Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Esenţa dreptului de proprietate privată şi reglementarea acestuia în Republica Moldova


Autor: Ctitor Natalia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 februarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 347.2(478)(043.2)

Adobe PDF document 1.05 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

drept de proprietate privată, mod de dobândire, apărarea dreptului de proprietate privată, conţinutul dreptului de proprietate privată, obiectul şi titularii dreptului de proprietate privată

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia din 191 de izvoare, 143 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în analiza în esenţă a reglementărilor relaţiilor sociale cu privire la proprietatea privată la nivel naţional şi internaţional, modurile de dobândire a dreptului de proprietate privată şi modalităţile de apărare a proprietăţii private, elucidarea aspectelor teoretice privind apariţia şi dezvoltarea dreptului de proprietate privată.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul cercetărilor rezidă în aprofundarea cunoaşterii dreptului de proprietate privată, în calitate de formă a dreptului de proprietate, reflectată în Constituţie şi în alte acte normative din Republica Moldova, dezvăluirea importanţei instituției dreptului de proprietate privată, prezentarea noilor fațete în cercetarea dreptului de proprietate privată ca de formă distinctă de proprietate. Obiectivele cercetării: a formula o definiţie a dreptului de proprietate privată; a evidenţia particularităţile dreptului de proprietate privată ca formă aparte; a cerceta și analiza modalităţile originare de dobândire a dreptului de proprietate privată; a elucida mecanismele de garantare şi de apărare a dreptului de proprietate privată în Republica Moldova; a formula concluzii de ordin teoretic şi practic şi de a înainta propuneri de lege ferenda, care să rezulte logic din investigaţiile efectuate în lucrare, contribuind la îmbogăţirea doctrinei în problemele vizate și la perfecţionarea legislaţiei în vigoare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în prezentarea, sub aspect teoretic și practic, a rezultatelor investigărilor realizate, reeșind din relevanța dreptului de proprietate privată ca drept subiectiv, ca drept fundamental și importanța reglemntării exprese a instituției date în legislația națională. Cercetarea prezentată contribuie la îmbogăţirea doctrinei în problemele vizate și la perfecţionarea legislaţiei în vigoare în domeniu.

Problema științifică importantă soluționată constă în identificarea dreptului de proprietate privată, ca instituție de drept și ca drept subiectiv, fundamental al titularilor, evidențierea necesității reglementării exprese a relațiilor în cadrul instituției dreptului de proprietate privată cu înaintarea recomandărilor concrete. Lucrarea prezentată este una dintre primele lucrări autohtone, care a cercetat aprofundat problema reglementării şi apărării dreptului de proprietate privată, prin prisma unei analize juridico-comparate a legislaţiei europene şi naţionale, a doctrinelor în domeniu, prin: abordarea complexă a conceptului dreptului de proprietate privată, ca instituţie de drept civil; elucidarea aspectelor esențiale ale conţinutului dreptului subiectiv de proprietate privată și dobândirii dreptului de proprietate privată; cercetarea mecanismelor asigurării şi apărării dreptului de proprietate privată, în virtutea necesitatății dezvoltării acestuia și lichidării lacunelor existente în legislaţie, dar şi determinați de nivelul insuficient de expunere a subiectului lucrării date în doctrină.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în faptul că, în prezenta lucrare, se încearcă o tratare multiaspectuală a reglementărilor juridice ce ţin de instituţia dreptului de proprietate privată. Aceasă lucrare poate servi drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de drept, pentru specialiştii din domeniul dreptului privat, pentru orice persoană interesată.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute pot servi drept suport teoretic în studierea instituției dreptului de proprietate privată și pot fi transpuse în legislația națională în vederea îmbunătățirii acesteia.

Cuprins


1. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ ŞI REGLEMENTAREA ACESTUIA.
 • 1.1. Aspecte teoretice şi dimensiuni istorice privind evoluţia doctrinei dreptului de proprietate privată prin prisma factorilor sociali, culturali și politici.
 • 1.2. Analiza bazei normative naţionale privind dreptul de proprietate privată.
 • 1.3. Problema științifică de cercetare, scopul identificat şi obiectivele tratate în prezenta cercetare.
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1.

2. ESENŢA, CONŢINUTUL ȘI UNELE MODURI DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ.
 • 2.1. Abordări teoretico-practice privind noţiunea, conţinutul, caracterele şi limitele juridice, ca fiind elemente indispensabile ale definirii dreptului de proprietate privată ca drept subiectiv.
 • 2.2. Controverse referitoare la formele dreptului de proprietate.
 • 2.3. Modalităţi de dobândire a dreptului de proprietate privată. Analiza doctrinară și clasificări.
 • 2.3.1. Privatizarea, mod derivat specific de dobândire a dreptului de proprietate privată.
 • 2.3.2. Modurile originare de dobândire a dreptului de proprietate privată.
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2.

3.MIJLOACE JURIDICO-CIVILE DE APĂRARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ.
 • 3.1. Caracterizarea şi clasificarea mijloacelor de apărare a dreptului de proprietate privată. Rolul termenilor de prescripţie în apărarea dreptului de proprietate privată.
 • 3.2.Mijloace specifice de apărare a dreptului de proprietate privată.
 • 3.3. Mijloace nespecifice de apărare a dreptului de proprietate privată.
 • 3.4. Practica CEDO în domeniul garantării şi protejării dreptului de proprietate privată.
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI