Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor


Autor: Tarabeih Mahdi
Gradul:doctor habilitat în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Aglaida Bolboceanu
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română

Teza

CZU 159.92:614.25 (043.2)

Adobe PDF document 3.13 Mb / în română
337 pagini


Cuvinte Cheie

profesie, profesionalizm, activitate medicală, gândire profesională, gândire profesională a medicului, factori ai gândirii medicului, necesitatea dezvoltării gândirii medicale, concepţia gândirii profesionale medicale, modelul formării gândirii medicale.

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este constituită din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, 232 de surse bibliografice, 15 anexe, 234 pagini text de bază, 41 figuri şi 27 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 30 de lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: profesie, profesionalizm, activitate medicală, gândire profesională, gândire profesională a medicului, factori ai gândirii medicului, necesitatea dezvoltării gândirii medicale, concepţia gândirii profesionale medicale, modelul formării gândirii medicale.

Domeniul de studiu: Psihologia formării profesionale a adultului.

Scopul cercetării: Determinarea fundamentelor psihologice ale formării gândirii profesionale medicale prin elaborarea modelului psihologic al formării ei. Obiectivele cercetării: elaborarea unei sinteze referitor la cercetările anterioare ale gândirii medicilor, analiza psihologică a activităţii medicale în raport cu gândirea; elaborarea concepţiei gândirii profesionale medicale, a modelului psihosociocognitiv de formare a ei; verificarea experimentală a validităţii concepţiei şi modelului de formare a gândirii profesionale.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute. Au fost elucidate fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor ca formațiune sistemică, s-a demonstrat importanţa ei la fiecare etapă a activității medicului și necesitatea de dezvoltare; a fost elaborată concepţia gândirii profesionale medicale; a fost dezvoltat şi validat modelul psihosociocognitiv pentru formarea gândirii profesionale a medicilor.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute în cercetare, care au determinat crearea unei noi direcţii ştiinţifice: fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale medicale, argumentarea necesității sporite de dezvoltare a gândirii profesionale medicale în condițiile actuale; concepția gândirii profesionale medicale elaborată; particularitățile gândirii profesionale a medicului elucidate în raport cu solicitările activității profesionale; modelul psihosociocognitiv al formării gândirii profesionale medicale, metodologia depistării particularităților gândirii profesionale medicale elaborată în procesul cercetării, tehnici si procedee de dezvoltare a gândirii identificate și validate - reprezintă rezultate principial noi pentru teoria și practica formării profesionale a adulților, care au permis dezvoltarea unei direcții științifice noi în psihologie – Psihologia formării gândirii profesionale a adultului.

Semnificația teoretică a lucrării rezidă în rezultatele obţinute referitor la esenţa gândirii profesionale a medicilor şi oportunităţile de dezvoltare a ei; specificul procesului decizional în activitatea medicală. În procesul investigațiilor a fost validată abordarea sistemică a gândirii profesionale medicale, ca obiect al formării, și creat modelul psihologic de formare a ei.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării formează fundamentele psihologice pentru optimizarea formării specialiştilor medicali din perspectiva creşterii eficacității gândirii lor. Pe baza modelului psihologic de formare a gândirii profesionale validat, se propun recomandări pentru reconstruirea curriculumului şi modernizarea tehnologiilor educaţionale în concordanţă cu necesităţile personalităţii şi solicitările contemporane faţă de activitatea medicală. Aprobarea și implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost implementate în Universitatea Ben Curion, Negev în Be'er Sheva, Israel; Spitalul Rambam din Haifa, Israel; în activitatea Departamentului de Științe Medicale al Universității Tel Aviv-Jaffa.

Cuprins


1. ESENŢA PSIHOLOGICĂ A GÂNDIRII PROFESIONALE MEDICALE ÎN CONTEXTUL GENERAL AL ACTIVITĂŢII UMANE
 • 1.1. Profesionalism și gândire profesională: delimitări conceptuale
 • 1.2. Problema gândirii profesionale medicale în psihologia contemporană
 • 1.3. Analiza psihosociocognitiva a activităţii medicale şi necesitatea de dezvoltare a gândirii profesionale medicale
 • Concluzii la capitolul 1

2. PREMISE ŞTIINŢIFICE ALE FORMĂRII GÂNDIRII PROFESIONALE MEDICALE
 • 2.1. Problema formării gândirii profesionale a medicului
 • 2.2. Oportunităţi de formare a gândirii profesionale a medicului
 • 2.3. Concepția gândirii profesionale medicale și modelul psihosociocognitiv al formării ei
 • Concluzii la capitolul 2

3. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A GÂNDIRII PROFESIONALE MEDICALE (EXPERIMENT DE CONSTATARE)
 • 3.1. Scopul, ipotezele şi procedurile experimentale
 • 3.2. Abilităţile de analiză, interpretare, valorificare a anamnezei şi a informaţiilor vizuale în procesul de diagnostică şi tratament
 • 3.3. Particularități ale procesului decizional şi soluţionarea problemelor referitor la tratamentul pacienţilor
 • 3.4. Caracterizarea stării emoţionale a medicilor în situaţiile medicale de urgență
 • Concluzii la capitolul 3

4. FORMAREA EXPERIMENTALĂ A GÂNDIRII PROFESIONALE MEDICALE
 • 4.1. Prezentarea programului formativ
 • 4.2. Valorificarea cunoștințelor teoretice, anamnezei, colectării și interpretării informației vizuale pentru menajarea cazurilor clinice concrete
 • 4.3. Valori ale indicatorilor stării emoţionale a medicilor după participarea la experimentul formativ
 • 4.4. Optimizarea procesului decizional și a abilității de soluționarea problemelor în situaţiile medicale de urgenţă
 • 4.5. Impactul programului formativ asupra abilităţii de analiză, interpretare şi aplicare a anamnezei şi a informaţiilor vizuale
 • Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI