Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instrumente de reglementare juridico-administrativă în sectorul comunicaţiilor electronice


Autor: Gasnaş Iurie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Dumitru Grama
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 ianuarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 342.951:654(043.3)

Adobe PDF document 1.33 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

instrumente juridico-administrative, comunicaţii electronice, cadru de reglementare, administraţia publică, autoritatea de reglementare, activitatea de întreprinzător, concurenţa, piaţa, furnizor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, utilizator final, societate informaţională

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 443 titluri; 158 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: drept administrativ.

Scopul lucrării: identificarea instrumentelor de reglementare juridico-administrativă în sectorul comunicaţiilor electronice prin cercetarea conceptelor doctrinare, a legislaţiei naţionale, a legislaţiei UE şi a modalităţilor de eficientizare a acestora în contextul cursului strategic al RM spre integrarea europeană.

Obiectivele lucrării: identificarea gradului de cercetare a reglementării comunicaţiilor electronice în literatura de specialitate internaţională şi naţională; analiza evolutivă a conceptelor doctrinare ce ţin de reglementarea de stat a economiei în vederea identificării principalelor tendinţe de dezvoltare pentru sectorul comunicaţiilor electronice; efectuarea unei analize multiaspectuale a legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice din RM, a politicilor de dezvoltare a domeniului şi a statutului juridic al autorităţii de reglementare în condiţiile reformării administraţiei publice şi integrării europene; determinarea şi analiza particularităţilor procesului decizional din domeniu şi evidenţierea căilor de modernizare; formularea și fundamentarea propunerile și recomandărilor orientate spre perfecționarea cadrului legal.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: reprezintă una din primele lucrări autohtone în domeniul dreptului, axată pe problematica rolului administraţiei publice (autorităţii de reglementare) în organizarea şi gestionarea sectorului de comunicaţii electronice şi pe cercetarea actelor administrative emise de autoritatea de reglementare, contribuind la îmbogăţirea doctrinei, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare și la ajustarea ei la standardele Uniunii Europene.

Problema științifică importantă soluționată: constă în identificarea instrumentelor juridico-administrative de reglementare în comunicaţii electronice, rolului şi valorii acestora, cu elucidarea principalelor deficienţe ce le afectează şi identificarea căilor de soluţionare.

Semnificaţia teoretică: concluziile şi opiniile obţinute în rezultatul studiului realizat, aduc un aport în cunoaşterea mai profundă a instrumentelor de reglementare juridico-administrativă în sectorul comunicaţiilor electronice, printr-o analiză detaliată a legislaţiei în vigoare şi a doctrinei în domeniu, ce sunt benefice dezvoltării continue a ştiinţei dreptului administrativ.

Valoarea aplicativă a lucrării: cercetarea are atât un caracter ştiinţifico-didactic, cât și unul aplicativ; rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a problemei abordate şi vor contribui prin efortul autorităţilor statale de a ralia legislaţia RM la standardele europene.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: se regăseşte în cadrul proceselor de iniţiere, pregătire şi dezvoltare a proiectelor de acte normative şi documentelor de politici în cadrul MTIC, precum şi în cadrul proceselor de luare a deciziilor în cadrul ANRCETI.

Cuprins


1. REGLEMENTAREA JURIDICO-ADMINISTRATIVĂ A COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE: VALORIFICAREA ŞTIINŢIFICĂ ȘI NORMATIVĂ
 • 1.1. Starea studiilor ştiinţifice cu tangenţe în domeniul reglementării comunicațiilor electronice în străinătate
 • 1.2. Investigaţiile ştiinţifice în materia comunicaţiilor electronice publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Formularea scopului și a obiectivelor lucrării, problemei de cercetare şi direcţiile de soluţionare
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA ADMINISTRĂRII PUBLICE A SECTORULUI COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE, REGLEMENTAREA JURIDICO-ADMINISTRATIVĂ ŞI DOCUMENTELE DE POLITICI ÎN DOMENIU
 • 2.1. Originile şi esenţa concepţiilor privind reglementarea de stat şi abordarea acestora în domeniul comunicaţiilor electronice
 • 2.2. Analiza cadrului normativ în domeniul comunicaţiilor electronice
 • 2.3. Documentele de politici relevante sectorului comunicaţiilor electronice
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – AUTORITATE PUBLICĂ CENTRALĂ ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE
 • 3.1. Administraţia publică şi mijloacele sale de acţiune în domeniul comunicaţiilor electronice
 • 3.2.Statutul juridic al autorităţii de reglementare din domeniul comunicaţii electronice din Republica Moldova
 • 3.3.Rolul autorităţii de reglementare în sfera răspunderii juridice din domeniul comunicaţiilor electronice
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. PRINCIPALELE FORME ŞI METODE DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR ÎN SECTORUL COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE
 • 4.1. Particularităţile procesului decizional în domeniul comunicaţiilor electronice
 • 4.2. Promovarea concurenţei şi a intereselor utilizatorilor finali – principalele obiective legale ce stau la baza aplicării reglementărilor din domeniul comunicaţiilor electronice
 • 4.3. Caracterul deschis şi neutru al Internetului (de lege ferenda)
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI