Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Proiectarea şi implementarea managementului eficient al carierei în asistenţa socială


Autor: Gribincea Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Maria Gheorghiţă
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: D 31-08.00.05-27.03.08
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în română

Cuvinte Cheie

carieră profesională, planificarea carierei, managementul carierei, resurse umane, asistenţă socială, asistent social, expert comunitar, sondaj, model de management al carierei, metodologie

Adnotare

Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 154 de denumiri, 9 anexe, 131 pagini de text de bază, 19 figuri, 11 tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate în 9 lucrări.

Domeniul de studiu. În lucrare sînt examinate conceptele de management al carierei profesionale şi proces de planificare a carierei; este analizată situaţia curentă din domeniul asistenţei sociale din Republica Moldova şi este evaluat managementul carierei asistenţilor sociali naţionali.

Obiectivele tezei. Obiectivul cercetărilor constă în evaluarea managementului carierei şi dezvoltării profesionale a asistenţilor sociali din Republica Moldova şi în propunerea unui model de management eficient al carierei, precum şi a metodologiei de evaluare a eficienţei managementului carierei, aplicabile pentru domeniul asistenţei sociale.

Problema ştiinţifică de evidenţiere a rezervelor şi carenţelor din managementul carierei în asistenţa socială a fost soluţionată prin propunerea unor recomandări eficiente de ordin metodologic, organizatoric, economic şi social pentru perfecţionarea acestuia.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În teză sînt precizate conceptele de carieră profesională şi management al carierei, ţinînd cont de specificul domeniului social; este elaborat „Ghidul privind dezvoltarea carierei profesionale a asistentului social”; este propus un şir de măsuri de eficientizare a managementului carierei pentru asistenţii sociali; este elaborat şi justificat modelul de management eficient al carierei pentru asistenţa socială; de asemenea, este propusă şi argumentată economic o metodologie concretă de evaluare managementului eficient al carierei.

Semnificaţia teoretică.Abordările teoretice formează elemente de metodologie pentru investigaţiile ştiinţifice viitoare. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic din instituţiile de învăţămînt superior la Facultatea „Psihologie şi Asistenţă Socială” şi la facultăţile economice.

Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările practice prezentate în teză pot fi aplicate pentru implementarea modelului de management eficient al carierei pentru asistenţii sociali din republică; folosirea tehnicilor de construire a carierei şi concretizarea criteriilor de evaluare a carierei în asistenţa socială; implementarea măsurilor de eficientizare a managementului carierei în domeniul asistenţei sociale; aplicarea metodologiei de evaluare a managementului eficient al carierei în asistenţa socială.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Măsurile şi recomandările propuse în teză au fost aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, de Direcţia generală de asistenţă socială din mun. Chişinău şi Secţia raională de asistenţă socială şi protecţie a familiei din r. Orhei.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE CONCEPTULUI DE MANAGEMENT AL CARIEREI ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ
 • 1.1. Concretizări conceptuale ale noţiunii de asistenţă socială
 • 1.2. Delimitări conceptuale privind cariera profesională în asistenţa socială
 • 1.3. Managementul carierei – o etapă importantă a gestiunii resurselor umane
 • 1.4. Procesul de planificare a carierei din perspectiva organizaţională şi cea individuală
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA SITUAŢIEI DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA MANAGEMENTULUI CARIEREI
 • 2.1. Caracteristica sistemului naţional de asistenţă socială şi tendinţele de dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială.
 • 2.2. Locul şi rolul asistentului social în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială
 • 2.3. Evaluarea managementului carierei în asistenţa socială din republică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI EFICIENT AL CARIEREI ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Proiectarea modelului de management eficient al carierei pentru asistenţa socială naţională
 • 3.2. Măsuri de eficientizare a managementului carierei asistenţilor sociali
 • 3.3. Elaborarea şi aprobarea metodologiei de evaluare economică a managementului eficient al carierei în asistenţa socială
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI