Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Statutul juridic al organizaţiilor nonguvernamentale în statele democratice


Autor: Ungureanu Ciprian Gabriel
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Anatolie Bantuş
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie
Consultant ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 1.51 Mb / în română
205 pagini


Cuvinte Cheie

societate civilă, pluralism, asociere, dreptul la asociere, organizaţie nonguvernamentală (ONG), stat de drept, statut juridic, asociaţie obştească, Constituţie.

Adnotare

Structura tezei: Teza de doctor în drept cuprinde: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 320 de titluri, 174 de pagini text ştiinţific. Rezultatele ştiinţifice sînt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: drept constituţional.

Scopul lucrării rezidă în studierea organizaţiilor nonguvernamentale ca exponenţi principali ai societăţii, în vederea conturării statutului juridic al acestora şi aprecierii cadrului constituţional şi legislativ ce permite manifestarea acestora ca parteneri ai statului în cadrul democraţiei participative din România şi Republica Moldova. Obiectivele cercetării: analiza formelor de organizare a societăţii civile şi identificarea ONG-urilor în cadrul acestora; argumentarea rolului ONG-urilor ca exponenţi principali ai societăţii civile, în dezvoltarea democraţiei; dezvoltarea conţinutului şi rolului pluralismului ca fundament constituţional al societăţii civile şi al ONG-urilor în statele democratice; analiza dreptului la asociere ca fundament al statutului constituţional al ONG-urilor; fundamentarea teoretică a statutului juridic al ONG-urilor şi identificarea tipurilor de statute de care dispun acestea; analiza conţinutului statutului juridic al ONG-urilor în România, Republica Moldova şi actele Uniunii Europene, în vederea aprecierii contribuţiei pe care o are la afirmarea sectorului neguvernamental ca partener al statului în contextul democraţiei participative.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a lucrării derivă din încercarea: de a identifica principiile de interacţiune a statului cu societatea civilă; de a contura fundamentul constituţional al societăţii civile; de a explica esenţa semantică a conceptului de organizaţie nonguvernamentală şi locul acestei organizaţii în sistemul instituţiilor societăţii civile; de a identifica conţinutul statutului juridic al ONG-urilor; de a trasa o paralelă între Constituţie şi cadrul legislativ care conturează statutul juridic al ONG-urilor (inclusiv sub aspect comparativ: România – Republica Moldova).

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea elementelor fundamentale ale statutului juridic al ONG-urilor şi propunerea unor amendamente constituţionale şi legislative, necesare pentru consolidarea societăţii civile şi a statutului ONG-urilor ca parteneri ai statului în România şi Republica Moldova în contextul democraţiei participative.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele investigaţiei realizate sînt benefice dezvoltării continue a teoriei societăţii civile şi a statului de drept, a democraţiei participative, a teoriei organizării şi funcţionării organizaţiilor neguvernamentale, precum şi a dreptului constituţional. Teza reprezintă o sursă monografică pentru cercetătorii din domeniile dreptului public, preocupaţi de problema societăţii civile şi a organizaţiilor neguvernamentale, a mecanismului de realizare a interacţiunii acestora cu statul.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a problemei abordate; pot fi folosite în procesul didactic ca suport teoretic în cadrul cursurilor de specialitate. Ele vor contribui la amplificarea şi la aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind fenomenul societăţii civile şi a rolului ONG-urilor în societatea democratică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute considerăm că trebuie transpuse în legislaţia în vigoare, în vederea consolidării statutului juridic al ONG-urilor în democraţiile constituţionale din Republica Moldova şi România.

Cuprins


1. INTERESUL DOCTRINAR FAŢĂ DE STATUTUL JURIDIC AL ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE ÎN STATELE DEMOCRATICE
 • 1.1. Societatea civilă în lumina abordărilor doctrinaire
 • 1.2. Organizaţiile nonguvernamentale ca subiect de cercetare ştiinţifică
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ORGANIZAŢIILE NONGUVERNAMENTALE – EXPONENT PRINCIPAL AL SOCIETĂŢII CIVILE
 • 2.1. Societatea civilă: concept, rol şi funcţii
 • 2.2. Formele de organizare a societăţii civile şi identificarea ONG-urilor
 • 2.3. Abordarea terminologică a conceptului „organizaţie nonguvernamentală”
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ROLUL ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE ÎN STATUL CONTEMPORAN: FUNDAMENTE CONSTITUŢIONALE ŞI PRINCIPII DE INTERACŢIUNE
 • 3.1. Organizaţiile nonguvernamentale – factor de dezvoltare a democraţiei
 • 3.2. Pluralismul – fundamentul constituţional al societăţii civile şi al ONG-urilor în democraţiile constituţionale
 • 3.3. Dreptul de asociere – condiţie importantă pentru constituirea ONG-urilor în statul contemporan
 • 3.4. Principiile de interacţiune a ONG-urilor cu statul
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. CONȚINUTUL STATUTULUI JURIDIC AL ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ROMÂNIA ŞI ÎN ACTELE UNIUNII EUROPENE
 • 4.1.Fundamentarea teoretică a statutului juridic al organizaţiilor nonguvernamentale
 • 4.2. Particularităţile statutului juridic al ONG-urilor în România
 • 4.3. Reglementarea statutului juridic al ONG-urilor în Republica Moldova
 • 4.4. Statutul juridic al ONG-urilor în actele Uniunii Europene
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI