea sancționării fenomenului în cauză. De asemenea, aceste rezultate sunt utile pentru organele de drept, în cadrul prevenirii și combaterii acțiunilor de separatism.

Cuprins


1. FENOMENUL DE SEPARATISM ÎN DOCTRINĂ ȘI LEGISLAȚIE
 • 1.1. Acte internaționale privind separatismul, forme de manifestare și dreptul de autodeterminare al popoarelor
 • 1.2. Tratamentul separatismului în sursele doctrinare din alte state
 • 1.3. Separatismul în sursele doctrinare autohtone
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. PRACTICI INTERNAȚIONALE PRIVIND SANCȚIONAREA SEPARATISMULUI
 • 2.1. Premise istorice privind necesitatea prevenirii și combaterii actelor de separatism
 • 2.2. Modele incriminatorii ale actelor de separatism
 • 2.2.1. Incriminarea separatismului în legislația unor state aparținând sistemului de drept continental
 • 2.2.2. Incriminarea separatismului în legislația unor state aparținând sistemului de drept anglo-saxon
 • 2.2.3. Incriminarea separatismului în legislația unor state aparținând altor sisteme de drept
 • 2.3. Fenomenul de separatism prin prisma jurisprudenței internaționale
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. INCRIMINAREA FAPTELOR DE SEPARATISM ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Fundamente constituționale privind protecția juridico-penală a suveranității, independenței, caracterului unitar și indivizibil al statului Republica Moldova
 • 3.2. Infracțiuni referitoare la separatism, prevăzute în legea penală a Republicii Moldova
 • 3.3. De lege ferenda privind incriminarea fenomenului de separatism…
 • 3.3.1. Obiectul juridic al infracțiunii
 • 3.3.2. Latura obiectivă a infracțiunii
 • 3.3.3. Latura subiectivă a infracțiunii
 • 3.3.4. Subiectul infracțiunii
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. REZULTATELE OBȚINUTE ÎN CERCETAREA FENOMENULUI INFRACŢIONAL AL SEPARATISMULUI
 • 4.1. Sinteza rezultatelor obținute privind reflectarea separatismului în doctrină și legislație
 • 4.2. Sinteza rezultatelor cercetării practicilor internaționale de sancționare a separatismului
 • 4.3. Sinteza rezultatelor obținute privind incriminarea faptelor de separatism în legislaţia Republicii Moldova
 • 4.4. Sinteza sumară privind cercetarea fenomenului infracțional al separatismului

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI