Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldova


Autor: Timotin Ludmila
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Larisa Bugaian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.00 Mb / în română

Teza

CZU 334.7.012(478)(043.2)

Adobe PDF document 3.74 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

antreprenoriat, întreprinzător, politicile statului de suport al afacerilor, forme şi metode de susţinere a afacerilor, industrie, afaceri inovatoare, incubatoare de inovare şi cluster

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 22 anexe, bibliografie din 192 surse. Conţinutul este reflectat în 124 pagini text de bază. Rezultatele sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: dezvoltarea şi susţinerea activităţii de antreprenoriat.

Scopul cercetării: analiza şi sinteza bazelor teoretice ale antreprenoriatului şi ale susţinerii acestuia, pentru a evalua nivelul de dezvoltare al activităţii antreprenoriale şi a elabora propuneri necesare pentru perfecţionarea formelor şi a metodelor de suport al afacerilor în Republica Moldova, cu accent pe întreprinderile inovatoare.

Obiectivele cercetăriiconstau în analiza şi sistematizarea principalelor caracteristici şi a formelor de antreprenoriat; generalizarea experienţei altor ţări în materie de forme şi metode de susţinere a antreprenoriatului, în vederea adaptării acestei experienţe la condiţiile Republicii Moldova (cu accent pe sprijinul instituţional al întreprinderilor inovatoare); analiza nivelului şi a tendinţelor de dezvoltare a afacerilor în Republica Moldova; identificarea particularităţilor de dezvoltare a principalelor grupe de întreprinderi din Republica Moldova; analiza componentelor de bază ale politicii de suport al afacerilor, utilizate în prezent în Republica Moldova; fundamentarea şi dezvoltarea celor mai potrivite pentru Republica Moldova principii, direcţii, forme şi metode de susţinere a afacerilor (cu accent pe susţinerea instituţională a întreprinderilor inovatoare); elaborarea unor propuneri în vederea ameliorării utilizării rezultatelor ştiinţifice în industrie, prin intermediul incubatoarelor universitare de inovare.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a dezvoltării continue a formelor şi metodelor de suport ale activităţii antreprenoriale cu accent pe întreprinderile inovatoare, fapt ce asigură confirmarea necesităţii promovării afacerilor prin stimularea organizării business incubatoarelor şi clusterelor inovaţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în sistematizarea definiţiilor şi caracteristicilor de bază ale activităţii antreprenoriale, cu evidenţierea celor mai importante grupe de afaceri; efectuarea sintezei formelor şi metodelor internaţionale de susţinere a antreprenoriatului; elaborarea metodologiei de calcul al „portretului” de grup al unei întreprinderi medii din Republica Moldova; identificarea particularităţilor de dezvoltare a grupelor principale de întreprinderi în funcţie de formele de proprietate, dimensiunile şi tipurile de activitate; identificarea impedimentelor privind dezvoltarea antreprenorială în Republica Moldova; argumentarea şi elaborarea celor mai potrivite principii, direcţii, forme şi metode de susţinere a afacerilor din Republica Moldova, cu accent pe suportul instituţional al afacerilor inovatoare.

Valoarea aplicativă a cercetărilor constă în elaborarea propunerilor – direcţii, forme şi metode de suport al afacerilor, care sunt concepute pentru a fi implementate, iar unele şi-au găsit deja aplicare în politica de dezvoltare a antreprenoriatului şi pot fi folosite în activitatea didactică. Importanţa practică, de asemenea, constă în elaborarea propunerilor de consolidare a cooperării dintre antreprenori şi cercetători în cadrul incubatoarelor universitare de inovare şi dezvoltarea unui concept de curriculum pentru instruirea mediatorilor şi managerilor de clustere.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE ANTREPRENORIATULUI
 • 1.1. Conceptul de antreprenoriat, caracteristicile şi grupele sale principalele
 • 1.2. Formele şi metodele de suport al antreprenoriatului existente în Republica Moldova
 • 1.3. Metode şi forme de suport al antreprenoriatului utilizate în ţările europene
 • 1.4. Instituţii de sprijin al întreprinderilor de producţie inovatoare
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2.ANALIZA ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE
 • 2.1. Caracteristica generală şi tendinţele principale de dezvoltare ale antreprenoriatului.
 • 2.2. Specificul activităţii întreprinderilor cu diferite forme de proprietate
 • 2.3. Indicii principali de dezvoltare ale afacerilor mari şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii
 • 2.4.Nivelul şi dinamica dezvoltării întreprinderilor conform tipurilor de activitate
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA FORMELOR ŞI A METODELOR DE SUSŢINERE ALE ANTREPRENORIATULUI
 • 3.1. Principiile, problemele şi direcţiile fundamentale de perfecţionare a suportului acordat antreprenoriatului inovator
 • 3.2. Propuneri în vederea ameliorării utilizării rezultatelor ştiinţifice în industrie prin intermediul incubatoarelor universitare de inovare
 • 3.3. Instrumente de îmbunătăţire continuă pentru activitatea antreprenorială
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI