Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova


Autor: Guzun Stela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Leonid Babii
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 ianuarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.76 Mb / în română

Teza

CZU 005.95/.96:334.7 (478) (043.3)

Adobe PDF document 1.82 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

echipă de management, industria textilă, strategii concurenţiale, algoritm de autoevaluare, vector, structura proprietăţii, avantaje competitive pe piaţă, mecanism, eficacitate.

Adnotare

Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova”, Guzun Stela, Chişinău, 2016 Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 131 de titluri, 162 pagini de text de bază, 3 figuri şi 16 tabele, 4 anexe.

Numărul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute – sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice, 4,00 c.a.

Domeniul de studiu: 521.03. Economie şi Management în domeniul de activitate.

Scopul şi obiectivele tezei: Scopul tezei este de a motiva ştiinţific şi de a elabora bazele conceptuale privind formarea şi funcţionarea echipelor de management, care să poată perfecţiona managementul companiilor moderne din Republica Moldova.

Obiectivele principale ale tezei constau în concretizarea esenţei echipelor de management, identificarea şi clasificarea celor mai adecvate calităţi individuale şi de personalitate care să le corespundă şi specificul comportamental al membrilor lor, reliefarea şi analizarea premizelor ce încurajează formarea echipelor de management, efectuarea unei analize în ceea ce priveşte impactul locului şi rolului proprietăţii, a structurii sale asupra practicii de formare a echipelor manageriale în companiile din industria prelucrătoare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în concretizarea noţiunei de „echipă de management” ca o asociaţie de manageri, care posedă un ansamblu de cunoştinţe explicite şi implicite, individuale şi colective, experienţă şi competenţe, cu valori partajate şi care construiesc un sistem de interacţiuni generale, de ansamblu bazat pe relaţii de reproducţie şi înstrăinare a rezultatelor activităţii lor intelectuale, în vederea creării valorii adăugate şi asigurării unor avantaje competitive companiei,introducerea a trei clusteri de factori-cheie care contribuie la dezvoltarea abilităţilor şi avantajelor echipelor de management.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea principiilor fundamentale de interacţiune a membrilor echipei şi elaborarea mecanismului de formare şi funcţionare a acestora fapt ce a confirmat oportunitatea introducerii a trei grupuri de factori-cheie care contribuie la dezvoltarea abilităţilor şi avantajelor echipelor de management: caracteristicile personale ale participanţilor, ordinea interacţiunii membrilor echipei şi orientările valorice caracteristice în vederea aplicării instrumentarului şi algoritmul de autoevaluare a echipei de management în cadrul strategiei concurenţiale.

Semnificaţia teoretică a lucrării a antrenat o abordare metodologică complexă, bazată pe îmbinarea coerentă a argumentării teoretice cu aplicaţia practică a abordărilor şi recomandărilor propuse. Reperele teoretice sunt prezentate de cunoscuţi savanţi şi economişti autohtoni şi străini, dedicată problemei studiate.

Valoarea aplicativă a lucrării a determinat importanța reliefării legăturii reciproce dintre structura proprietăţii şi dezvoltarea managementului de echipă, prin favorizarea şi consolidarea proprietăţii și elaborarea instrumentarului şi algoritmului de autoevaluare a echipei de management. În teză este reflectat algoritmul de autoevaluare a echipei de management ce va permite întreprinderilor autohtone din industria textilă să concureze cu succes atât pe piaţa comercială internă, cât şi pe cea globală.

Implementarea rezultatelor științifice. Subiectele științifice ale cercetării ce stau la baza tezei de față, propunerile și concluziile formulate în cadrul simpozioanelor și prezentate în reviste de specialitate au fost găsite utile și axiomatice în procesul de elaborare a modelului de gestiune de către managementul întreprinderilor autohtone.

Cuprins


1. ESENŢA ŞI PREMIZELE DEZVOLTĂRII ECHIPELOR DE MANAGEMENT
 • 1.1. Fundamente teoretice esenţei echipei de management
 • 1.2. Condiţiile necesare pentru formarea echipelor de management
 • 1.3. Impactul structurii de proprietate la formarea şi dezvoltarea echipelor de management în companii
 • 1.4. Concluzie la capitolul 1

2. TEHNOLOGIILE DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR ECHIPEI DE MANAGEMENT
 • 2.1. Criteriile de evaluare a eficacității și performanțelor echipei de management
 • 2.2. Tehnologiile de formare a unei echipe de management eficiente
 • 2.3. Impactul sistemului de valori asupra performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE ORGANIZAȚIONAL-METODOLOGICE DE FUNCŢIONARE A ECHIPELOR DE MANAGEMENT ÎN COMPANIILE DIN INDUSTRIA TEXTILĂ
 • 3.1. Situaţia din industria prelucrătoare şi aspectele gestionării companiilor din ramură
 • 3.2. Echipele de management ca factor de perfecţionare a managementului strategic în companiile din industria textilă
 • 3.3. Metode de evaluare a activităţii echipelor de management a companiilor
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI