Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Răspunderea penală pentru delapidarea averii străine


Autor: Selevestru Irina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.01 Mb / în română

Teza

CZU 343.72(043.3)

Adobe PDF document 1.83 Mb / în română
188 pagini


Cuvinte Cheie

delapidarea averii străine; sustragere; posesie; bunuri încredințate în adminis-trare; scop de cupiditate; administrator; administrator al băncii

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 497 titluri, 146 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Această lucrare este axată pe una dintre cele mai actuale și complexe probleme ale Părţii Speciale a Dreptului penal: răspunderea penală pentru delapidarea averii străine.

Scopul tezei de doctorat: aprofundarea concepţiei de aplicare a răspunderii pentru infrac-ţiunile prevăzute la art.191 CP RM.

Obiectivele: stabilirea întinderii şi conţinutului obiectului juridic şi ale obiectului material în cazul infracţiunilor specificate la art.191 CP RM; prezentarea de argumente în sprijinul tezei că infracțiunile prevăzute la art.191 CP RM sunt infracțiuni săvârșite prin sustragere; relevarea particularităţilor ce caracterizează victima și subiectul în ipoteza infracţiunilor specificate la art.191 CP RM etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Caracterul novator al lucrării este determinat de faptul că în cadrul acesteia sunt propuse noţiuni, teze, concepţii, care pun într-o nouă lumină unele dintre cele mai controversate probleme ce ţin de aplicarea răspunderii pentru infrac-ţiunile prevăzute la art.191 CP RM.

Originalitatea rezultatelor obţinute de autor constă în investiga-rea celor mai litigioase probleme ale ştiinţei şi practicii dreptului penal care vizează aceste infrac-țiuni.

Problema ştiinţifică importantă rezolvată rezidă în elaborarea instrumentarului de interpretare a dispozițiilor art.191 CP RM, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului penal a condițiilor de aplicabilitate a acestui articol, în vederea calificării corecte a faptelor în baza art.191 CP RM.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În baza investigațiilor efectuate s-a constatat existenţa unor carenţe de sorginte normativă, precum şi insuficiența unor lucrări consacrate materiei cercetate. Această stare de lucruri împiedică aplicarea şi interpretarea corectă a prevederilor art.191 CP RM. În vederea înlăturării acestor neajunsuri, comunităţii ştiinţifice îi sunt înaintate concluzii şi recomandări de perfecţionare a cadrului normativ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Acestea sunt aplicabile în activitatea practică a orga-nelor de drept, în special în ce priveşte interpretarea şi aplicarea corectă a dispozițiilor art.191 CP RM. De asemenea, ele pot fi luate în considerare la elaborarea de publicaţii ştiinţifice cu caracter de îndrumare pentru cadrele didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN ȘTIINȚA DREPTULUI PENAL PRIVIND RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACȚIUNILE REUNITE SUB DENUMIREA DE DELAPIDARE A AVERII STRĂINE
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. ELEMENTELE CONSTITUTIVE OBIECTIVE ALE INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART.191 CP RM
 • 2.1. Obiectul infracțiunilor prevăzute la art.191 CP RM
 • 2.2. Latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute la art.191 CP RM
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. ELEMENTELE CONSTITUTIVE SUBIECTIVE ALE INFRACȚIUNILOR REUNITE SUB DENUMIREA DE DELAPIDARE A AVERII STRĂINE
 • 3.1. Latura subiectivă a infracțiunilor prevăzute la art.191 CP RM
 • 3.2. Subiectul infracțiunilor prevăzute la art.191 CP RM
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. CIRCUMSTANȚELE AGRAVANTE PREVĂZUTE LA LIT.b) ȘI d) ALIN.(2) ȘI LA ALIN.(3) ART.191 CP RM
 • 4.1. Săvârșirea infracțiunii de două sau mai multe persoane
 • 4.2. Săvârșirea infracțiunii cu folosirea situației de serviciu
 • 4.3. Săvârșirea infracțiunii de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI