Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Orientările valorice și adaptarea psihosocială a adolescenților


Autor: Paladi Oxana
Gradul:doctor habilitat în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2023
Consultant ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document1.59 Mb / în română
Adobe PDF document1.64 Mb / în engleză

Teza

CZU 316.6:159.922.8(043.3)

Adobe PDF document 9.46 Mb / în română
263 pagini


Cuvinte Cheie

valoare, orientare valorică, valori terminale, valori instrumentale, adaptare, adaptare psihosocială, adaptabilitate psihosocială, componente ale adaptării psihosociale, profil psihologic al personalității, vârsta adolescenței

Adnotare

Structura tezei: lucrarea conţine adnotări în limbile română, rusă şi engleză, introducere, șase capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 402 titluri, 11 anexe, 251 pagini de text de bază, 32 figuri şi 70 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 62 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării: fundamentarea epistemică a concepției privind orientările valorice și adaptarea psihosocială, elaborarea și validarea experimentală a programului de facilitare a adaptării psihosociale la vârsta adolescenței.

Obiectivele cercetării: determinarea fundamentelor epistemice privind orientările valorice și adaptarea psihosocială; descrierea particularităților manifestării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale la vârsta adolescenței, identificarea relațiilor adaptării psihosociale cu dimensiunile personalității, fundamentarea științifică a conceptelor; determinarea și implementarea instrumentelor pentru diagnosticarea orientărilor valorice și a adaptării psihosociale la adolescenți; stabilirea orientărilor valorice, a nivelurilor adaptării psihosociale la vârsta adolescenței precum și a relațiilor acestora cu factorii psihosociali și dimensiunile personalității; determinarea profilurilor psihologice ale adolescentului din perspectiva orientărilor valorice și a adaptării psihosociale; elucidarea impactului orientărilor valorice asupra adaptării psihosociale a adolescenților; elaborarea şi validarea experimentală a programului psihologic de facilitare a adaptării psihosociale la vârsta adolescenței; formularea concluziilor generale, a recomandărilor și cercetărilor de perspectivă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor cercetării constă în proiectarea, edificarea și lansarea unei concepții teoretico-experimentale cu referire la orientările valorice și a relației lor cu adaptarea psihosocială a adolescenților. Cercetarea dată este unul dintre primele studii psihosociale din țară care relevă o viziune unitară asupra conceptelor menționate din perspectiva abordărilor societale contemporane dedusă din multiple abordări. Elementele de noutate și originalitate ale cercetării se regăsesc în: fundamentarea modelului psihodiagnostic prin care se poate realiza managementul cercetării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a personalității adolescentului; determinarea factorilor psihosociali, a dimensiunilor și direcțiilor importante pentru acest proces; prezentarea modelului evaluării personalității din perspectiva factorilor psihosociali, dimensiunilor personalității care influențează orientările valorice și adaptarea psihosocială; fundamentarea unei abordări holistice a relației orientărilor valorice cu adaptarea psihosocială ale adolescenților dedusă din perspectiva factorilor psihosociali; stabilirea caracterului specific al adaptării psihosociale în contextul integrativ al interacțiunii dimensiunilor de personalitate; determinarea profilurilor psihologice ale adolescentului din perspectiva orientărilor valorice în funcție de factorii psihosociali; determinarea profilurilor psihologice ale adolescenților cu adaptare și inadaptare psihosocială; identificarea factorilor care au influenţă asupra adaptării psihosociale înalte a adolescenţilor; determinarea impactului orientărilor valorice asupra adaptării psihosociale; elaborarea Modelului explicativ al relației orientărilor valorice cu adaptarea psihosocială la vârsta adolescenței; proiectarea și implementarea Programului de facilitare a adaptării psihosociale la vârsta adolescenței.

Rezultatele obţinute în cadrul prezentei cercetări au determinat crearea unei direcţii ştiinţifice noi: Abordarea holistică a relației orientărilor valorice cu adaptarea psihosocială la vârsta adolescenței. Semnificaţia teoretică a cercetării: rezultatele studiului completează domeniul psihologiei cu abordarea holistică a relației orientărilor valorice cu adaptarea psihosocială, inclusiv a impactului orientărilor valorice asupra adaptării psihosociale a adolescenților din perspectiva abordărilor societale contemporane dedusă din multipli factori psihosociali (gen; proveniență, clasa / anul de studii; profilul studiilor; tipul studiilor; vârstă; starea familială; venitul lunar personal; reușita academică; etnie; tipul familiei din care face parte; venitul mediu lunar al familiei; percepția stării sănătății (numărul vizitelor la medic cu diverse probleme de sănătate; prezența unei boli; autoaprecierea stării sănătății); studiile părinților; plecarea părinților la muncă peste hotare; dorința de a pleca peste hotarele RM după absolvirea studiilor pentru a face studii sau pentru a munci) și a dimensiunilor de personalitate; elaborarea modelului de cercetare a orientărilor valorice și a adaptării psihosociale la vârsta adolescenței din perspectiva factorilor psihosociali și a dimensiunilor personalității.

