Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: aspecte sinergetice (în baza materialelor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare)


Autor: Pişcenco Marina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Anatol Rotaru (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.05-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.84 Mb / în română
Adobe PDF document0.92 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

evaluare, acreditare, activitate ştiinţifică, organizaţie ştiinţifică, abordare sistemico-sinergetică, efect sinergetic, scientometrică, sistem de indicatori, perfecţionare

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 188 titluri, 18 anexe, 127 pagini de text de bază, 7 tabele, 52 figuri.

Numărul de publicaţii la temă: rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice cu un volum de 4,3 coli de autor.

Domeniul de studiu: management în sfera ştiinţei şi inovării.

Scopul şi obiectivele lucrării: cercetarea complexă a sistemului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor ştiinţifice ce activează în Republica Moldova pe baza abordării sistemico-sinergetice şi elaborării unor recomandări practice concrete cu privire la perfecţionarea acesteia.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată a fost efectuată o cercetare complexă a sistemului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor ştiinţifice active în RM; este relevată influenţa sistemului de evaluare şi acreditare asupra eficienţei activităţii ştiinţifice şi inovaţionale; este propusă o abordare inovaţională nouă a cercetării sistemului de evaluare şi acreditare – sistemico-sinergetică; este elaborat modelul de evaluare şi acreditare ca un sistem sinergetic unic; sunt determinate şi depistate sursele de bază ale sinergiei în sistemul actual de evaluare şi acreditare; este argumentată necesitatea creării propriului index naţional al citării ştiinţifice; este efectuată analiza complexă a sistemului de indicatori în scopul majorării caracterului său informativ şi obiectiv; au fost elaborate recomandări concrete referitoare la perfecţionarea sistemului actual de evaluare şi acreditare a organizaţiilor ştiinţifice.

Problema ştiinţifică importantă, soluţionată în cadrul cercetării curente, o constituie elaborarea unor recomandări practice concrete privind perfecţionarea sistemului în vigoare de evaluare şi acreditare în scopul majorării eficienţei lui şi asigurării unor schimbări calitative în sfera ştiinţei şi inovării in R.Moldova. În urma analizei complexe efectuate, utilizând metodologia teoriei sinergetice, s-a demonstrat că acest sistem, fiind un sistem unic de autoorganizare, are posibilitatea, precum şi capacitatea de a se dezvolta eficient.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei. Lucrarea dezvoltă şi completează problemele, insuficient reflectate şi cercetate în publicaţii autohtone, privind estimarea calităţii activităţii ştiinţifice şi a funcţionării sistemului naţional de acreditare a organizaţiilor ştiinţifice, iar realizarea recomandărilor din teză, ce vizează perfecţionarea sistemului actual de evaluare şi acreditare, va permite sporirea eficienţei activităţii Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetării date este posibilă în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM. Principiile şi concluziile tezei, de asemenea, pot fi utilizate de institutele de cercetări ştiinţifice şi instituţiile de învăţământ superior pentru evaluarea activităţii proprii, de organele de conducere publică - pentru analiza şi perfecţionarea activităţii organizaţiilor ştiinţifice subordonate şi de organele de conducere de stat - pentru adoptarea deciziilor privind promovarea reformei ştiinţei moldoveneşti.