Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Implementarea principiilor strategiilor de management la întreprinderile din complexul agroalimentar


Autor: Oleiniuc Maria
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

strategia de management, management strategic, principiile strategiilor, diagnosticarea strategică, întreprinderile de panificaţie, model de management strategic, lanţul valoric, planul de dezvoltare strategică, controlling-ul strategic, modele economico-matematice

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 191 titluri, 18 anexe, 143 pagini de text de bază, 22 figuri, 22 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări.

Domeniul de studiu. În cadrul cercetărilor au fost examinate aspectele teoretice ale conceptelor de „strategie de management” „management strategic” şi „principiile strategiei”. Ţinând cont de tema tezei, a fost efectuată diagnosticarea strategică a mediilor extern şi intern de afaceri în ramura panificaţiei, cu sistematizarea rezultatelor în analiza SWOT. În baza rezultatelor cercetărilor efectuate, a fost propus un model de management strategic concret adaptat la specificul industriei de panificaţie.

Obiectivele tezei. Obiectivul de bază al cercetărilor constă în diagnosticarea strategică a industriei de panificaţie din Republica Moldova şi recomandarea unui model de management strategic eficient, care va lua în consideraţie etapele de formulare şi implementare a unei strategii de management.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În teză sunt propuse direcţiile strategice de dezvoltare pentru fiecare participant la lanţul valoric de fabricare a produselor de panificaţie şi patiserie; elaborat şi argumentat un model de management strategic concret pentru întreprinderile industriei de panificaţie; formulate strategiile pe termenele mediu şi lung pentru întreprinderile de panificaţie în baza matricei de analiză strategică ADL-LC; elaborate modelele Planului anual de dezvoltare strategică şi ale Planului anual de acţiuni de implementare a strategiei; a fost adaptat modelul BSC pentru evaluarea performanţelor strategiilor şi controlling-ul strategic în întreprinderile de panificaţie; precum şi argumentată eficienţa strategiilor propuse prin aplicarea modelelor economico-matematice.

Semnificaţia teoretică. Abordările teoretice, prezentate în lucrare constituie elemente metodologice importante pentru investigaţiile ştiinţifice ulterioare. Totodată, datorită informaţiei relevate, teza poate fi utilizată în procesul didactic din instituţiile de învăţământ cu profil economic.

Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările practice, prezentate în teză, sunt orientate spre aplicarea metodei de diagnosticare a mediilor extern şi intern de afaceri pentru analiza strategică a ramurii de panificaţie; pentru implementarea modelului de management strategic în practica întreprinderilor de panificaţie; la elaborarea documentaţiei privind aplicarea managementului strategic; la implementarea principiilor şi direcţiilor strategice pentru eficientizarea activităţii participanţilor la lanţul valoric de fabricare a produselor de panificaţie şi patiserie; pentru optimizarea programelor de producţie privind evaluarea eficienţei strategiei adoptate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teza în cauză este formarea viziunii strategice de dezvoltare a ramurii de panificaţie din Republica Moldova şi propunerea unui model de management strategic adaptat la specificul ramurii studiate, inclusiv prin prisma principiilor strategiilor de management.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Măsurile şi recomandările propuse în teză au fost aprobate la întreprind