Valoarea aplicativă a cercetării: elaborarea metodologiei de diagnosticare a orientărilor valorice și a adaptării psihosociale la vârsta adolescenței; elaborarea modelului evaluării personalității din perspectiva factorilor psihosociali, dimensiunilor care influențează orientările valorice și adaptarea psihosocială a adolescenților; elaborarea profilurilor psihologice ale adolescenților din perspectiva orientărilor valorice prioritare (terminale și instrumentale) în funcție de factorii: gen, mediul de proveniență, profilul studiilor, vârstă, reușită academică, venitul familial lunar, suferința din cauza unei boli, migrație economică; elaborarea profilului psihologic complex al adolescentului cu nivel înalt de adaptare psihosocială din perspectiva dimensiunilor: motivațional-valorică; a controlului; metacognitivă; emoțional-reglatorie; de evaluare și autoevaluare; elaborarea modelului explicativ al relației orientărilor valorice cu adaptarea psihosocială la vârsta adolescenței; validarea programului de intervenție psihologică Facilitarea adaptării psihosociale la vârsta adolescenței. Datele experimentale vor fi utile cercetătorilor, psihologilor, cadrelor didactice și de conducere; adolescenţilor, părinţilor etc. inclusiv pentru eficientizarea procesului educaţional direcţionat spre formarea unei personalităţi integrale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul proiectelor naționale, programelor de stat; conferințelor, simpozioanelor științifice naționale și internaționale; în activitatea didactică de pregătire și formare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la specialitatea Psihologie (IȘE, USM); în cadrul activităților organizate pentru cadrele didactice și de conducere, psihologii educaționali din Republica Moldova.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE ORIENTĂRILOR VALORICE ȘI ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE LA VÂRSTA ADOLESCENȚEI
 • 1.1. Orientările valorice: definiții, tipuri, principii, clasificări
 • 1.2. Orientările valorice – element al structurii personalității
 • 1.3. Adaptarea psihosocială: definiții, teorii, criterii
 • 1.4. Adaptarea psihosocială și dimensiunile de personalitate
 • 1.5. Interacțiunea dintre orientările valorice și adaptarea psihosocială la adolescenți
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. DESIGN-UL CERCETĂRII ORIENTĂRILOR VALORICE ȘI ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE A ADOLESCENȚILOR
 • 2.1. Managementul cercetării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a adolescenților
 • 2.2. Instrumentele psihometrice ale cercetării experimentale
 • 2.3. Caracteristica eșantionului cercetării
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. STUDIUL EXPERIMENTAL AL ORIENTĂRILOR VALORICE ALE ADOLESCENȚILOR
 • 3.1. Conținutul orientărilor valorice ale adolescenților: valori terminale / valori instrumentale
 • 3.2. Relația dintre orientările valorice și factorii psihosociali: vârstă, gen, mediu de proveniență, studii, familie, sănătate, migrație economică
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚI ȘI NIVELURI ALE ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE A ADOLESCENȚILOR
 • 4.1. Nivelurile adaptării psihosociale la adolescenți
 • 4.2. Adaptarea psihosocială și dimensiunile de personalitate
 • 4.3. Relația dintre adaptarea psihosocială și factorii psihosociali: vârstă, gen, mediu de proveniență, studii, familie, sănătate, migrație economică
 • 4.4. Analiza corelațională a adaptării psihosociale cu dimensiunile personalității
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. CERCETAREA IMPACTULUI ORIENTĂRILOR VALORICE ASUPRA ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE A ADOLESCENȚILOR
 • 5.1. Caracteristici ale orientărilor valorice și a ierarhiilor lor în funcție de nivelurile adaptării psihosociale ale adolescenților
 • 5.2. Profilurile psihologice ale personalității adolescentului din perspectiva orientărilor valorice
 • 5.3. Elementele de influență a orientărilor valorice asupra adaptării psihosociale a adolescenţilor
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. CADRUL FORMATIV DE FACILITARE A ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE LA VÂRSTA ADOLESCENȚEI
 • 6.1. Metodologia de facilitare a adaptării psihosociale la vârsta adolescenței
 • 6.2. Dimensiuni structurale ale demersului formativ
 • 6.3. Programul de intervenţie psihologică Facilitarea adaptării psihosociale a adolescenților
 • 6.4. Valori experimentale comparate ale adaptării psihosociale la adolescenți
 • 6.5. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul autorului