Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul aderării procesului educaţional preuniversitar al României la exigenţele Uniunii Europene


Autor: Ciungu Petre
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Nicolae Ţâu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.04 Mb / în română

Teza

CZU 373 : 005 (498 + 4 ) (043.2 ) =135.1 C55

Adobe PDF document 10.39 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

management, managementul educaţional, managementul bazat pe cunoştinţe, competenţe manageriale, societate a cunoaşterii, factorul uman, instruire şi educare, organizaţie educaţională, cultură organizaţională, leadership, parteneriat, capacitate previzională, preţ, calitate, proiectare, strategie instituţională, produs strategic, planul de acţiune, analiza SWOT.

Adnotare

În condiţiile actuale ale dezvoltării societăţii , se constată tot mai intens că , principalul argument al dezvoltării economiei îl constituie cunoaşterea , că singura sursă reală de putere de acum înainte va fi cererea de noi cunoştinţe . Astfel, în această societate a cunoaşterii , oamenii trebuie să înveţe dinainte de a intra pe piaţa muncii , prin şcoală, trecând prin treptele formării profesionale iniţiale şi apoi prin cele ale formării continue, adaptându-se subsistemelor educaţiei permanente.

Apare foarte clar, care este locul învăţământului în acest context şi rolul managementului unităţilor de învăţământ preuniversitar , precum şi modul în care se implică şi este afectată şcoala şi conducerea ei de prefacerile societăţii actuale.

Studiile întreprinse de autor , relevă, cu prioritate rolul deciziilor în activitatea de conducere şi ele ţin de competenţa administraţiei şcolilor şi, deci pregătirea managerilor din învăţământul preuniversitar, şi nu numai, necesită aplicarea celor mai noi rezultate din domeniul ştiinţelor, din experienţa profesorilor etc.

Pentru realizarea aderării procesului educaţional preuniversitar al României la exigenţele Uniunii Europene este necesară pregătirea unor cadre didactice performante, este necesară pregătirea elevilor , absolvenţilor învăţământului preuniversitar, ca şi cea a adulţilor , astfel încât aceştia să fie capabili să rezolve problemele societăţii în condiţiile unei economii concurenţiale de piaţă.

Fiecare treaptă de învăţământ este realizată printr-o concepţie unitară de formare şi perfecţionare a procesului didactic, pentru ridicarea nivelului de instruire a absolvenţilor liceului şi învăţământului tehnic şi profesional, în toate aspectele sale.

Utilizarea managementului strategic la nivelul organizaţiilor educaţionale, permite adaptarea organizaţiei la modificările rapide ale mediului, anticiparea acestora sau chiar generarea lor.

Scopul tezei constă în elaborarea unor mijloace organizatorice privind conducerea învăţământului preuniversitar în condiţiile integrării şi globalizării economice .Investigaţiile autorului au urmărit realizarea acestui scop, stabilind concretizarea esenţei funcţiilor managerilor organizaţiilor educaţionale, rolul acestora în organizarea şi conducerea unităţilor de învăţământ, de dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea, privitor la cerinţele pieţei muncii în condiţiile dezvoltării economiei de piaţă, argumentarea propunerilor în baza practicii mondiale referitoare la formele organizaţionale şi conţinutul pregătirii tinerilor şi adulţilor în condiţiile actuale din România. Structura tezei este determinată de obiectivele şi sarcinile lucrării şi cuprinde trei capitole, fiecare capitol fiind divizat în mai multe paragrafe în care sunt expuse cele mai importante aspecte ale temei lucrării.

Cuprins


CAPITOLUL I Bazele teoretico–metodologice ale managementului educational
  • 1.1. Concepte si curente privind specificul managementului educational 9
  • 1.2. Tendinte europene în managementul formarii cadrelor didactice si formarii profesionale pe întreg parcursul vietii
  • 1.3. Cerintele contemporane fata de calitatea instruirii

CAPITOLUL II Diagnosticul national si regional privind dezvoltarea învatamântului tehnic si profesional
  • 2.1. Sistemul educational: analiza nevoilor educationale în conditiile integrarii României în UE
  • 2.2. Investitiile în educatie ca cerinta majora pentru armonizarea învatamântului românesc cu cel european
  • 2.3. Prioritatii regionale pentru TVET

CAPITOLUL III Perspectiva si caile perfectionarii personalului în perioada de aderare la uniunea europeana
  • 3.1 Exigentele proiectarii pedagogice si planificarea strategica institutionala
  • 3.2 Formarea initiala si continua a personalului didactic si a managerilor din învatamântul preuniversitar
  • 3.3 Particularitatile formarii profesionale a adultilor în România