Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reglementarea tarifară a operațiunilor de import-export


Autor: Țurcan Pavel
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Teodor Cârnaţ
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română

Teza

CZU 347.7:658.8.03(043.2)

Adobe PDF document 3.89 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

reglementarea tarifară, operațiuni de import-export, tarif vamal, Sistem Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor, taxă vamală, valoarea mărfii în vamă, preferințe tarifare, originea mărfii

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 211 surse, 10 anexe, textul de bază constituit din 145 pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 articole științifice.

Domeniul de studiu: reglementarea tarifară a operaţiunilor de import – export.

Scopul și obiectivele cercetării. Scopul rezidă în cercetarea multidimensională a reglementării tarifare a operațiunilor de import-export şi a elementelor constitutive ale acesteia, ca tariful vamal, taxa vamală, valoarea mărfii în vamă și originea mărfii, în vederea stabilirii soluţiilor finale pe marginea lacunelor conceptuale şi legislative evidențiate, cu scopul de a asigura o înţelegere corectă a acestei reglementări reieşind din multitudinea intereselor implicate ale agenților economici, participanți ai activității de comerț exterior. Obiectivele cercetării vizează: identificarea şi definirea conceptului de tarif vamal; clasificarea tariful vamal; identificarea şi evaluarea funcțiilor tarifelor vamale; stabilirea locului tarifului vamal în ierarhia măsurilor de stat a reglementării economiei la etapa actuală și identificarea potențialului de creștere a eficienței reglementării tarifare; analiza Sistemul Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor; definirea taxei vamale ca element al tarifului vamal; clasificarea taxelor vamale; specificarea funcțiilor taxelor vamale; compararea funcţiei fiscale şi regulatorii a taxei vamale prin stabilirea strategiei efective a reglementării tarifare în RM; g) evaluarea preferințelor tarifare; h) definirea conceptului determinării țării de origine a mărfii; identificarea criteriilor de determinare a țării de origine a mărfii; stabilirea originii preferențiale și nepreferențiale a mărfurilor.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a rezultatelor cercetării a constat în aprofundarea caracterului inovator al rezultatelor obținute, determinat de faptul că pentru prima dată în știința dreptului vamal al RM a fost efectuată o cercetare complexă şi amplă a conceptului reglementării tarifare a operațiunilor de import-export, prin stabilirea locului tarifului vamal în ierarhia măsurilor de stat a reglementării economiei la etapa actuală și identificarea potențialul de creștere a eficienței reglementării tarifare; evidenţierea taxelor vamale ca element al tarifului vamal. Problema științifică importantă soluționată în domeniu rezidă în analiza teoretico-practică a reglementărilor tarifare prin detalierea noțiunii de tarif vamal, taxă vamală și Sistemul Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor, atât pe plan național, cât și pe plan internațional, care a condus la clarificarea pentru teoreticieni și practicieni din domeniul vamal a locului și rolului reglementărilor tarifare în cadrul reglementărilor de stat a activității economice externe din perspectiva ascendenţei integrării economiei Republicii Moldova în economia mondială, în special în cea a Uniunii Europene.

Semnificaţia teoretică a cercetării este prezentă prin analiza ştiinţifică a opiniilor și propunerilor controversate, expuse în literatura de specialitate a RM și a altor state, cu referire la reglementarea tarifară, contribuţia la dezvoltarea tezelor privind reglementarea tarifară a operațiunilor de import-export, și în special cele privind elementele acestei reglementări, ca fiind neelucidate în teoria şi practica organelor vamale.

Conceptele reformulate ale tarifului vamal și taxei vamale, precum și metodele de determinare a valorii mărfii în vamă, sau a criteriilor de determinare a țării de origine a mărfii, vor facilita procesul de modificare și completare a cadrului legal de activitate a acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării se remarcă prin transpunerea elementelor reglementării tarifare în mediul academic, procesul științifico-didactic, precum și pentru persoanele care activează în cadrul organelor vamale pentru înțelegerea mai bună a procesului de reglementare tarifară a operațiunilor de import-export, precum și fundamentarea științifică a activității de implementare în practică a reglementărilor vamale naționale. Propunerile de lege ferenda înaintate, îşi vor avea drept scop dezvoltarea legislației vamale naționale, în general, cât și a prevederilor ce determină tariful și taxa vamală, precum și valoarea și originea mărfii în special.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza de doctor a fost elaborată în cadrul departamentului „Drept Public” al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, fiind examinată și aprobată. Concluziile şi recomandările în baza tezei de doctorat și-au găsit reflectare în cele 9 articole publicate în reviste științifice naționale și de peste hotare, inclusiv în prezentările la conferinţele ştiinţifico-practice internaţionale.

Cuprins


1. ANALIZA DOCTRINEI CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA TARIFARĂ A OPERAȚIUNILOR DE IMPORT-EXPORT
 • 1.1 Analiza doctrinei autohtone privind reglementarea tarifară a operațiunilor de import-export
 • 1.2 Analiza doctrinei din alte state cu privire la reglementarea tarifară a operațiunilor de import-export
 • 1.3 Determinarea cadrului normativ național și internațional cu referire la reglementarea tarifară
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. TARIFUL VAMAL CA INSTRUMENT PRINCIPAL DE REALIZARE A REGLEMENTĂRII TARIFARE A OPERAŢIUNILOR DE IMPORT EXPORT
 • 2.1. Conceptul de tarif vamal ca instrument principal de realizare a reglementării tarifare
 • 2.1.1. Funcțiile tarifului vamal
 • 2.1.2. Clasificarea tarifului vamal
 • 2.2. Analiza Sistemului Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor
 • 2.3. Locul şi rolul reglementării tarifare în cadrul reglementărilor de stat ale activității economice externe
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. TAXA VAMALĂ CA ELEMENT DE ECHILIBRARE A IMPORTULUI ȘI EXPORTULUI DE MĂRFURI
 • 3.1. Conceptul de taxă vamală
 • 3.1.1. Natura juridică a taxei vamale
 • 3.1.2. Funcțiile taxei vamale
 • 3.2. Clasificarea taxelor vamale
 • 3.3. Stabilirea valorii mărfii în vamă
 • 3.4. Preferințele tarifare – modele și condiții de aplicare
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. DETERMINAREA ŢĂRII DE ORIGINE A MĂRFII – PARTE COMPONENTĂ A REGLEMENTĂRII TARIFARE
 • 4.1 Noțiuni introductive privind originea mărfii
 • 4.2 Criteriile de determinare a țării de origine a mărfii
 • 4.2.1 Originea nepreferențială
 • 4.2.2 Originea preferențială
 • 4.3 Procedura de confirmare a originii mărfurilor
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI