Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Managementul sporirii eficienţei economice a potenţialului de producţie în sectorul agrar


Autor: Catan Petru
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Consultant ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.05-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document2.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

agricultură, potenţial de producţie, eficienţă economică, unităţi agricole, abilitatea întrprinzătorului, resurse de producţie, analiza regresională, modelare economicomatematică, subvenţii, compensaţii

Adnotare

Structura tezei. Teza constă din: introducere, cinci capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 253 denumiri, 264 de pagini de text de bază, 70 tabele, 26 figuri, 28 anexe. Rezultatele obţinute sînt publicate în 45 de lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv 37 în anii 2002-2010.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie aspectele teoretice, metodologice şi practice ale potenţialului de producţie în agricultură, managementului sporirii eficienţei lui în cadrul întreprinderilor agricole din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării sînt: evaluarea potenţialului de producţie în sectorul agrar în condiţiile actuale de gospodărire; aprecierea eficienţei gestiunii potenţialul de producţie a întreprinderilor agricole din Republica Moldova; metodele şi tehnicile aprecierii nivelului potenţialului de producţie şi a eficienţei gestiunii lui; argumentarea direcţiilor politicii economice a statului de susţinere a producătorilor agricoli.

Scopul principal al tezei îl constituie studierea bazelor teoretice şi metodologice a utilizării potenţialului de producţie în agricultură, evaluarea stării şi evoluţiei lui existente şi elaborarea recomandărilor privind sporirea eficienţei în sectorul agrar.

Metodologia cercetărilor ştiinţfiice include: comparaţia; metoda măsurării relaţiilor factorial-cauzale; metoda monografică, metoda grupărilor; metoda grafică; metoda corelaţiei liniare multifactoriale; metoda regresională; metoda de optimizare a parametrilor; metoda sistemului echilibrat al indicatorilor (BSC); modelarea economico-matematică ş.a.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în următoarele: abordarea teoretică a conceptului categoriei potenţialului de producţie în sectorul agrar şi precizarea esenţei lui; elaborarea schemei şi identificarea elementelor de bază a potenţialului de producţie în sectorul agrar; elaborarea schemelor şi argumentarea structurii ramurale lărgite şi sub aspect teritorial a potenţialului de producţie, propunerea sistemului de indicatori a evaluării eficienţei economice a utilizării potenţialului de producţie în sectorul agrar; propunerea ca la întocmirea ierarhiei scopurilor întreprinderii să fie utilizată metodologia sistemului echilibrat al indicatorilor (BSC); propunerea metodologiei evaluării potenţialului de producţie în sectorul agrar după trei metodologii; aplicarea modelului economico-matematic de optimizare a parametrilor economici-de producţie a întreprinderilor agricole - problemă a programării lineare: în calitate de criterii de optimalitate în modele să fie utilizaţi indicatorii – maximumul profitului din realizarea producţiei agricole şi maximumul producţiei marfă; propunerea spre implimentare modelului de reglementare a producerii agricole pe calea repartizării optimale a subvenţiilor şi compensaţiilor, etc.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezultă din direcţiile de eficientizare economică a potenţialului de producţie în sectorul agrar, perfecţionarea metodelor estimării eficienţei economice a lui, precum şi din recomandările incluse î

n conţinutul lucrării referitor la potenţialul de producţie a întreprinderilor agricole din RM. Propunerile parţial sînt utilizate în activitatea de evaluare a eficienţei economice a producţiei agricole, în procesele de cercetare a instituţiilor ştiinţifice de profil, precum şi în scopuri de instruire în instituţiile superioare de învăţământ cu profil economic.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE EVALUĂRII NIVELULUI ŞI EFICIENŢEI ECONOMICE A POTENŢIALULUI DE PRODUCŢIE ÎN SECTORUL AGRAR
 • 1.1. Esenţa economică a potenţialului de producţie în sectorul agrar, prin prisma analizei
 • comparative a generalizărilor ştiinţifice în domeniu
 • 1.2. Indicatorii aprecierii nivelului potenţialului de producţie şi a eficienţei gestiunii lui
 • 1.3. Metodologia estimării potenţialului de producţie şi a eficienţei gestiunii lui
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI SPORIRII EFICIENŢEI ECONOMICE A POTENŢIALULUI DE PRODUCŢIE ÎN SECTORUL AGRAR
 • 2.1. Delimitări conceptuale ale managementului în general şi a managementului sporirii eficienţei economice
 • 2.2. Metode, tehnici şi instrumente actuale ale managementului sporirii eficienţei economice a potenţialului de producţie în sectorul agrar
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. STAREA ACTUALĂ A POTENŢIALULUI DE PRODUCŢIE A SECTORULUI AGRAR AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Analiza situaţiei social-economice a sectorului agrar a Moldovei
 • 3.2. Resursele funciare - componenta esenţială a potenţialului de producţie a sectorului agrar
 • 3.3. Analiza resurselor umane
 • 3.4. Estimarea economică a utilizării mijloacelor de producţie
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA EFICIENŢEI ECONOMICE A UTILIZĂRII POTENŢIALULUI DE PRODUCŢIE ÎN SECTORUL AGRAR ŞI ARGUMENAREA ECONOMICĂ A DIMENSIUNILOR LUI OPTIMALE
 • 4.1. Evaluarea eficienţei economice a utilizării potenţialului de producţie în sectorul agrar
 • 4.2. Bazele metodologice a optimizării potenţialului de producţie în sectorul agrar
 • 4.3. Evaluarea eficienţei economice a potenţialului de producţie în sectorul agrar şi argumentarea economică a dimensiunilor lui după modelele optimale
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. DIRECŢIILE DIRIJĂRII EFICIENTE DE CĂTRE STAT A RELAŢIILOR ECONOMICE ÎN SECTORUL AGRAR A MOLDOVEI
 • 5.1. Politica economică a statului de susţinere a producătorilor agricoli
 • 5.2. Reducerea disparităţii preţurilor între sectorul agrar şi alte ramuri ale economiei
 • 5.3. Perfecţionarea mecanismului de concurs a achiziţionărilor producţiei agricole de către stat
 • 5.4. Concluzii la la capitolul 5